Strategija upravljanja imovinom je planski dokument za upravljanje i raspolaganje imovinom kojeg donosi predstavničko tijelo JLS. Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu JLS uvažavajući gospodarske i razvojne interese lokalne jedinice. Strategijom se želi osigurati ekonomski svrhovito, održivo, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom JLS, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za JLS pri upravljanju i raspolaganju imovinom.

CILJ STRATEGIJE je osigurati da imovina JLS bude u službi gospodarskog rasta te rasta i zaštite javnog interesa poštujući sljedeća načela:

 1. Načelo javnosti – osigurava se propisivanjem načina raspolaganja, utvrđivanjem pravila i kriterija raspolaganja imovinom u aktima JLS te njihovom javnom objavom, vođenjem registra nekretnina u vlasništvu JLS.
 2. Načelo predvidljivosti – osigurava jednak i predvidljiv način raspolaganja imovinom u istim ili sličnim slučajevima.
 3. Načelo učinkovitosti – osigurava učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom radi ostvarivanja gospodarskih, infrastrukturnih i drugih ciljeva
 4. Načelo odgovornosti – osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja imovinom, nadzorom nad upravljanjem imovinom, izvješćivanjem o postignutim ciljevima i učincima upravljanja imovinom i poduzimanjem mjera protiv nositelja funkcija koji ne postupaju sukladno propisima.

Strategija upravljanja imovinom sastoji se od slijedećih elemenata:

 • Priprema planiranja
 • Uvod
 • O obvezniku
 • Analiza stanja upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu JLS
 • Aktivnosti efikasnog upravljanja imovinom
 • Inventura imovine
 • Tranzicijska pitanja
 • Klasifikacija imovine
 • Procjena imovine
 • Operativni izvještaji
 • Financijska analiza portfelja, imovine i projekata
 • Deregulacija iznajmljivanja
 • Praćenje subvencija
 • Izvještavanje o imovini
 • Konsolidirano upravljanje
 • Sveobuhvatni/cjeloviti plan
 • Ciljevi i smjernice za raspolaganje i upravljanje imovinom
 • Dugoročni strateški ciljevi
 • Prioritetni ciljevi
 • Smjernice za ostvarenje prioritetnih ciljeva

JLS kroz izradu Strategije upravljanja imovinom, planira realizirati niz prioriteta i smjernica koji će dodatno poboljšati poslovanje te doprinijeti ukupnom razvoju lokalne zajednice.

JLS  mora konstantno unaprjeđivati sustav gospodarenja imovinom, kako bi istu očuvala za sadašnje i buduće generacije, a donošenje Strategije upravljanja imovinom i pridržavanje prioriteta i smjernica iz strategije jedan je od prvih koraka u ostvarenju tog cilja.

Projekt: Upravljanje imovinom SJLP(R)

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Osnovni zakon:

 • Zakon o upravljanju državnom imovinom ( NN 52/2018 )
 • Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 94/13 i 18/16)
 • Ostali najznačajniji propisi koji uređuju stjecanje, upravljanje, raspolaganje
  i korištenje nekretnina u vlasništvu JLP(R)S su sljedeći:
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96,
  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
  38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15)
 • Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine” broj 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13 i 60/13)
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13)
 • Zakon o gradnji („Narodne novine” broj 153/13)
 • Zakon o najmu stanova („Narodne novine” broj 91/96)
 • Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Narodne novine“
  broj 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94,
  58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98,
  163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02)
 • Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 i 143/13)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 66/99,
  151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine” broj 16/07, 124/10 i 56/13)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine” broj 125/11),
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine” broj 78/15)
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine” broj 74/14)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj
  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
 • Zakon o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine” broj 80/11)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
  38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12, 68/18)
 • Zakon o cestama („Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
 • Zakon o javno privatnom partnerstvu („Narodne novine” broj 78/12 i 152/14)
 • Zakon o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine” broj 139/10 i 19/14)
 • Uredba o registru državne imovine („Narodne novine“ broj 55/11)
 • Pravilnik o održavanju građevina („Narodne novine“ broj 122/14)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i o upisu
  vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) („Narodne
  novine” broj 121/13)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine” broj 3/15)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine” broj 124/14).

AKTI JLP(R)S (PRAVILNICI I ODLUKE)

Radi uspješnog provođenja postupka upravljanja imovinom, JLP(R)S mora posjedovati niz važnih dokumenata (Pravilnika, Odluka) koji služe kao podloga/dokaz o raspolaganju imovinom, a to su sljedeći:

 • Statut JLP(R)S
 • Odluka o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu JLP(R)S
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu JLP(R)S
 • Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu JLP(R)S
 • Pravilnik o financiranju javnih potreba JLP(R)S

OSTALA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM

 • Priručnik za upravljanje imovinom u JLP(R)S (The Urban Institute Zagreb, Savez Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske, Zagreb, 2004.)
 • POČETNA DOKUMENTACIJA – Dopis (u kojem se traži dostava sljedećeg):
 • Općenito (sistematizacija radnih mjesta, organizacijska struktura)
 • Evidencija o zaposlenicima – interna analiza ljudskih resursa (popuniti obrazac)
 • Financijska izvješća za protekle dvije godine (Izvještaj o prihodima i rashodima,
  primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS), Bilanca (Obrazac BIL), Bilješke
  uz financijska izvješća)
 • Proračun za tekuću godinu uz projekcije za sljedeće dvije godine
 • Popunjenu i ovjerenu Odluku o imenovanju radne skupine
 • Popis imovine(izvadci iz Katastra i Zemljišne knjige (Gruntovnice))
 • Vrijednost imovine (interne knjigovodstvene evidencije s navedenim brojevima
  katastarskih čestica, cijene (kn/m2) iz Porezne uprave, elaborati o
  procijeni imovine/nekretnina i sl.)

PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE JLP(R)S – IZVORI PODATAKA

 • Pravilnik o metodologiji utvrđivanja tržišne cijene za prodaju poljoprivrednog
  zemljišta u vlasništvu RH izravnom pogodbom (NN 39/2013)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_39_718.html

 • Upute o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske,
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta
 • Agencije za upravljanje nekretninama (Hrvatska gospodarska komora) – službeni telefonski pozivi(Agencije: Invest-Team, Anadora Nekretnine)
 • Internet portali – tržište nekretnina(www.realestatecroatia.com, www.gohome.hr, www.oglasnik.hr/nekretnine, www.njuskalo.hr)
IZRAĐUJEMO ZA VAS GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU JLS

Ovim putem Vam se obraćamo kako bi Vas obavijestili o zakonskoj obavezi izrade Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu JLS (godišnji plan) kao jednog od dokumenata upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu JLS.

