Strateško planiranje: Opći dio

Strateško planiranje  je:

 • upravljačko sredstvo odnosno alat koji poput drugih upravljačkih sredstava, ima jednu svrhu – unaprjeđenje poslovanja organizacije,
 • pomaže organizaciji da fokusira svoju viziju i prioritete u odnosu na promjenjivu okolinu te osigurava da članovi organizacije rade na ostvarivanju istih ciljeva,
 • ključ uspješnosti jedne organizacije, ali i njezina potreba kako bi opstala u dinamičnom okruženju,
 • sustavan način donošenja temeljnih odluka, određivanja smjera djelovanja i provođenja aktivnosti i mjera koje usmjeravaju organizaciju prema budućnosti. Prilikom planiranja utvrđuju se ciljevi i načini ostvarenja, koji  usmjeravaju organizaciju prema njihovoj viziji u budućnosti,
 • proces koji zahtjeva kontinuirano praćenje rezultata koji se odnose na postavljene ciljeve.

Organizacija procesa strateškog planiranja u javnom sektoru započinje utvrđivanjem strateškog okvira odnosno definiranjem Izjave o viziji i misiji te definiranjem strateških ciljeva.

Najprije se utvrđuju opći ciljevi, a zatim posebni ciljevi te načini ostvarenja. Sljedeći korak u procesu strateškog planiranja jest definiranje pokazatelja uspješnosti koji omogućavaju praćenje i mjerenje uspješnosti postizanja utvrđenih ciljeva.
Proces praćenja provodi se kontinuirano kroz razdoblje za koje je strateški dokument izrađen i njime se utvrđuje jesu li i u kojoj mjeri ostvareni postavljeni ciljevi. Posljednja faza procesa je izvještavanje o provedbi strateškog dokumenta.

Podjela planske dokumentacije se može napraviti prema vremenskom periodu u kojem se planira djelovati, pa se tako radi o hijerarhijskoj podjeli jer bi prema logičnom slijedu strateško planiranje moralo počivati na dugoročnoj Strategiji razvoja (5-10 godina) koja daje smjernice za izradu Strateškog plana za trogodišnje razdoblje.
Strategija razvoja je dugoročni temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i društvenog razvoja. Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti JL(R)S, Strategijom razvoja se utvrđuju vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini.

Strateški plan je srednjoročni planski dokument koji proizlazi iz strategije razvoja, te je izravno povezan sa proračunskim planiranjem. Strateško planiranje ima sljedeće osnovne karakteristike:

 • Uzima u obzir analizu okruženja, postojeće situacije

Strateško planiranje se u velikoj mjeri oslanja na rezultate analize okruženja u kojem JL(R)S radi, a na koje ima vrlo malo utjecaja. Različiti faktori iz okruženja, kao, na primjer, demografski trendovi, makroekonomska situacija, politički trendovi, socijalna kretanja itd., mogu imati presudan utjecaj na rezultate organizacije.

 • Pruža srednjoročni okvir rada

Strateški plan se, između ostalog, pravi radi postizanja kontinuiteta i konzistentnosti aktivnosti organizacije, što nas upućuje na izradu plana sa što dužim vremenskim okvirom. S druge strane, stalne promjene u okruženju zahtijevaju fleksibilnost i dug period planiranja koji smanjuje preciznost plana. Radi toga, dobar izbor vremenskog okvira za koji se donosi strateški plan je 3-5 godina.

 • Predstavlja dinamičan proces

Zbog činjenice da se okruženje stalno mijenja i da je vrlo teško sa sigurnošću predvidjeti buduće događaje, planiranje je kontinuiran proces. Prilagođavanje plana novim uvjetima u okruženju obavlja se svake godine.

 • Preduvjet za alokaciju resursa

Da bi plan bio ostvariv, proces strateškog planiranja mora biti integriran sa procesom budžetiranja tako da konačna alokacija resursa odražava izbor prioriteta, koji će pridonijeti razvoju djelokruga kojeg JL(R)S obavlja.

