Međunarodna organizacija za standardizaciju (engleski International Organization for Standardization; kratica ISO) je međunarodno tijelo za donošenje normi koje je sastavljeno od predstavnika raznih nacionalnih normizacijskih tijela. Osnovana 23. veljače 1947. u Ženevi, organizacija izdaje industrijske i komercijalne norme.Iako se ISO definira kao nevladina organizacija, njegova sposobnost donošenja normi koje često postanu zakoni, bilo kroz međunarodne ugovore ili kroz nacionalne norme, čini ga moćnijim od većine nevladinih organizacija. U praksi, ISO se ponaša kao konzorcij usko povezan s vladama. Od svibnja 2011., postoje 162 člana od kojih svaki predstavlja jednu zemlju.

ISO naziv je izabran od grčke riječi “Isos” koja znači jednak. Zadaća ISO organizacije je priprema, prihvaćanje i objavljivanje međunarodnih norma. ISO organizacija izdavanjem normi pomaže razvoju gospodarstva i uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini. ISO organizacija je mreža nacionalnih normizacijskih tijela.

ISO organizacija ima tri razvojna odbora, to su CASCO, COPOLCO i DEVCO. CASCO je ISO odbor koji radi na izdavanju normi iz područja ocjenjivanja sukladnosti. COPOLCO je ISO odbor koji radi na zastupanju interesa potrošača. DEVCO je ISO odbor koji zastupa zemlje u razvoju.ISO norme osiguravaju sigurnost, pouzdanost i dobru kvalitetu proizvoda i usluga. Koristi od primjene ISO normi imaju poduzeća, inovatori, kupci, potrošači, državna uprava, trgovci, zemlje u razvoju i na kraju cijeli naš planet.

Više podataka o ISO organizaciji saznajte na www.iso.org .

ISO 9001:2015 – sustav kvalitete

Sustav upravljanja kvalitetom. Ovim certifikatom organizacija dokazuje da vaša organizacija posjeduje sređen, upravljan i poboljšan poslovni sustav, putem kontrolirane dokumentacije, upravljanih poslovnih procesa i provođenih internih audita.

Rizici su pod kontrolom i njima se upravlja.

ISO 9001: 2015 specificira zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom kada organizacija:

a) mora pokazati svoju sposobnost da dosljedno pruži proizvode i usluge te da zadovoljavaju zahtjeve kupca i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve,
b) mora pokazati sposobnost da kontrolira i upravlja svojim procesima i rizicima te ima za cilj poboljšati zadovoljstvo kupaca kroz učinkovitu primjenu sustava, uključujući procese za poboljšanje sustava i osiguranje sukladnosti s kupcima i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve.

Svi zahtjevi norme ISO 9001: 2015 generični su i namijenjeni su primjeni na bilo koju organizaciju, bez obzira na vrstu ili veličinu, ili proizvode i usluge koje pruža.

Prednosti certificiranja ISO 9001 sustav kvalitete za vašu organizaciju:

1.Procesi identificirani, dokumentirani, mjereni i upravljani
2.Pruža menadžmentu učinkoviti alat za upravljanje organizacijom
3.Pokazuje poštivanje korisničkih, regulatornih i / ili drugih zahtjeva
4.Postavlja područja odgovornosti diljem organizacije
5.U nekim je zemljama obavezna za javne natječaje
6.Prenosi pozitivnu poruku osoblju i klijentima
7.Povećava sigurnost radnih mjesta i podiže motivaciju
8.Smanjuje operativne troškove vezane uz otpad, preradu i aktivnosti bez dodatnih troškova
9.Pruža kontinuiranu procjenu i poboljšanje
10.Kao certificiranoj organizaciji, povećava udio na tržištu
11.Održavanje zadovoljnih kupaca i stjecanje potencijalnih kupaca
12.Povećanje marketinških mogućnosti

Prednosti certificiranja ISO 9001 za vaše klijente:

 • Poboljšana kvaliteta proizvoda i usluga
 • Dugoročno osiguranje kvalitete
 • Dostava na vrijeme
 • Ispravan pristup i od prvog pokušaja pa nadalje
 • Manje povrata robe i pritužbi na usluge
ISO 9001:2015 – sustav upravljanja kvalitetom

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM – upravljački sustav kojim usmjeravamo organizaciju na ostvarenje postavljenih ciljeva u pogledu kvalitete poslovanja; sustav čine organizacijska struktura, odgovornosti, procesi i resursi, to je sustav u kojemu se zna tko, što, kada i kako radi.