Dokumenti upravljanja i raspolaganja imovinom su:
Strategija, Godišnji plan i Izvješće o provedbi plana.

U ovom periodu smo fokusirani na Godišnji plan upravljanja imovinom upravo zbog kratkog perioda izrade same dokumentacije.

Unutar SEVOI Grupe do sada je izrađeno više stotina projekata vezanih za upravljanje imovinom.

S obzirom na zakonski rok i obavezu nudimo Vam pomoć/suradnju prilikom izrade Godišnjeg plana.

Za sve upite, stojimo na raspolaganju na mail podrska@sevoi.eu ili tel. +385 1 34 62 534.

Radujemo se suradnji s Vama!

Registar nekretnina

UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Realnost ekonomske situacije i male stope rasta gospodarstva nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima.

Imovina kao takav resurs je uglavnom bila zanemarena kategorija, a tempo budućeg razvoja i standarda života mogu se povećati ako se promjeni odnos prema postojećoj imovinio i upravljanju istom.

ZAŠTO REGISTAR NEKRETNINA ?

Omogućava vođenje nekretnina jedinica lokalne samouprave kojom na brz i jednostavan način organiziramo, evidentiramo, pratimo, pronalazimo, uspoređujemo, vodimo podatke i sve novonastale promjene ( čestice, stanovi, poslovni prostori, zemljišta,…..)

JEDNOSTAVAN I BRZ UVID U KOMPLETNU EVIDENCIJU NEKRETNINA

 • čestica
 • stanova
 • poslovnih prostora za vlastite potrebe jedinice lokalne samouprave
 • poslovnih prostora
 • zemljišta
 • javnih površina ( nerazvrstanih cesta, parkirališta, parkova,….)
 • komunalne infrastrukture
 • sportsko rekreativnih objekata
 • kulturnih objekata i spomenika kulture
 • obrazovnih ustanova
 • gradskih ustanova

Aktivnosti pri izradi Registra upravljanja nekretnina sastoji se od 5 funkcionalnih cjelina.

Izrada i kasnije praćenje promjena na imovini može biti aktivan i „živ“ posao ukoliko se pri njenoj implementaciji koristi Softver za upravljanje nekretnina kao vrhunski alat za identifikaciju, klasifikaciju, te analize portfelja i podportfelja nekretnina.

U svakom trenutku kada donesete odluku o izradi Registra nekretnina, naš tim savjetnika i stručnjaka s iskustvom više od 80 izrađenih Registara nekretnina stoji Vam na raspolaganju.

Vi samo odlučite KAD !

KAKO ?

To s povjerenjem prepustite nama !!

Aktivnost pri izradi Registra nekretnina:

PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA VOĐENJE NEKRETNINA

Registar NEKRETNINA je kompletna analitička evidencija upravljanja i raspolaganja inovinom.

MOGUĆNOSTI APLIKACIJE

 • Inventura – upis jedinica imovine
 • Organizacija jedinica imovine u Portfelje i Podportfelje
 • Praćenje dodatnih karakteristika po Podportfeljima i jedinicama imovine
 • Praćenje financija po Portfeljima i jedinicama imovine
 • Analitičko praćenje jedinica imovine
 • Bilježenje procjena jedinica imovine
 • Ispis kataloga Portfelja s brojem jedinica imovine
 • traženje jedinica imovine prema raznim filterima
 • Ispis  i kreiranje raznih izvješća
 • Pregled unosa gruntovno i katastar
 • Upravljanje Portfeljima i podportfeljima
Problematika upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu JL(R) samouprave

DEFINICIJA PROBLEMA

Skretanje pozornosti na problem neučinkovitog upravljanja imovinom u javnom sektoru je započelo 1980-ih godina. Uočavanje veličine tog problema i nužnosti za rješavanjem je dovelo do pokretanja reformi javnog sektora, a upravljanje imovinom te njezinim sastavnim dijelom nekretninama je jedna od ključnih komponenata tih reformi jer je javni sektor najveći vlasnik nekretnina.

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proces tranzicije u Republici Hrvatskoj koji je započeo 1990-ih donio je sa sobom niz promjena i reorganizacija.

To je označilo prelazak vlasništva sa društvenog na privatno, prijelaz iz socijalističkog društva u kapitalističko.

Postojeće državne nekretnine tada koriste različite vladine institucije, prvenstveno na nacionalnoj razini, a one koje su imale manju stratešku važnost su dane jedinicama lokalne samouprave na korištenje i upravljanje u svrhu lokalnog razvoja.

Jedinica lokalne samouprave kao razina uprave koja je najbliža svojim korisnicima te koja bi stoga trebala biti u mogućnosti osigurati višu razinu usklađenosti lokalnih javnih dobara sa njihovim ukusima i preferencijama, oslanja se na mogućnost da pruži racionalne i učinkovite javne usluge u odnosu na središnje tijelo, međutim to se nije dogodilo.

Jedinice lokalne samouprave su se našle sa velikim portfeljem nekretnina različite namjene s kojima nisu znale upravljati i raspolagati, nisu imale informacije, potrebno znanje kao ni tehnologiju.

Problemi s kojima se suočavaju izabrane jedinice lokalne samouprave u upravljanju i raspolaganju nekretninama:

Registar nekretnineDJELOMIČAN

Informatička povezanost DJELOMIČNA / NE POSTOJI

Klasifikacija nekretnineDJELOMIČNA

Upravljanje troškovima i rezultatima upravljanja i raspolaganja nekretninama – DJELOMIČNO

Kratkoročni planPOSTOJI / DJELOMIČNO

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninamaPOSTOJI / DJELOMIČNO

Regulacija ovlasti, procedura i kriterija za upravljanje i raspolaganje nekretninamaDJELOMIČNO

Informacije o ukupnom broju i vrijednosti nekretnina

Jedinstvena baza podataka o nekretninamaNE POSTOJI

Vrijednost javnih nekretnina je enormna kao i troškovi povezani sa upravljanjem istih.
Troškovi nekretnina su među najvećim troškovima u javnom sektoru.

Upravljanje nekretninama je složen proces koji ovisi o mnogim eksternim i internim faktorima, veličini, povijesti, politici.., a dodatnoj složenosti upravljanja pridonosi činjenica da se javne nekretnine često smatraju zajedničkim dobrom, te samim tim i besplatnim dobrom.

Stručnjaci smatraju da se upravljanje nekretninama u javnom sektoru treba do neke granice približiti upravljanju nekretninama privatnog sektora.

Javne uprave u Hrvatskoj, obilježene su naglim suočavanjem sa velikim brojem nekretnina koje čine više od 80% ukupne vrijednosti imovine lokalne samouprave s jedne strane, te s nerazumijevanjem nekretnina, njihove vrijednosti i obaveza koje sa sobom nose s druge strane.