Zakonska regulativa – strateško planiranje

 • Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (123/17)
 • Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18)
 • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)
 • Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/2018)
 • Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave(NN 6/2019)

Analiza stanja

Analiza stanja je analiza postojećeg stanja u kojem se organizacija nalazi. Podrazumijeva prikupljanje informacija o sadašnjem stanju organizacije na tržištu (promatrano kroz sve odnose na tržištu), u namjeri da te informacije posluže kao oslonac za donošenje odluka o tome što će organizacija poduzeti u budućnosti. Nije opravdano provoditi analizu stanja ako se ne provodi cjelovito i ako se njezini rezultati ne koriste u donošenju odluka.
Osnovna analiza stanja sadrži najvažnija razvojna obilježja, razvojne trendove, razvojne probleme i razvojne potrebe u području prirodnih resursa, komunalne infrastrukture, zaštite okoliša, gospodarstva, poslovne i tehnološke infrastrukture, tržišta rada, društvenih djelatnosti i upravljanja razvojem; tumačenja, usporedbe i ocjene, potkrijepljene činjenicama i strategijama drugih razvojnih dokumenata.

Alati za izradu analize stanja

SWOT analiza je alat za provođenje analize stanja određene organizacije bez obzira na veličinu, tržišnu poziciju, djelatnosti kojom se bavi, broj zaposlenih i drugo. SWOT analiza je jednostavan, ali moćan alat za vrednovanje resursnih sposobnosti i nedostataka, tržišnih prilika i vanjskih prijetnji za buduće djelovanje organizacije.

PEST analiza služi za analiziranje općeg okruženja. Ona predstavlja i analizu trendova u okruženju, koji mogu djelovati poticajno na razvitak organizacije ili prijeteće za opstanak organizacije. Opće okruženje – sastoji se iz političko-pravnih, ekonomskih, socijalnih i tehnoloških činitelja koji indirektno utječu na organizacijske aktivnosti i organizacija ima minimalan utjecaj na njih.

 

Analiza dionika je analiza  ključnih  interesnih  grupa  koje  mogu  značajno utjecati  na  realizaciju  pojedinih  organizacijskih  ciljeva.  Tek  nakon  sagledavanja  i  ovog  aspekta, pojedini razvojni  projekti  koji  zapravo  trebaju  biti  odraz  politike, vizije  i temeljnih ciljeva, mogu biti  započeti.

Analiza financijskih izvještaja usmjerena je na novčane podatke i informacije. Analiza financijskih izvještaja naglašava one aspekte poslovanja koji su kritični za poslovanje, a to su sigurnost i efikasnost poslovanja. Analiza poslovanja mora obuhvatiti analizu financijskih rezultata, financijskih uvjeta, financijske strukture i promjene u financijskoj strukturi. Analiza financijskih izvještaja opisuje se kao proces primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje.

Analiza ljudskih resursa je analiza kojom se dobivaju informacije o stanju strukture ljudskih resursa u samoj organizaciji, kao i na eksternom tržištu. Analizirajući kvalitetu ljudskih resursa izvan i unutar organizacijske strukture, dobiva se slika postojećeg stanja ljudskih resursa.

Strateško planiranje: Procesi

Svrha strateškog planiranja je omogućiti nositeljima i provoditeljima strateškog planiranja aktivno sudjelovanje i efikasno upravljanje razvojem na način da se utvrdi:

 • postojeće stanje ukupnog života/sustava,
 • kritične točke i rizici sadašnje faze  razvoja,  i
 • smjernice i strateške ciljeve budućeg održivog razvoja.

Strateški plan /hijerarhijski-prema gore/ mora biti u sinergiji sa strategijom i ciljevima razvoja nadređenih razina, zaključno s usvojenom strategijom na državnoj razini.

Istovremeno, strateški plan /hijerarhijski-iste razine ili prema dolje/ mora biti rezultat usvajanja temeljnih politika i smjernica razvoja temeljenih na partnerskom odnosu ključnih dionika iz tog područja.