Norma ISO 9001:2015 temelji se na 8 načela kvalitete:

 1. ORIJENTACIJA NA KUPCA – organizacije ovise o svojim kupcima pa trebaju prepoznati sadašnje i buduće potrebe te nastojati nadmašiti njihova očekivanja
 2. VOĐENJE – vodstvo treba stvoriti okruženje u kojemu se zaposleni mogu potpuno uključiti u postizanje ciljeva poslovanja
 3. UKLJUČIVANJE LJUDI – zaposleni na svim razinama su srž svake organizacije pa puno uključivanje ljudi osigurava da njihove sposobnosti budu korištene za benefit organizacije
 4. PROCESNI PRISTUP – planirani rezultat se postiže djelotvornije kada se aktivnostima i odgovarajućim resursima upravlja kao procesom
 5. SUSTAVNI PRISTUP UPRAVLJANJU – identifikacija, razumijevanje i upravljanje povezanim procesima kao sustavom doprinosi djelotvornom i učinkovitom postizanju ciljeva
 6. STALNO POBOLJŠAVANJE – kontinuirano poboljšanje svih svojstava organizacije treba biti trajni cilj
 7. ODLUČIVANJE TEMELJEM ČINJENICA – dobre i djelotvorne odluke se temelje na analizi podataka i informacija
 8. OBOSTRANO KORISNI ODNOSI S DOBAVLJAČIMA – organizacija i njeni dobavljači ovise jedni o drugima te moraju biti sposobni stvoriti uzajamno dobre odnose radi obostrane koristi.

Ova međunarodna norma određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom u slučajevima kad organizacija:

 • treba dokazati svoju sposobnost dosljednog dobavljanja proizvoda/usluge koji ispunjava zahtjeve kupaca i zahtjeve zakona i propisa
 • namjerava povećati zadovoljstvo kupca učinkovitom primjenom sustava, uključujući procese za stalno poboljšavanje sustava i osiguravanje sukladnosti sa zahtjevima

Organizacija mora:

 • utvrditi procese koji su potrebni za sustav upravljanja kvalitetom i njihovu primjenu kroz organizaciju,
 • odrediti slijed i međusobno djelovanje tih procesa,
 • odrediti kriterije i metode potrebne kako bi se osiguralo da su odvijanje i nadzor ovih procesa djelotvorni,
 • osigurati dostupnost resursa i informacija nužnih za potporu odvijanju i nadzoru ovih procesa,
 • nadgledati, mjeriti gdje je primjenjivo i analizirati ove procese, i
 • implementirati aktivnosti nužne za postizanje planiranih rezultata i trajno poboljšavanje ovih procesa
 • najviše poslovodstvo mora, u planiranim razdobljima, ocijeniti sustav upravljanja kvalitetom organizacije da bi osiguralo njegovu trajnu prikladnost, primjerenost i djelotvornost. Ovom ocjenom mora biti obuhvaćena procjena mogućnosti za poboljšanjem i potreba za promjenama sustava upravljanja kvalitetom uključujući politiku kvalitete i ciljeve kvalitete
 • zapisi s upravnih ocjena moraju biti održavani

Organizacija mora neprekidno poboljšavati učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom primjenom:

 • politike kvalitete,
 • ciljeva kvalitete,
 • rezultata audita,
 • analize podataka,
 • popravnih i preventivnih radnja i
 • preispitivanja sustavaImplementacija sustava se odvija prema sljedećim fazama:
 1. Snimanje organizacije i prikupljanje podataka
 2. Upoznavanje sa ISO normom 9001:2015
 3. Analiza poslovnih procesa organizacije
 4. Izrada dokumentacije prema zahtjevima ISO norme 9001:2015
 5. Interni audit (ocjena Sustava upravljanja kvalitetom)
 6. Priprema za certifikacijski audit i kontaktiranje certifikacijske kuće
ISO 14001 – Sustavi upravljanja okolišem

Međunarodna norma ISO 14001 postavlja zahtjeve za planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sustava upravljanja okolišem.

Upravljanje okolišem prema zahtjevima norme osigurava:

 • smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš
 • brzi odziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija
 • smanjenje troškova (energije, materijala…)
 • lakši pristup financijskim bespovratnim i kreditnim sredstvima (EU fondovi, Svjetska banka, EBRD, HBOR,…)
 • usklađivanje poslovanja sa zakonskim zahtjevima
 • pozitivnu predodžbu tvrtke u javnosti
 • motiviranost zaposlenika.