Tranzicijski procesi prijenosa prava i vlasništva su uzrokovali brze i velike promjene u sadržaju i veličini portfelja, što djelomično objašnjava nedostatak popisa nekretnina i zaostajanje u usvajanju znanja, vještina i sposobnosti u upravljanju nekretninama.

Upravljanje nekretninama zahtjeva točne podatke o nekretninama.

Nepotpune financijske informacije o nekretninama, nepostojanje podataka o tržištu (u vezi s konkurentnim cijenama najma i kupoprodajnim vrijednostima), kao i podaci o izdacima koji nisu u potpunosti razvrstani po nekretninama spriječiti će djelotvorno upravljanje nekretninama  i na kraju rezultirati nemogućnošću portfelja da udovolje financijskim i socijalnim potrebama i očekivanja stanovništva komu ta imovina pripada.Dužnosnici bi mogli nastojati iskoristiti nekretnine kako bi osigurali pružanje potrebnih usluga građanima ili za stvaranje dobiti radi financiranja lokalnog proračuna.

No zaposlenici u javnim službama često nisu dovoljno stručni ni motivirani da budu uspješni i djelotvorni u poslovima s nekretninama, a njihovo natjecanje s privatnim poduzećima može biti nepravedno.

Izuzetno je važno da se nekretninama upravlja sustavno i aktivno zadovoljavajući pritom kako javni tako i ekonomski interes.

Lokalne vlasti trenutno se bore sa velikim poslom reorganizacije u odjelima za nekretnine.

Ovaj proces se ne provodi samo za poboljšanje učinkovitosti upravljanja nekretninama već je dio reforme cjelokupnog javnog sektora koji bi trebao utjecati na dugoročni razvoj lokalnih samouprava Republike Hrvatske kao i zemlje u cjelini. Da bi javna uprava bila učinkovita svi njezini dijelovi moraju biti poboljšani.

ISO 55001 – sustav upravljanja imovinom

Sustav upravljanja imovinom (Asset Management) Izvrstan i vrlo učinkovit sustav kojim organizacija dokazuje da je svoju imovinu stavila u funkciju stvaranja dodatne i/ili nove vrijednosti. Taj se sustav dobro integrira sa ISO 9001:2015 i ostalim normama iz nove generacije, a može jako dobro poslužiti kao temelj za implementaciju ISO 27001 i GDPR-a (ali nije uvjet). ISO 55001:2014 specificira zahtjeve za sustav upravljanja imovinom u kontekstu organizacije.

ISO 55001:2014 može se primijeniti na sve vrste imovine i za sve vrste i veličine organizacija. Gotovo svaka organizacija treba ili želi postići više sa svojom imovinom. Ne samo kako minimizirati zastoje ili izgubljenu proizvodnju, već i kako dobro trošiti novac kako bi ostvarili dodanu vrijednost u svrhu organizacije.

U posljednjih nekoliko godina mnoge tvrtke počele su shvaćati važnost upravljanja imovinom kao strategije poduzeća koja će, ukoliko je ispravno implementirana, poboljšati financijske rezultate. Tipični rezultati sustava upravljanja imovinom uključuju poboljšanu kontrolu svakodnevnih aktivnosti i učinkovitosti poslovanja, smanjenje troškova povezanih s rizikom, usklađenost u regulatornim aktivnostima i smanjenje stopa neuspjeha. Opipljivi rezultati uključuju značajan porast profitabilnosti uz dramatičan pad jediničnih troškova.

Prednosti certificiranja ISO 55001 za vašu organizaciju:

  1. Poboljšana učinkovitost upravljanja imovinom i kontrola njegovog životnog ciklusa
  2. Smanjeni rizici i troškovi vlasništva nad imovinom
  3. Identificira i potiče učinkovitije procese uštede vremena
  4. Pruža i održava rast poslovanja
  5. Poboljšane performanse organizacije
  6. Poboljšana kvaliteta proizvoda i / ili usluga
  7. Planirane dugoročne investicijske mogućnosti
  8. Poboljšana komunikacija i odnos među odjelima
  9. Poboljšava ugled organizacije
10. Prednosti certificiranja ISO 55001 za vaše klijente:
11. Poboljšana kvaliteta i održivost usluga
12. Upravljani i kontrolirani rizik
13. Smanjuje troškove
14. Povećana vjerodostojnost
15. Manje povratnih proizvoda i / ili pritužbi

Problematika vođenja “evidencija” Registra imovine te zadovoljavanje zakonske regulative u Republici Hrvatskoj

Svijest i bitnost popisa imovine u Republici Hrvatskoj svakim danom sve više raste. Dolaskom zakona na snagu vezanog za Upravljanje imovinom i Strategijom upravljanja imovinom dobili smo potvrdu koliko je važno adekvatno popisati imovinu jednog grada ili općine.

Raznim analizama terenskog rada došlo je do saznanja jednog od većih problema koji će biti vidljivi u budućnosti. Analiza terena pokazuje da se većinom zadovoljava zakonska regulativa nekakvim neadekvatnim popisima imovine koji se smatraju da su adekvatni Registri imovine. Pregledom takvih popisa utvrdilo se da popisi nisu slijeđeni metodologijom koja je propisana od strane Republike Hrvatske.Unutar zakona točno je utvrđeno koje segmente Republika Hrvatska traži da registar imovine sačinjava. Unosom tih podataka raspoređenih po segmentima, kako nalaže metodologija, dolazimo do ispravne i realne dokumentacije kao što je Strategija upravljanja imovinom koja i proizlazi iz samog Registra imovine. Samo na taj način dobit ćemo realne planove unutar sedam godina koje treba provesti i na koji način. Sve ostalo kao sami popis imovine bez dodatnih raspodjela sa svojim pokazateljima vrijednosti nisu zadovoljeni zakonskom regulativom i neće dovesti do realnog stanja nekog grada ili općine.

Svaki registar imovine mora sadržavati najvažnije segmente kao što su upis imovine, podjela na portfelje i podportfelje sa unutarnjim karakteristikama i pokazatelje vrijednosti. Dosta je važno reći da vođenje svoje imovine nije zadovoljeno vođenjem samo unutar svog proračunskog knjigovodstva jer unutar proračunskog knjigovodstva nije imovina klasificirana na portfelje i podportfelje, nisu određene karakteristike i medodologije A,B,C tehnika te vrijednosti nisu vođene po česticama. Ponuda na tržištu nudi razne adekvatne, ali i ne adekvatne ponude vezane za izradu Registra imovine i Strategije upravljanja imovinom na koje je jako važno obratiti pozornost što uključuje unutar tih ponuda. Kod sklapanja ugovora uvijek je važno biti svjestan da je Upravljanje imovinom “živa” materija i da svakim danom imovina postaje promjenjiva pa tako i unosi i mjenjanja što vrijednosti, a što prenamjene tih samih jedinica imovine. Upravljanje imovinom jednom gradu ili općini može prikazati bitne pokazatelje i segmente unutar rada i dovesti do puno lakših rješenja određene problematike same jedinice imovine ili kompletnog portfelja tog područja imovine. Svakako na području popisa imovine krenulo se intenzivno raditi, pa je analiza pokazala da ispravnim vođenjem popisa registra imovine i realnih strategija upravljanja imovinom sve je uređeniji sustav, te se time dolazi do bržih planova vezanih za financiranje unutar Europske unije.