To jamči da će dionici postići optimalan konsenzus glede:

 • smjera razvoja,
 • odabira politika i definiranja aktivnosti koje će omogućiti razvoj, a samim tim održivu i kvalitetnu budućnost donositelju strateškog plana i strategije razvoja.
Strateško planiranje: Postavljanje ciljeva

Opći ciljevi su izjave o tome što organizacija namjerava postići u planiranom razdoblju, odnosno određuju jasan smjer kretanja i djelovanja kako bi, postižući svaki od njih, ostvarila svoju viziju i misiju.

Dobro postavljeni opći ciljevi:

 • ukazuju na jasan smjer kretanja i djelovanja organizacije,
 • istovremeno su ambiciozni i realni,
 • usredotočeni su na rezultate.

Posebni ciljevi

 • očekivani rezultati, odnosno željene promjene koji su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih k postizanju određenog općeg cilja,
 • detaljniji su od općeg cilja, vremenski okvir provedbe im je kraći te pomažu definiranju načina ostvarenja općeg cilja,
 • trebaju proizaći iz općeg cilja i ukazati na prioritete pri alokaciji resursa,
 • nakon što su posebni ciljevi utvrđeni potrebno ih je opisati na jednostavan i jasan način tako da reflektiraju postojeću situaciju ustrojstvene jedinice,
 • dobro postavljen poseban cilj daje jasnu sliku o tome u kojem smjeru obveznik ide, koja su mu najvažnija područja kojima će se baviti u planiranom razdoblju i koje konkretne promjene očekuje.

Načini ostvarenja ciljeva ukazuju na to kako će se posebni ciljevi ostvariti, odnosno oni opisuju, određuju i definiraju skupinu aktivnosti koje vode ostvarenju istog posebnog cilja. Prilikom utvrđivanja načina ostvarenja treba voditi računa o vremenu trajanja tih aktivnosti. Nakon što su načini ostvarenja utvrđeni potrebno ih je opisati počevši od prikaza postojeće situacije do utvrđivanja načina na koji će se postojeća situacija promijeniti.

Pokazatelji uspješnosti su objektivno mjerljivi ili konkretni znakovi da je nešto učinjeno. Pokazatelji uspješnosti trebaju se definirati na način da omogućuju ocjenu učinka provedenih aktivnosti.

Pri definiranju pokazatelja uspješnosti u strateškom planu koriste se dvije vrste pokazatelja: pokazatelj rezultata (output) i pokazatelj učinka (outcome).
Pokazatelji rezultata odnose se na proizvedena dobra i usluge stvorene putem različitih aktivnosti. Ovi pokazatelji se postavljaju na razini načina ostvarenja koji su orijentirani prema proizvodnji ili pružanju jedinstvene usluge, odnosno prema konkretnom rezultatu.

Pokazatelji učinka postavljaju se na razini posebnih ciljeva. Za svaki posebni cilj potrebno je odrediti jedan pokazatelj učinka (outcome).

Strateško planiranje: Praćenje i evaluacija

Današnji trendovi razvoja i globalizacije potiču organizacije da u jedinstvenosti i kvaliteti onoga čime se bave, potvrđuju svoju djelotvornost i uspješnost. Dakle, organizacije moraju biti sigurne da ono što rade, rade dobro te da to mogu i dokazati. Iz toga razloga, praćenje (monitoring) i vrednovanje (evaluacija) planiranih projekata pojedinaca, stručnih skupina, ali i same organizacije te njenih organizacijskih jedinica i rezultata po utvrđenom kriteriju ili standardu je od iznimne važnosti.

Za uspješnu provedbu Strateškog plana potrebno je razraditi načine praćenja i vrednovanja, tj. kako da se:

 • definiraju aktivnosti za kontinuirano praćenje provedbe Strateškog plana;
 • definiraju i osiguraju relevantni, mjerljivi, jasni pokazatelji praćenja i vrednovanja provedbe Strateškog plana;
 • utvrdi metodologija i osigura izrada izvješća (kvartalnih, polugodišnjih, godišnjih);
 • standardiziraju obrasci koji dokumentiraju primjenu procedure (upitnici, formulari za evaluaciju, izvještajni formulari);
 • osigura da se s rezultatima vrednovanja Strateškog plana upoznaju i da ih koriste svi ključni nositelji;
 • provede godišnja ocjena napretka u provedbi Strateškog plana, koju treba izraditi prije utvrđivanja proračuna i financijskih planova za iduću godinu.