Pozitivan i aktivan odnos prema okolišu postao je bitan pokazatelj poslovne uspješnosti!

Osnovni zahtjevi norme ISO 14001 su:

 • definirati politiku i ciljeve okoliša
 • prepoznati sve aspekte i utjecaje na okoliš organizacije
 • prepoznati sve zakonske i druge zahtjeve vezane za okoliš koje se odnose na organizaciju
 • definirati obveze i odgovornosti zaposlenika
 • definirati način komunikacije o značajnim aspektima okoliša
 • osigurati resurse
 • definirati mjere za smanjenje i/ili eliminaciju negativnih utjecaja na okoliš
 • pratiti ostvarene rezultate
 • poduzimati radnje za kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja okolišem.

Neke prednosti implementacije sustava 14001:

 • Racionalno korištenje sirovinskih i energetskih resursa
 • Smanjenje rizika vezanog uz zaštitu okoliša
 • Visoka razina udovoljavanja okolišnim normama i zakonskim propisima
 • Postizanje izvrsnosti vezano uz zaštitu okoliša
 • Smanjenje emisija što rezultira smanjenjem troškova poslovanja
 • Kvalitetniji imidž i povećana konkurentnost organizacije
ISO 14001:2015 – zaštita okoliša i upravljanje otpadom

ISO 14001:2015 Sustav upravljanja ekologijom i zaštitom okoliša.

Ovim certifikatom organizacija dokazuje da ima sređen, upravljan i poboljšan poslovni sustav, putem kontrolirane dokumentacije. Aspekti okoliša definirani su analizom rizika te su poduzete sve preventivne radnje kako ne bi došlo do zagađenja okoliša. Procesi su pod kontrolom i sustavom se upravlja. Norma ISO 14000 pruža praktične alate za tvrtke i organizacije svih vrsta koji žele upravljati svojim ekološkim odgovornostima.

ISO 14001: 2015 i njene prateće norme poput ISO 14006: 2011 usredotočuju se na sustave zaštite okoliša. Drugi standardi u obitelji usredotočeni su na specifične pristupe kao što su aduti, komunikacija, označavanje i analiza životnog ciklusa, kao i ekološki izazovi kao što su klimatske promjene.

ISO 14001: 2015 postavlja kriterije za sustav upravljanja okolišem i može se certificirati. Izrađuje okvir koji tvrtka ili organizacija može slijediti za uspostavu učinkovitog sustava upravljanja okolišem. Može ga koristiti bilo koja organizacija bez obzira na njegovu djelatnost ili sektor.

Korištenje ISO 14001: 2015 može osigurati sigurnost tvrtki i zaposlenika te vanjskih dionika te da se utjecaj na okoliš mjeri i poboljšava.

Prednosti certificiranja ISO 14001 za vašu organizaciju:

 • Konkurentna i financijska prednost kroz poboljšanu učinkovitost i smanjene troškove
 • Za javne natječaje i natječaje za bespovratna sredstva može biti uvjet
 • Poboljšava korporativnu sliku i vjerodostojnost
 • Nadzire i kontrolira aktivnosti prema okolišu, sada i u budućnosti
 • Usklađenost sa sadašnjim i budućim zakonskim i regulatornim zahtjevima
 • Aktivan stav prema okolišu kroz povećanu svijest o okolišu
 • Štiti imovinu i dioničare tvrtke
 • Razvija i poboljšava pristup poslovnim partnerima i potencijalnim klijentima
 • Postiže istinsku vrijednost povećanjem marketinških mogućnosti

Prednosti certificiranja ISO 14001 za vaše klijente:

 • Poboljšana kvaliteta i usluge
 • Uspostavljeno povjerenje i vjerodostojnost
 • Smanjene pritužbe i sudski troškovi
 • Nadzire onečišćenje i smanjuje otpad
 • Osnažuje korisnike koji aktivno sudjeluju u ekološkom angažmanu da rade s tvrtkom koja promiče zajedničku etiku zaštite okoliša
ISO 37001- Antikoruptivna norma

Jeste li poduzeli sve što je u Vašoj moći u borbi protiv korupcije u Vašoj organizaciji?

ISO Organizacija je u listopadu 2016. godine napokon izdala Međunarodnu normu!