Važnost obuke ljudskih resursa vezanih u području upravljanja imovinom

Opće je poznato da danas bez konkretne i sveobuhvatne obuke neki određeni cilj neće biti ispunujen adekvatno. U ovom slučaju bazirati ćemo se na samo jedan segmenat zakonskih regulativa, a to je Upravljanje imovinom. Danas izuzetno aktualna tema u kojoj još uvijek mnogi “lutaju”. Važnost obuke i školovanja ljudskih resursa unutar grada ili općine je jednako važna bez obzira da li sami uređujete svoje registre imovine ili je za to zaposlena neka konzultantska tvrtka.

Ukoliko unutar vašeg grada ili općine netko od zaposlenika uređuje sam i popunjava Registar imovine onda je važno upoznati ga sa svim segmentima koje Registar treba sadržavati i kako se do tih podataka dolazi, te na koji način se dijele i unose. Ukoliko za vas radi konzultantska tvrtka s tim imate osiguranje da će vam nakon završenoga projekta netko adekvatan moći potvrditi da sve ono što ste dogovorili to i imate unutar registra imovine i da ne izlazi izvan zakonskih okvira.

Izuzetno je važno adekvatno školovanje unutar ovog područja u kojem se prvo upoznaje osobu sa zakonskom regulativom, bitnosti i važnosti upravljanja imovinom, popunjavanjanjem Registra imovine i njegovih segmenata, te važnosti redovitog unosa vrijednosti pojedinačne jedinice imovine.

Važno je dodati da onog trenutka kada je Registar imovine ustrojen i iz njega proizašla Strategija upravljanja imovinom i jednogodišnji planovi…

NIJE SVE PRESTALO!

Upravo je školovanjem zaposlenika važno usmjeriti vođenje za sve ono što tek dolazi i što je stavljeno u Strategije kao ciljevi rješavanja. Izuzetno je bitno naučiti isčitavati sve segmente koji proizlaze iz samog registra imovine kako bi se adekvatno moglo upravljati vašom imovinom unutar općine ili grada. Analize koje proizlaze su zapanjujuće koliko jedan Regista imovine može iskristalizirati kompletan portfelj određenog područja imovine. Unutar školovanja prolaze se svi segmenti Upravljanja imovinom, te vas završenim školovanjem i obukom unaprjeđuje u radu svog posla na način da nema više “lutanja” za materiju koja se iz dana u dan proširuje.

Klasifikacija imovine A,B,C

A = obvezna (za izravne potrebe jedinice samouprave)
– odgovornost lokalne samouprave određena zakonom

B = diskrecijska (za rješavanje socijalnih, kulturnih, sportskih i drugih potreba)
– diskrecijska imovina – dobrovoljno podržana iz društvenih, političkih  ili drugih razloga

C = generira prihode (namijenjena za ostvarivanje prihoda)
– višak imovine ili imovina za ostvarenje prihoda.

Jedan segmenat klasifikacije imovine unutar Registra imovine na koji se ne obraća toliko pažnje je metodologija A,B,C.
Važnost upravo te metodologije je što se mora za svaku pojedinu česticu odrediti njena trenutna funkcija (što ona zapravo trenutno je i za što se koristi, te koje rezultate unutar te funkcije ona pokazuje) nakon toga određuje se njena optimalna funkcija (da li zaista ta čestica pripada funkciji u kojoj se nalazi i analiza realnog stanja gdje bi trebala pripadati).

Filtriranjem Registra imovine nakon unosa kompletne imovine zaista A,B,C metodologija može i pokazuje najrealnije smjernice u kojem pravcu upravljati sa samom pojedinom česticom, a onda i samim registrom imovine. A,B,C metodologija je najbolji analitički pokazatelj za dokumentaciju unutar Strategije upravljanja imovinom jer se konkretno vidi koje je trenutno stanje, te koliko je nerealnih čestica u funkcijama u kojima apsolutno gubi svoju vrijednost i ne donosi nikakve prihode, a prenamjenom bi ostvarile upravo te segmente.

Ponude na tržištu su razne i jako malo ponuđača upravo ovu metodologiju koristi, a zakonodavac ju je propisao kao sastavni dio unutar Registra. Izostavljanjem ove metode najčešće dolazimo do nerealnih Strategija upravljanja imovinom, jer se takva analitika ne može niti analizirati.

Važno je reći da ovom metodologijom možemo započeti povećavanje vrijednosti neke čestice upravo postavljanjem realnog parametra optimalne funkcije čestice i smanjiti troškove koji zbog trenutne funkcije nisu budućnost te čestice.

Upravo ta klasifikacija imovine i metodologija A,B,C svojom važnošću otvorit će potrebu nekog grada ili općine za dodatnim školovanjima svojih djelatnika radi točne i realne analize funkcija i optimalnih funkcija unutar Registra imovine ili ako upravo te analize netko kao vanjski suradnik izrađuje moći će sudjelovati u konkretnom konstruiranju određenih planova i budućnosti svoje imovine unutar općine ili grada.

Glavne značajke posjedovnih i gruntovnih listova

Katastar i zemljišna knjiga dva su registra na kojima se zasniva hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na nekretninama.

Katastar je“evidencija o česticama zemljine površine, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini“.

Zemljišne knjige su „javne knjige u koje se upisuju podaci o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet“.

Katastarski podaci o nekretninama (katastarske čestice) temelj su za osnivanje, obnovu, vođenje i održavanje zemljišnih knjiga. Uvid u posjedovne i gruntovne listove moguć je na dva načina: odlaskom do pripadajućeg katastarskog ureda ili on-line uvid. Da biste obavili uvid u podatke koji Vas zanimaju morate znati u kojem katastarskom uredu se vode podaci za neku katastarsku česticu, u kojoj se katastarskoj općini ona nalazi i koji je njezin broj, ali i broj posjedovnog lista.