Od iznimne je važnosti za strateško planiranje uspostava sustava koji će pratiti, evaluirati i izvještavati o provedbi strateškog plana.

Provedbu strateškog plana potrebno je sustavno i redovito pratiti i mjeriti. Svrha praćenja je pravovremeno uočavanje odstupanja od plana te ocjena hoće li planirane aktivnosti imati željeni učinak na postavljene ciljeve.

Važna komponenta sustava praćenja je izvještavanje. Izvješća o ispunjavanju ciljeva temelje se na kvalitetnom praćenju i sadrže procjene koje trebaju dati odgovore na sljedeća pitanja:

 • Može li se uz razumnu razinu sigurnosti očekivati da će se provedba do kraja godine odvijati prema planu?
 • Ako ne, zašto i što je potrebno učiniti da bi se plan ostvario?
 • Imaju li planirane aktivnosti očekivan učinak na posebne ciljeve?
 • Jesu li osigurani svi resursi (administrativni, financijski, organizacijski)?
 • Na koji se način provodi koordinacija s drugim nositeljima?
 • Ostvaruju li se posebni i opći ciljevi u skladu s očekivanjem?
 • Jesu li posebni ciljevi i dalje relevantni za opće ciljeve odnosno hoće li njihov doprinos ostvarenju općih ciljeva biti u skladu s očekivanim rezultatima?

Dobro definirani pokazatelji rezultata i učinka olakšavaju sustav praćenja, jer se isti temelji na izvještavanju o tome jesu li realizirane ciljane veličine.

Na temelju definiranih pokazatelja rezultata i učinaka omogućit će se vrlo uspješan sustav praćenja, pošto se na temelju navedenih pokazatelja može utvrditi u kojem smjeru realiziraju ciljane veličine.

Prema „Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“ (NN 6/2019)  praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je dio procesa strateškog planiranja.

Praćenje provedbe akata strateškog planiranja je proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja.

Izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini organizacije te široj javnosti o statusu provedbe akata strateškog planiranja.

Ciljevi praćenja i izvještavanja su:

 • sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja
 • učinkovito upravljanje provedbom akata strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvještavanja
 • pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i reviziju akata strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih ciljeva i mjera
 • utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe planskih dokumenta
 • povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata i
 • osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještavanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava.
Strateški rizici

Ministarstvo financija donijelo je Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora (drugo izdanje svibanj 2017.g.) na temelju kojih će obveznici utvrditi operativne i strateške rizike, procijeniti ih, definirati mjere za postupanje po rizicima, dokumentirati podatke o rizicima u registar rizika te izvještavati o rizicima.

Potrebno je voditi računa da su strateški i operativni rizici međusobno povezani i da se ne mogu razmatrati izolirano jer kumulativni učinci operativnih rizika mogu utjecati i ugroziti i realizaciju nekih strateških ciljeva i na taj način operativni rizici mogu uzrokovati i strateške rizike. Na ovaj način se lakše određuje koja se razina rukovodstva bavi kojom kategorijom rizika.

Na temelju općih i posebnih ciljeva te načina ostvarenja sadržanim u Strateškom planu utvrdit će se strateški rizici.

Strateški rizici su neželjeni događaji koji mogu nepovoljno utjecati na:

 • ostvarenje dugoročnih i srednjoročnih ciljeva;
 • strateških prioriteta institucije;
 • nacionalnih i/ili regionalnih / lokalnih prioriteta;
 • prioriteta određenih javnih funkcija i resora (primjerice, zdravstvo, zaštita okoliša, pravosuđe, stabilnost javnih financija, sigurnost i sl.).

Strateški rizici usmjereni su na šire interesne skupine, građane, krajnje korisnike usluga i slično.