ISO 37001:2016 sustav upravljanja Anti korupcijom i do dana današnjeg postala je druga najprodavanija norma u cijelome svijetu! Ova norma ima za cilj uspostaviti učinkovite sustavne mjere za suzbijanje i sprječavanje korupcije i mita u svim organizacijama koje uspostave ovu normu.

Sevoi Grupacija je prva u ovom dijelu Europe koja je krenula sa organiziranjem školovanja i implementacije prema normi ISO 37001:2016.

Međunarodni standard ISO 37001:2016 – Sustav menadžmenta za borbu protiv korupcije odražava međunarodnu dobru praksu i primjenjiv je u svim pravnim sustavima. On se može primijeniti na male, srednje i velike organizacije u svim sektorima, uključujući državni, javni, privatni i neprofitni sektor.

Usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom ne može garantirati da se podmićivanje nije dogodilo  ili da se neće dogoditi u odnosu na organizaciju, budući da nije moguće u potpunosti eliminirati  rizik od podmićivanja. Međutim, ovaj međunarodni standard može pomoći organizaciji da implementira razumne i proporcionalne mjere osmišljene za prevenciju, otkrivanje i poduzimanje mjera u vezi podmićivanja.

Što podrazumijeva ISO 37001?

Sustav može biti samostalan ili integriran u već postojeći (opći) sustav upravljanja. ISO 37001 podrazumijeva sljedeće, u odnosu na poslovanje organizacije:

 • podmićivanje u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru
 • podmićivanje od strane organizacije u cjelini
 • podmićivanje od strane pojedinog osoblja organizacije koje djeluje u ime organizacije ili za njenu korist
 • podmićivanje od strane poslovnih suradnika organizacije koji djeluju u ime organizacije ili za njenu korist
 • podmićivanje organizacije od treće strane
 • podmićivanje osoblja organizacije od treće strane u odnosu na aktivnosti organizacije
 • podmićivanje poslovnih suradnika organizacije u odnosu na aktivnosti organizacije
 • sve ostale oblike izravnog i neizravnog podmićivanja (npr. mito ponuđen ili prihvaćen putem ili od treće strane).

Za koga je namijenjen ISO 37001?

Zahtjevi norme ISO 37001 su općeniti i namijenjeni su primjeni na sve organizacije (ili dijelove organizacije), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu djelatnosti u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

ISO 37001 je osmišljen kako bi pomogao vašoj organizaciji implementaciju sustava za borbu protiv korupcije i kako bi poboljšao kontrole koje trenutno u organizaciji postoje.

Implementacijom ove norme organizacija dokazuje poslovnoj okolini, društvu i svim potencijalnim partnerima svoju namjeru poslovanja na etičan i transparentan način.

ISO 37001 – sukladnost borbe protiv korupcije

ISO 37001:2016 Sustav upravljanja borbom protiv korupcije.

Vrlo interesantan sustav, posebno za javni sektor i lokalnu samoupravu, ali isto tako i za privatni sektor. Ovim sustavom uspostavljaju se kontrolni mehanizmi koji imaju zadatak maksimalno spriječiti svaku moguću koruptivnu aktivnost u organizaciji i izvan nje. Podmićivanje je jedno od najrazornijih i izazovnih pitanja na svijetu. S više od milijardu dolara godišnje plaćenog mita, posljedice su katastrofalne, smanjujući kvalitetu života, povećavajući siromaštvo i pogoršavajući povjerenje javnosti.

Ipak, unatoč naporima na nacionalnoj i međunarodnoj razini kako bi se riješio podmićivanja, ono ostaje značajan problem. Priznajući ovo, ISO je razvio novu normu koja pomaže organizacijama da se bore protiv podmićivanja i promoviraju etičku poslovnu kulturu.

ISO 37001, sustavi upravljanja protiv korupcije, određuju niz mjera koje pomažu organizacijama da spriječe, otkriju i rješavaju podmićivanje. To uključuje prihvaćanje politike za borbu protiv davanja mita, imenovanje osobe koja će nadzirati poštivanje primanja mita, obuku, procjenu rizika i dubinsku analizu projekata i poslovnih suradnika, provođenje financijskih i komercijalnih kontrola te pokretanje postupaka izvješćivanja i istrage.