Na posjedovnom listu vidljive su sljedeće značajke:
a) naziv odjela za katastar nekretnina;
b) katastarska općina i matični broj općine;
c) broj posjedovnog lista;
d) udio vlasništva;
e) prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivalište odnosno sjedište upisane osobe;
f) broj katastarske čestice;
g) adresa katastarske čestice/način uporabe katastarske čestice/način uporabe zgrade,            naziv zgrade, kućni broj zgrade;
h) površina (m2);
i) broj detaljnog lista.

Gruntovni list podijeljen je na tri dijela.

Najprije su vidljive općenite značajke:

a) naziv općinskog suda;
b) naziv zemljišnoknjižnog odjela;
c) katastarska općina i broj općine;
d) broj zemljišnoknjižnog uloška.

Zatim slijedi prvi dio (A = posjedovnica ili popisni list) koji sadrži sljedeće značajke:
a) broj zemljišta (katastarske čestice);
b) oznaka zemljišta;
c) površina (jutro/čhv/m2).
Nakon toga slijedi drugi dio (B = vlastovnica ili vlasnički list) koji sadrži sljedeće značajke: a) vlasnički udio;
b) naziv vlasnika;
c) naziv korisnika.
I na kraju je treći dio (C = teretovnica ili teretni list) koji sadrži podatke o stvarnim i drugim pravima kojima je nekretnina opterećena (hipoteka, osobne i stvarne služnosti, pravo građenja, obvezna prava).

Sve navedene značajke su sastavni dio registra imovine i na osnovu tih podataka izrađuje se koncept karakteristika koje trebaju biti unutar samog registra imovine. 

UREDBA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE

NN 3/2020 (8.1.2020.), Uredba o Središnjem registru državne imovine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

40 Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o Središnjem registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 112/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. siječnja 2020. godine donijela

UREDBU O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE 

 1. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Uredbom uređuje se ustrojstvo i način vođenja, sadržaj Središnjeg registra državne imovine (u daljnjem tekstu: Središnji registar) i način prikupljanja podataka za Središnji registar te podaci iz Središnjeg registra koji se javno ne objavljuju.

Članak 2. (1) Središnji registar predstavlja sveobuhvatnu i cjelovitu, metodološki standardiziranu i kontinuirano ažuriranu evidenciju državne imovine.

(2) Podaci iz Središnjeg registra koriste se za osiguravanje transparentnosti, točnosti, dosljednosti, usporedivosti i potpunosti podataka potrebnih za izvješćivanje o stanju i analitici državne imovine.

Članak 3. Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje: 1. državna imovina podrazumijeva svu ne nancijsku i nancijsku imovinu države, sukladno odredbi članka 2. stavka 2. Zakona o Središnjem registru državne imovine (u daljnjem tekstu: Zakon)

 1. obveznici dostave i unosa podataka su svi subjekti dostave i unosa podataka u Središnji registar, sukladno odredbi članka 4. Zakona
 2. evidencija je zbirka obveznih podataka koje su obveznici dužni dostavljati za potrebe Središnjeg registra 4. temeljni registar je javni registar u kojem se prikuplja i vodi barem jedan autentični podatak, a koji je kao temeljni određen odlukom Vlade Republike Hrvatske
 3. unos podataka elektroničkim putem je dostava podataka mrežnim putem u Središnji registar, koje unosi od strane obveznika unosa i dostave imenovana odgovorna osoba za unos podataka
 4. valjana isprava je skup podataka koji je izvoran i vjerodostojan, te je kao takav određen zakonom ili proizlazi iz svrhe uspostave javnog registra određene zakonom
 5. elektronička vjerodajnica (vjerodajnica) je skup podataka kojim se predstavlja korisnik elektroničke usluge, a služi kao dokaz za provjeru elektroničkog identiteta (e-ID) kako bi se omogućio pristup elektroničkim uslugama (e- uslugama)
 6. autenti kacija je formalizirani proces veri kacije vjerodajnice korisnika elektroničkih javnih usluga koji rezultira potvrđivanjem/osporavanjem identiteta
 7. Državna informacijska infrastruktura (DII) je sustav koji čine zajednička državna osnovica za sigurnu razmjenu podataka i alati za interoperabilnost sukladno propisima koji uređuju područje državne informacijske infrastrukture.
 8. USTROJSTVO, NAČIN VOĐENJA I SADRŽAJ SREDIŠNJEG REGISTRA Članak 4. (1) Središnji registar vodi tijelo državne uprave nadležno za razvoj digitalnog društva.

/

(2) Tijelo državne uprave nadležno za razvoj digitalnog društva obavlja nadzor nad provedbom dostave i unosa podataka u Središnji registar.

Članak 5. (1) Središnji registar sadrži evidenciju o državnoj imovini na temelju podataka koje dostavljaju obveznici dostave i unosa podataka, sukladno odredbi članka 2. Zakona.

(2) U Središnjem registru prikupljaju se i evidentiraju podaci na temelju valjanih isprava i ostale dokumentacije propisane Pravilnikom o tehničkoj strukturi podataka i načinu upravljanja Središnjim registrom, kojeg donosi čelnik tijela državne uprave nadležnog za razvoj digitalnog društva.

Članak 6. Središnji registar sastoji se od evidencije: – nekretnina – nancijske imovine – pokretnina – prava i obveza i – drugih pojavnih oblika imovine.

Članak 7. Elementi evidencije državne imovine, koja se unosi u Središnji registar, određuju se Pravilnikom o tehničkoj strukturi podataka i načinu upravljanja Središnjim registrom iz članka 5. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 8. Središnji registar, obzirom na svoje funkcionalne dijelove, sadrži sljedeće osnovne cjeline: 1. Informacijski sustav upravljanja državnom imovinom koji podržava sljedeće funkcionalnosti: a) unos, pregled i ažuriranje osnovnih podataka imovine b) pregled i ažuriranje osnovnih podataka nancijske imovine c) uvid u podatke od značaja za nadzor i praćenje koristi i učinaka upravljanja imovinom d) pregled popratnih dokumenata e) pregled upisanih podataka po raznim kriterijima f) uvoz podataka obveznika dostave podataka i g) izvoz podataka za potrebe pojedine institucije obveznika h) uspostava mrežnih usluga za razmjenu podataka s informacijskim sustavima drugih tijela 2. GIS preglednik koji podržava sljedeće funkcionalnosti: a) pregled lokacije nekretnine prema odgovarajućim prostornim planovima i b) statistiku vezanu uz rasprostranjenost imovine u vlasništvu Republike Hrvatske u prostoru 3. Izvještajni modul 4. Korisnički pretinac i sustav noti kacija Središnjeg registra 5. Sustav radnih zadataka 6. Administrativni modul koji podržava sljedeće funkcionalnosti: a) održavanje kodnih lista (šifarnika) i matičnih podataka i b) pregled povijesti svih promjena podataka 7. Modul za komunikaciju s vanjskim sustavima 8. Modul koji podržava sljedeće funkcionalnosti: a) pro le institucija i obveznika i b) nadzornu ploču 9. Sustav za pružanje podrške i učenje na daljinu.

