EDUKACIJE I WEBINARI

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM SA REGISTROM IMOVINE

Edukacija o Strategiji upravljanja imovinom osmišljena je kako bi sudionicima pružila dublje razumijevanje planiranja i provedbe strategija za upravljanje i raspolaganje imovinom lokalnih jedinica samouprave (JLS). Kroz ovu edukaciju, sudionici će se upoznati s ključnim konceptima i principima strategijskog upravljanja imovinom te će naučiti kako formulirati dugoročne ciljeve i smjernice u skladu s gospodarskim i razvojnim interesima svoje JLS.

Naglasak će biti stavljen na razumijevanje ekonomske svrhovitosti, održivosti, učinkovitosti i transparentnosti u upravljanju imovinom JLS, uz očuvanje javnog interesa. Cilj edukacije je osigurati da sudionici steknu kompetencije potrebne za planiranje, provedbu i praćenje Strategije upravljanja imovinom te za pronalaženje optimalnih rješenja koja podržavaju gospodarski rast i zaštitu javnog interesa u njihovim lokalnim zajednicama.

SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA (FMC)

Sustav unutarnjih kontrola je skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja općih ciljeva. Ova edukacija pruža detaljan pregled načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola, koje uspostavlja odgovorna osoba institucije s ciljem osiguranja uspješnog upravljanja. Kroz ovu edukaciju, sudionici će naučiti proces izrade dokumentacije sustava unutarnjih kontrola, što uključuje izradu Mape procesa, Knjige procesa, Registra rizika, Strategije upravljanja rizicima te ostale popratne dokumentacije koja odgovara zahtjevima Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Dodatno, naglasak će biti stavljen na prilagodbu ovih procesa specifičnim zahtjevima klijenta, u suradnji sa stručnim savjetnikom. Pridružite nam se kako biste stekli dublje razumijevanje sustava unutarnjih kontrola te naučili kako uspješno implementirati i održavati ove ključne procese u vašoj organizaciji.

SUKLADNOST BORBE PROTIV KORUPCIJE (ISO 37001)

Norma HRN ISO 37001:2016 je međunarodni standard za sustave upravljanja za suzbijanje korupcije koji specificira zahtjeve i daje upute za uspostavu, implementaciju, održavanje, reviziju i unapređenje sustava upravljanja za suzbijanje korupcije. Ova edukacija pruža sveobuhvatan pregled norme, ističući njezine zahtjeve i dajući praktične upute za uspostavu, implementaciju, održavanje, reviziju i unapređenje sustava upravljanja za suzbijanje korupcije.

Kroz ovu edukaciju/webinar, sudionici će naučiti kako identificirati procese u organizaciji te ih integrirati u sustav upravljanja za suzbijanje korupcije. Poseban naglasak bit će stavljen na praktične primjene norme HRN ISO 37001:2016 u poslovnom okruženju, s ciljem pomoći organizacijama u sprečavanju, otkrivanju i odgovaranju na korupciju, kao i u poštivanju zakonskih i dobrovoljnih pravila primjenjivih na njihove aktivnosti. Pridružite nam se kako biste stekli ključna znanja i vještine potrebne za uspješnu implementaciju sustava upravljanja za suzbijanje korupcije prema normi HRN ISO 37001:2016 te osigurali integritet, transparentnost i poštivanje zakona u poslovanju vaše organizacije.

GDPR - (General Data Protection Regulation)

Kroz ovaj webinar istražit ćemo ključne koncepte Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a). Fokusirat ćemo se na definiciju osobnih podataka, načela obrade podataka, prava pojedinaca te obveze kontrolora i procesora podataka. Posebna pažnja bit će posvećena praktičnim primjenama GDPR-a u poslovnom kontekstu, s ciljem omogućavanja jasnog razumijevanja i usklađivanja s regulativom. Pridružite nam se kako biste stekli potrebna znanja i vještine za uspješnu primjenu GDPR-a u vašem poslovnom okruženju i osigurali zaštitu privatnosti podataka vaših klijenata i korisnika.

OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI

Kroz ovaj program, stječete ključna znanja i vještine neophodne za ispunjenje vaše zakonske obveze i učinkovito obavljanje uloge Osobe za nepravilnosti. Naš cilj je upoznati vas sa svim relevantnim dijelovima zakonske regulative, detaljno objasniti postupak imenovanja i prijavljivanja nepravilnosti te pružiti cjeloviti pregled procesa njihove obrade i izvještavanja nadležnim tijelima. Pridružite nam se kako biste stekli neophodne kompetencije i osigurali potpunu usklađenost sa zakonskim zahtjevima. Vaše aktivno sudjelovanje u ovom programu osigurava da budete osposobljeni za učinkovito upravljanje nepravilnostima te zaštitu integriteta i transparentnosti u poslovanju vaše organizacije.

UPRAVLJANJE JLS

Pružamo vam mogućnost da steknete ključna znanja i vještine potrebne za stručno, metodično i kvalitetno upravljanje vašom Jedinicom lokalne (regionalne) samouprave. Upoznat ćemo vas sa svim relevantnim upravljačkim alatima, psihološkim modelima i komunikacijskim metodama koji su bitni za uspješno vođenje vaše jedinice. Naš cilj je osigurati da imate sve potrebne kompetencije za planiranje, implementaciju i nadzor nad procesima unutar vaše Jedinice lokalne (regionalne) samouprave. Teme koje će biti obrađene uključuju oblike jedinica lokalne (regionalne) samouprave, planiranje, pristupe upravljanju, suvremene upravljačke alate, kao i psihološke osnove upravljanja. Pridružite nam se na ovom međunarodnom webinaru kako biste stekli ključne kompetencije potrebne za uspješno vođenje vaše jedinice lokalne (regionalne) samouprave i ostvarili optimalne rezultate prema najvišim međunarodnim standardima.

SUSTAV UPRAVLJANJA RADNIM MJESTIMA (ODGOVORNOSTI I KOMPETENCIJE)

Kompetencijski model je skup jedinstvenih standarda znanja, vještina i sposobnosti te očekivanih ponašanja zaposlenika potrebnih za uspješno obavljanje poslova u svim tijelima javne uprave, što uključuje državna tijela, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima kojima je osnivač Republika Hrvatska. Kompetencijski model za zaposlene u tijelima javne uprave zasnovan je na temeljnoj vrijednosti djelovanja u javnome interesu i integritetu.