Pregled strateških rizika po područjima u kojima se mogu pojaviti
Politički rizici koji su vezani uz nemogućnost realizacije postavljenih političkih ciljeva, političkih programa Vlade, lokalne zajednice i sl.
Financijski/ekonomski rizici koji mogu nepovoljno utjecati na dugoročnu financijsku održivost i stabilnost institucije (loše planirani investicijski projekti koji mogu stavljanjem u upotrebu/korištenje generiraju veće gubitke nego koristi, kreditna zaduženja koja se uslijed porasta kamata otežano otplaćuju, aktiviranje jamstava/garancija za institucije iz nadležnosti i sl.)
Socijalni rizici koji mogu nepovoljno utjecati na mogućnost institucija javnog sektora da odgovore na demografske i socioekonomske trendove te promjene u očekivanjima interesnih skupina (iseljavanje mladih ljudi, raste broj predškolske djece, a smještajni kapaciteti vrtića su nedovoljni i/ili radno vrijeme vrtića nije prilagođeno radnom vremenu roditelja, raste broj starih osoba, a smještajni kapaciteti u domovima za starije i nemoćne nisu dovoljni da odgovore na povećane potrebe, nisu prilagođeni zahtjevima starih i nemoćnih osoba i sl.)
Tehnološki rizici koji su vezani uz načine kako se institucije javnog sektora nose s tehnološkim promjenama odnosno koliko su sposobne da odgovore na njih i da tehnološke promjene koriste u pružanju usluga korisnicima i građanima (institucije javnog sektora ne uvode / ne koriste nove tehnologije koje mogu ubrzati i olakšati komunikaciju s građanima te smanjiti njihove administrativne troškove, investira se u neodgovarajuću ili neprilagođenu tehnologiju i sl.)
Zakonodavni rizici koji su vezani uz promjenu regulative koja u velikoj mjeri utječe na promjene u poslovanju institucija, može utjecati na porast troškova poslovanja, promjene u izvorima financiranja i sl.(primjena određenih EU direktiva)
Konkurentnost rizici koji su vezani uz konkurentnost u pružanju usluga (odnos cijene i kvalitete), relevantno u slučajevima kada se usluge građana mogu pružati kroz javne i privatne institucije  (javni i privatni vrtići, muzeji, domovi za zbrinjavanje starih i nemoćnih)
Korisnici/građani rizici koji su vezani uz mogućnost ispunjenja sadašnjih i budućih potreba, zahtjeva i očekivanja korisnika usluga u pogledu kvalitete i brzine pružanja usluge
Okoliš/klimatske promjene rizici koji su vezani uz promjene u okolišu, klimatske promjene i učinak koji imaju na kvalitetu života građana i gospodarstvo (rizici učestalih poplava i načina obrane od poplava, utjecaj suše na poljoprivredu, zaštita od zagađenja, zbrinjavanje otpada koje mora biti u skladu sa standardima koji se mijenjaju i sl.)

Strateški rizici se u pravilu utvrđuju prilikom izrade strateških dokumenata. Ukoliko to nije slučaj, onda će strateški dokumenti, odnosno ciljevi i prioriteti sadržani u strateškim dokumentima služiti kao podloga za utvrđivanje strateških rizika, procjenu učinaka i vjerojatnosti rizika te određivanje mjera za njihovo ublažavanje.

Za utvrđivanje strateških rizika polazište ili izvori informacija mogu biti:

 • ciljevi i prioriteti iz strateških dokumenata;
 • izvještaji o realizaciji strateških dokumenata;
 • višegodišnji proračuni/financijski planovi;
 • izvješća vanjske/unutarnje revizije;
 • izvještaji koji ukazuju na promjene/trendove u području koje je interesantno za instituciju

Upravljanje strateškim rizicima odgovornost je odgovorne osobe institucije koja za potrebe upravljanja strateškim rizicima treba usko surađivati s najvišom razinom rukovodstva u instituciji i institucijama iz nadležnosti. Upravljanja strateškim rizicima treba razvijati kao sastavni dio procesa strateškog planiranja i donošenja ključnih odluka na najvišoj rukovodećoj razini.