III. USPOSTAVLJANJE VEZA S REGISTRIMA I BAZAMA PODATAKA Članak 9. (1) Tijelo državne uprave nadležno za razvoj digitalnog društva uspostavlja vezu i pristupa svim javnim, temeljnim, središnjim registrima i drugim bazama podataka nužnim za vođenje Središnjeg registra.

/

(2) Tijela javnog sektora te pravne osobe kojih je osnivač Republika Hrvatska, a koji nisu zakonski obveznici dostave i razmjene podataka iz registara i drugih baza podataka navedenih u stavku 1. ovoga članka s drugim tijelima javnog sektora, dužni su na zahtjev tijela državne uprave nadležnog za razvoj digitalnog društva osigurati vezu i razmjenu podataka prema Središnjem registru, bez naknade.

(3) Način kojim se osigurava veza i pristup registrima i bazama iz stavka 1. ovoga članka, ostvaruje se sukladno odredbama propisa kojima se uređuje područje državne informacijske infrastrukture.

 1. DOSTAVA PODATAKA Članak 10. (1) Središnji registar sadrži popis svih obveznika dostave i unosa podataka. (2) Za pristup i vođenje Središnjeg registra koristi se informacijski sustav za upravljanje državnom imovinom koji omogućava mrežni unos, veri kaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka pohranjenih u Središnji registar.

(3) Dostava podataka u Središnji registar vrši se elektroničkim putem na jedan od načina propisanim člankom 14. ove Uredbe.

(4) Način dostave podataka, koji su klasi cirani na temelju zakona kojim se uređuje tajnost podataka, pobliže se određuje Pravilnikom o tehničkoj strukturi podataka i načinu upravljanja Središnjim registrom.

Članak 11. (1) Obveznici dostave i unosa podataka pristupaju Središnjem registru uporabom de niranih pristupnih podataka koje određuje tijelo državne uprave nadležno za razvoj digitalnog društva.

(2) Prijava u sustav Središnjeg registra vrši se sukladno propisima kojima se uređuje područje državne informacijske infrastrukture.

(3) Sustav autenti kacije dužan je omogućiti prijavu vjerodajnicama koje su objavljene na listi prihvaćenih vjerodajnica u sustavu državne informacijske infrastrukture.

Članak 12. (1) Za potrebe vođenja Središnjeg registra, obveznici dostave i unosa podataka iste dostavljaju u skladu sa člankom 4. stavkom 4. i člankom 15. Zakona.

(2) Za provedbu i točnost unosa podataka odgovorni su čelnici obveznika dostave i unosa podataka.

Članak 13. Obveznici dostave i unosa podataka dužni su: – uspostaviti organizacijsku strukturu, s formalnom raspodjelom zadaća, ovlasti i odgovornosti kojom se osigurava primjerena komunikacija sa Središnjim registrom i

– imenovati odgovornu osobu za elektronički unos i ažuriranje podataka te dostaviti podatke o tome u Središnji registar.

 1. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA Članak 14. (1) Podaci se u Središnji registar unose: – ručnim unosom – uvozom datoteke ili – drugim razmjenskim formatom. (2) Speci kacija razmjenskog formata pobliže se propisuje Pravilnikom o tehničkoj strukturi podataka i načinu upravljanja Središnjim registrom državne imovine.
 2. JAVNA OBJAVA PODATAKA Članak 15. (1) Središnji registar javno se objavljuje na Središnjem državnom portalu. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, podaci za potrebe Središnjeg registra koji su klasi cirani na temelju zakona kojim se uređuje tajnost podataka, kao i podaci koji se dostavljaju za državnu imovinu koja se nalazi izvan područja Republike Hrvatske, neće se javno objavljivati.

(3) Podaci koji nisu određeni za javnu objavu, neće biti javno dostupni.

/

(4) Tijelo državne uprave nadležno za razvoj digitalnog društva nije nadležno za izdavanje potvrda o podacima iz Središnjeg registra.

(5) Pri javnoj objavi iz stavka 1. ovoga članka, prostorni podaci su dostupni isključivo kao slika (raster) i nije moguće preuzimanje te vrste javno objavljenih podataka. Izvor podataka označava se na vidljivom mjestu.

VII. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA Članak 16. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11). Članak 17. Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 022-03/19-03/84 Urbroj: 50301-26/23-20-2 Zagreb, 3. siječnja 2020.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

IMOVINA JL(R)S KROZ FISKALNU ODGOVORNOST

Velika važnost ustrojstva Registra imovine i same Strategije upravljanja imovinom sa svojim Godišnjim planom ponovno je u prvom planu izlaskom novih uredbi vezanih za fiskalnu odgovornost. Unutar same izjave o fiskalnoj odgovornosti donesena su nova pitanja koja konkretno obuhvaćaju samo upravljanje imovinom.

Pitanja unutar izjave o fiskalnoj odgovornosti:

 1. Doneseni su strateški i provedbeni dokumenti za upravljanje i raspolaganje nekretninama;
  73.1. Donesena je Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama;
  73.2. Na temelju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama donesen je Godišnji plan za ostvarenje ciljeva utvrđenih u strategiji;
 2. Za nekretnine u vlasništvu upisana su vlasnička prava u zemljišnim knjigama;
 3. Ustrojen je Registar imovine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sadrži podatke i informacije propisane za Središnji registar državne imovine;
 4. Državna imovina kojom se raspolaže/upravlja neovisno o pravnoj osnovi korištenja te imovine (knjižno vlasništvo, izvan knjižno vlasništvo, druga pravna osnova korištenja, bez dokumentirane pravne osnove) evidentirana je u glavnoj knjizi onog tko raspolaže s/upravlja imovinom, u skladu s Uputom ministarstva financija o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske;
 5. Utvrđena je namjena nekretnina s kojima se upravlja i raspolaže;
 6. Za nekretnine kojima je definirana namjena utvrđeno je jesu li u funkciji ili ne, odnosno koriste li se ili ne u skladu s namjenom;
 7. Za nekretnine koje nisu u funkciji poduzimane su aktivnosti za stavljanje istih u funkciju, odnosno korištenje prema utvrđenoj namijeni;
 8. Za imovinu za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi poduzimane su aktivnosti za rješavanje istih;
 9. Prije stjecanja nekretnina izrađena je analiza kojom je utvrđena opravdanost odabranog oblika stjecanja nekretnine;
 10. Isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga provodi se isključivo nakon prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja imovine, a temeljem izlaznog računa, ugovora o kupoprodaji, zapisnika o uništenju, potvrde o odvozu na otpad i slične dokumentacije;
 11. Čelnik je donio interni akt o načinu korištenja službenih automobila;
 12. Postoji pisana procedura kojom su detaljno utvrđeni poslovi upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlasti i nadležnosti zaposlenika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova.