ISO 37001 osmišljen je kako bi pomogao vašoj organizaciji implementaciju sustava za sprječavanje mita ili poboljšati kontrole koje trenutno u organizaciji postoje. Pomaže smanjiti rizik od podmićivanja i može pokazati vašim dionicima da ste uspostavili dobru praksu međunarodno priznate kontrola upravljanja antikorupcijom.

Prednosti certifikacije ISO 37001 za vašu organizaciju:

 • Pomaže u borbi protiv podmićivanja
 • Promiče etičku poslovnu kulturu
 • Poboljšava rad i kontrolu nad ranjivim procesima
 • Dokazuje predanost zaposlenika u najboljim praksama protiv davanja/primanja mita
 • Prati i upravlja rizikom u vašem poslovanju
 • Pokazuje da vaša organizacija provodi, održava i poboljšava program usklađenosti s  borbom protiv podmićivanja
 • Štiti tvrtku, imovinu, dioničare i direktore od podmićivanja
 • Štiti zviždače
 • Potiče i sve vaše poslovne partnere da oni pokrenu izgradnju sustava borbe protiv podmićivanja u svojim organizacijama

Prednosti ISO 37001 za vaše klijente:

 • Osigurava zakonodavnu i regulatornu usklađenost
 • Uspostavlja povjerenje i vjerodostojnost kupcima
 • Potvrđuje predanost najboljim praksama protiv  davanja i/ili primanja mita
 • Odbija mogućnost ponude mita
ISO 37001:2016 Sustav upravljanja borbom protiv korupcije.

Vrlo interesantan sustav, posebno za javni sektor i lokalnu samoupravu, ali isto tako i za privatni sektor. Ovim sustavom uspostavljaju se kontrolni mehanizmi koji imaju zadatak maksimalno spriječiti svaku moguću koruptivnu aktivnost u organizaciji i izvan nje. Podmićivanje je jedno od najrazornijih i izazovnih pitanja na svijetu. S više od milijardu dolara godišnje plaćenog mita, posljedice su katastrofalne, smanjujući kvalitetu života, povećavajući siromaštvo i pogoršavajući povjerenje javnosti.

Ipak, unatoč naporima na nacionalnoj i međunarodnoj razini kako bi se riješio podmićivanja, ono ostaje značajan problem. Priznajući ovo, ISO je razvio novu normu koja pomaže organizacijama da se bore protiv podmićivanja i promoviraju etičku poslovnu kulturu.

ISO 37001, sustavi upravljanja protiv korupcije, određuju niz mjera koje pomažu organizacijama da spriječe, otkriju i rješavaju podmićivanje. To uključuje prihvaćanje politike za borbu protiv davanja mita, imenovanje osobe koja će nadzirati poštivanje primanja mita, obuku, procjenu rizika i dubinsku analizu projekata i poslovnih suradnika, provođenje financijskih i komercijalnih kontrola te pokretanje postupaka izvješćivanja i istrage.

ISO 37001 osmišljen je kako bi pomogao vašoj organizaciji implementaciju sustava za sprječavanje mita ili poboljšati kontrole koje trenutno u organizaciji postoje. Pomaže smanjiti rizik od podmićivanja i može pokazati vašim dionicima da ste uspostavili dobru praksu međunarodno priznate kontrola upravljanja antikorupcijom.

Prednosti certifikacije ISO 37001 za vašu organizaciju:

 • Pomaže u borbi protiv podmićivanja
 • Promiče etičku poslovnu kulturu
 • Poboljšava rad i kontrolu nad ranjivim procesima
 • Dokazuje predanost zaposlenika u najboljim praksama protiv davanja/primanja mita
 • Prati i upravlja rizikom u vašem poslovanju
 • Pokazuje da vaša organizacija provodi, održava i poboljšava program usklađenosti s  borbom protiv podmićivanja
 • Štiti tvrtku, imovinu, dioničare i direktore od podmićivanja
 • Štiti zviždače
 • Potiče i sve vaše poslovne partnere da oni pokrenu izgradnju sustava borbe protiv podmićivanja u svojim organizacijama

Prednosti ISO 37001 za vaše klijente:

 • Osigurava zakonodavnu i regulatornu usklađenost
 • Uspostavlja povjerenje i vjerodostojnost kupcima
 • Potvrđuje predanost najboljim praksama protiv  davanja i/ili primanja mita
 • Odbija mogućnost ponude mita

O korupciji i kako se tu uklapa norma ISO 37001:2016

Sustav upravljanja antikorupcijom prema normi ISO 37001:2016