Upravo iz gore navedenih pitanja vidimo koliko je važno imati adekvatan Registar imovine, samu Strategiju upravljanja imovinom te Godišnji plan.

Ukoliko imate dvojbe na koji način posložiti imovinu u Vašem vlasništvu ili niste zadovoljni trenutnim stanjem slobodno nam se obratite.

Važno je da se upravljanje imovinom unutar grada ili općine dovede u onaj oblik koji Vama pomaže u svakodnevnom radu. Također, jedna do bitnih segmenata  je da imate  potporu kroz sam rad, da se napravi popis kompletne imovine i klasificira na adekvatan način kako bi dobili stvarnu sliku imovine, te da kroz Strategiju upravljanja imovinom odredite samo rješavanje problematike kao dugoročnog plana. I da adekvatno u samom Godišnjem planu budu realni planovi moguće riješeni unutar jedne godine.

Svemu tome dodajte softver, koji onog trena kada smo postavili sve unutar zakonskih okvira i dobili realnu sliku, imate softversko rješenje kao potporu prilaganju dokaza iz izjave o fiskalnoj odgovornosti te ćete tako izbjeći određene probleme i nedoumice da li je to adekvatno izrađeno.

S potpunim povjerenjem nam se možete obraditi, jer smo upoznati sa svim problematikama s kojim se susrećete i za Vas nudimo najbrže, najadekvatnije i najmodernije rješenje kako i na koji način upravljati imovinom.

PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM JL(R)S

Plan, kao jedan od tri ključna dokumenta upravljanja i raspolaganja imovinom JL(R)S, izrađuje se sukladno članku 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (N.N. broj: 52/18).

Planom se određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom JL(R)S te izvedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu JL(R)S (koja se donosi za razdoblje od sedam godina). Plan sadrži detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine JL(R)S.

Koraci u upravljanju imovinom koje je potrebno poduzeti prije izrade Plana:

 • POPIS IMOVINE
  U ovaj korak spada inventura imovine: identifikacija nekretnine u vlasništvu JL(R)S, veličina imovine, opis, trenutna namjena, moguća namjena, ograničenja u namjeni ako postoje, popis korisnika, podaci o najmu, prihodi/izdaci, vrijednost i financijski tereti na pojedinoj nekretnini – obuhvat cijele nekretnine, a ne samo pojedinih dijelova.
 • TRANZICIJSKA PITANJA
  U ovaj korak spada rješavanje pitanja vlasništva: pripremiti popis imovine za povrat, godišnje pregledati i odobriti proračunske izdatke, osigurati usklađenost između imovinskih prava i bilance i dr.
 • KLASIFIKACIJA IMOVINE
  U ovom koraku se izrađuje nacrt klasifikacije sve imovine, odnosno podjela u tri skupine imovine: obveznu, diskrecijsku i onu koja stvara dohodak/prihod (ABC klasifikacija imovine).
 • PROCJENA IMOVINE
  Kroz ovaj korak se određuju prioriteti među imovinom koja se procjenjuje: uzeti u obzir socijalnu i društvenu vrijednost imovine, procijeniti tržišni potencijal, vršiti usporedbu sa imovinom sličnih karakteristika ili vrijednosti, revalorizacija imovine i dr.

Faze tijeka Projekta:

 • Analiza stanja
  Vrši se detaljan obuhvat i provjera postojećeg stanja, odnosno savjetnik vrši analizu stanja upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu JL(R)S.
  Cjelokupnu postojeću dokumentaciju o imovini potrebno je dati savjetniku na uvid
 • Definiranje Plana aktivnosti
  Temeljem uspostavljenog popisa imovine (Registra imovine) i prikupljene potrebne dokumentacije, oblikuju se kratkoročni ciljevi, odnosno aktivnosti koje se planiraju provoditi u razdoblju od jedne godine – savjetnik odrađuje uz pomoć upravnog odjela ili ovlaštene osobe.

S obzirom da je unutar Izjave o fiskalnoj odgovornosti Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom dobio iznimno veliku važnost kao sastavni dio pitanja te kao takav se prilaže u dokumentaciju vrlo je važno imati sve stavke prije samog Plana ispunjene iz kojih izlazi sama dokumentacija Godišnjih planova.

Kao takvi sa dugogodišnjim iskustvom mnogobrojnih klijenata slobodno nam se obratite da i Vama pomognemo u izradi dokumentacije, pratimo i adekvatno analiziramo za Vas. 

IMOVINOM KROZ SUSTAVE

Višegodišnjim radom na terenu i uspostavljajući registre imovine sa strategijama i planovima razvoja u razne sustave naišli smo na nedoumice klijenata pri implementiranju te nesvjesnosti o važnosti adekvatnog vođenja Registra imovine te dobro odrađenih strategija upravljanja imovinom sa svojim planovima.

Važno nam je osvijestiti važnost popisa imovine i strategija kao takvih bez obzira na veličinu sustava i broj zaposlenih. Imovina zakonskom regulativom i uvrštavanjem u Izjavu o fiskalnoj odgovornosti postaje iznimno važna. Registar je budućnost modernog vođenja u kojem sustavi mogu lakše vladati postojećim stanjem, izmjenjivati neuređenu imovinu i još bolje upravljati uređenom imovinom.

Naša tvrtka zato je osmislila određene alate koji će Vam omogućiti brže i adekvatno upravljanje Vašom imovinom. U vremenu kad se sve brzo razvija i sve je manje vremena a sve više bitnih analiza prije donošenja odluka  važno je imati dobre poslovne alate kako bi izvješća bila točna, brza i adekvatno popunjena u skladu sa zakonom.

Analizirajući zakone segmentativno dolazimo do zaključka da metodologije koje su unutar zakona te određeno vrijeme implementacije sa što više fokusa na uređenost imovine kroz planove daje izvrsne rezultate. Otvara nam nova područja investiranja, uštede i adekvatno planiranje vođenja same imovine.

Svi se na početku često pitamo od kuda početi i na koji način najbolje isprojektirati dolazak do prvih rezultata. Dugogodišnjim radom sa različitim sustavima uspostavili smo najbrže metode kako bi rezultati vidljivi u kratkom vremenu.

Slobodno nam se obratite za savjet ili pomoć vezanu za Imovinu i načine implementacija kako bi što brže ostvarili svoje ciljeve u poslovanju.

REVIDIRANJE IMOVINE

Užurbanost današnjice u kojem je vrijeme izuzetni resurs bitno je naglasiti da je Upravljanje imovinom izuzetno zahtjevan posao te je bitna konstantna revidiranost ispravnih podataka. Upravljati imovinom nije samo popisati imovinu kao takvu nego je raznim metodologijama treba svrstati tamo gdje pripada te na taj način se i ophoditi s njom.

Vrlo je važno naglasiti da svaka promjena unutar Registra imovine treba biti unešena na adekvatan način jer će time i same Strategije upravljanja imovinom te njihovi planovi biti kao takvi izuzetno funkcionalni i adekvatni za planiranja daljnjih postupaka vezanih za imovinu.

Registar imovine sam po sebi je zaista živa materija i redovnim nadopunjavanjem novih saznanja kroz određeno vrijeme dobivate vrhunske rezultate.

Ako svoje Registre imovine ne vodite adekvatno, slika Upravljanja imovinom nije adekvatna i realnost Strategija upravljanja imovinom neće biti realna.

Na terenu smo pomogli velikom broju klijenata u samim revidiranjima imovine kroz Registre imovine, Strategije upravljanja imovinom i Godišnjim planovima.

Ukoliko Vam na bilo koji način možemo pomoći u izradi Registra imovine ili samog revidiranja postojećeg Registra imovine, te sve popratne dokumentacije za upravljanje slobodno nam se javite i u najkraćem roku potrudit ćemo se dati vam najbrže rješenje Vašeg problema.

STRATEŠKO UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

STRATEŠKO UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Realnost ekonomske situacije i male stope rasta gospodarstva nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima.

Imovina kao takav resurs je uglavnom bila zanemarena kategorija, a tempo budućeg razvoja i standarda života mogu se povećati ako se promjeni odnos prema postojećoj imovini i upravljanju istom.

Sevoi grupacija je međunarodna regionalno pozicionirana grupa koja djeluje u sinergiji nekoliko konsultanskih  kompanija specijaliziranih u oblastima Strateškog upravljanja imovinom.

VAŽNOST UPRAVLJANJA IMOVINOM

Kada pričamo o Strateškom upravljanju imovinom, isključivo govorimo o imovini, nekretninama koje su u vlasništvu, suvlasništvu, posjedu ili udjelu jedne jedinice lokalne samouprave.

Upravljanje imovinom oslanja se na niz zakonskih odredbi, akata i odluka za svaku jedinicu lokalne samouprave.

UPRAVLJANE IMOVINOM SPROVODI SE ZBOG DVA OSNOVNA CILJA:

 1. Zbog potpora razvoju lokalne samouprave i
 2. Zbog pribavljanja upravnih prihoda iz alternativnih izvora

Svaka imovina ima potencijal za stvaranje gospodarske koristi.

Upravljanje imovinom je proces donošenja odluka o:

 1. Stjecanju imovine
 2. Korištenju imovine
 3. Raspolaganju imovinom za vlasnika
 4. Ili kao potencijalna investicija

UĆINKOVITO UPRAVLJANJE IMOVINOM SPROVODI SE KROZ 12 KORAKA:

1.INVENTURA IMOVINE­– prikupljanje podataka iz gruntovnice i katastra

2.TRANZICIJSKA PITANJA – pitanja vlasništva, povrat imovine

3.KLASIFIKACIJA IMOVINE – po portfeljima i podportfeljima

4.FUNKCIONALNOST IMOVINE

A – imovina za izravne potrebe JLS

B – diskrecijska imovina za rješavanje socijalnih, kulturnih, sportskih i Drugih potreba

C – imovina za ostvarivanje prihoda

5.PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE – sprovođenje tzv. POREDBENE ili USPOREDNE metode kako bi bili približno realnim tržnim cijenama

6.OPERATIVNI IZVJEŠTAJI – računovodstveni izvještaji, podaci o prihodima i troškovima po svakoj JI

7.FINANCIJSKA ANALIZA – po svakom portfelju kroz njegove prihode i troškove

8.DEREGULACIJA IZNAJMLJIVANJA – razmotriti sve najmove i otvoriti se prema tržištu

9.PRAĆENJE SUBVENCIJA – imovina koja se daje u zakup stvara najviši dohodak

10.IZVJEŠTAVANJE O IMOVINI – potpune i jezgrovite informacije o imovini, Registar imovine, Struktura imovine, Knjiga jedinice imovine

11.SVEOBUHVATNI / CJELOVITI PLAN – obuhvaća izradu i provedbu dugoročne politike pri upravljanju i provedbu poduzetih mjera, Strategija upravljanja imovinom, Plan upravljanja imovinom

12.KONSOLIDIRANO UPRAVLJANJE – centralizirati upravljanje u jedan odjel

CJELOKUPNI PROJEKAT PO KOJEM SMO JEDINSTVENI NA TRŽIŠTU SPROVODIMO KROZ PET FAZA:

( KLJUČ U RUKE )

1.USLUGA UNOSA JEDINICE IMOVINE – kroz Registar imovine unose se osnovni podaci, dodatni, Financijski i ostalo, kompletna analitika evidencija upravljanja i raspolaganja imovinom

2.SOFTVERSKO RJEŠENJE ZA UPRAVLJANJE I IZVJEŠTAVANJE O IMOVINI – mogućnost korištenja Softvera kao Web aplikaciju smještenu na server

3.IZRADA STRATEGIJE I PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM – sadrži:

 1. A) PRIPREMA PLANIRANJA – na temelju čega je izrađena
 2. B) UVOD – općenito o imovini i upravljanju
 3. C) O OBVEZNIKU – glavni i opći podaci
 4. D) ANALIZA STANJA/OKRUŽENJA – SWOT ANALIZA – snaga, slabost, prilike, prijetnje
 5. PEST ANALIZA – političko/pravni, ekonomski, socijalno, tehnolški
 6. ANALIZA LJUDSKIH RESURSA – interna
 7. ANALIZA DIONIKA – grupe, lobiji, institucije
 8. ANALIZA FIN:IZVJEŠTAJA – horizontalna, vertikalna
 1. E) UPRAVLJANJE IMOVINOM – kroz 12 koraka
 1. EDUKACIJE
 2. ŠKOLOVANJE ZA MENADŽERA UPRAVLJANJA IMOVINOM – certificiranje, ISO 55001:2014

Assets Managment

U svakom trenutku kada donesete odluku o izradi Registra nekretnina i Strategije upravljanja imovinom, naš tim savjetnika i certificiranih stručnjaka sa iskustvom preko 200 izrađenih projekata stoji vam na raspolaganju.

Usluga je namijenjena svim korisnicima koji imaju potrebu za brže i učinkovitije upravljanje resursima, siguran i brz rad na Softveru uz trajno arhiviranje podataka.

 VI SAMI ODLUČITE KAD !

KAKO?

TO S POVJERENJEM PREPUSTITE NAMA !!