Odgovorne osobe ministarstva, ostalih korisnika proračuna razine razdjela državnog proračuna, izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, trgovačkih društava od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku obveznika Izjave o fiskalnoj odgovornosti, županije, gradova i općina  u obvezi su imenovati Koordinatora za strateške rizike s razine funkcija kako je navedeno u slijedećoj tablici:

Institucija KOORDINATOR ZA STRATEŠKE RIZIKE (razina funkcije s koje se imenuje)
Ministarstvo Državni tajnik
Ostali korisnici proračuna razine razdjela Zamjenik odgovorne osobe institucije
Izvanproračunski korisnici državnog proračuna Zamjenik ravnatelja
Trgovačka društva od strateškog interesa Član uprave
Županija Zamjenik župana
Grad Zamjenik gradonačelnika
Općina Zamjenik načelnika ili načelnik općine
Pojam strateškog planiranja
 • Sustavan način donošenja temeljnih odluka
 • Određuje se smjer djelovanja i provođenja aktivnosti i mjera koje usmjeravaju  organizaciju prema budućnosti
 • Utvrđuju se ciljevi i načini ostvarenja vizije organizacije
 • Proces koji zahtjeva kontinuirano praćenje rezultata postavljenih ciljeva

Planska dokumentacija

Obilježja strategije

Strategija razvoja (Razvojna strategija) je dugoročni temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i društvenog razvoja.

Obilježja strateškog planaStrategija / Strateški plan

Elementi strateškog plana

• Priprema planiranja;
• Uvodno o obvezniku;
• Definiranje misije, vizije i politike ostvarenja ciljeva;
• Analiza stanja
• Definiranje općih ciljeva;
• Definiranje posebnih ciljeva;
• Načini ostvarenja ciljeva;
• Pokazatelji uspješnosti;
• Praćenje i evaluacija;
• Upravljanje rizicima.

Proces strateškog planiranja

Strateške inicijativePrikaz procesa strateškog planiranja

JEDINSTVENA KVALITETA PROIZVODA I USLUGA SEVOI GRUPE ZA JL(R)S NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

SEVOI grupacija nudi jedinstvenu kvalitetu proizvoda i usluga, te je putem svojih Prodajnih predstavnika, osigurala postojećim Klijentima i potencijalnim Kupcima sve potrebne informacije i edukaciju kroz prezentacije u radnom okruženju Klijenta, što omogućava prisutnost i edukaciju većeg broja djelatnika (bez naknade), a time i pružanje odgovora na sva pitanja i nejasnoće na licu mjesta.

Tako je na terenu potreba za proizvodima SEVOI grupacije, zbog svoje specifičnosti, nakon ljeta u porastu, unatoč izvanrednoj situaciji uzrokovane pojavom koronavirusa.

Raditi se treba i u takvoj izvanrednoj situaciji, a Čelne osobe su prepoznale potrebu za ovim jedinstvenim proizvodima SEVOI grupacije, koji im ispunjavaju zakonske obveze, znatno olakšavaju rad, praćenje, upravljanje…

Svaki proizvod SEVOI grupacije prate software-i, koji osim što zadovoljavaju sve zakonske regulative, na jednostavan i lak način omogućavaju korisniku brzu informaciju, što konačno dovodi do zadovoljnog klijenta.

Istaknula bih neke najkorištenije proizvode, koji se od početka njihove zakonske obveze stalno razvijaju, usavršavaju i poboljšavaju:

 • Sustav unutarnjih kontrola – Klijenti su prepoznali prednosti pratećeg software-a, koji sadrži popis svih procedura, Strategiju upravljanja rizicima i Registar rizika, a uz to i mogućnost grupiranja svih poslovnih procesa na jednom mjestu (procesi prema ISO standardima), dostupnost uvijek zadnje verzije poslovnih procesa svim djelatnicima, jednostavno korištenje, izmjene i dopune.
 • Uspostava i implementacija ISO standarda 9001,14001, 37001 – prateći softwari koji sadrži poslovne procese, Registre rizika, na lak i pregledan način prate se korektivne aktivnosti i ocjenjuje njihov učinak.
 • Registar imovine i komunalne infrastrukture software – jedinstven u RH, prepoznali su ga brojni Gradonačelnici i Načelnici kao nezamjenljivi  alat za upravljanje nekretninama, on jednostavno sadrži sve odgovore za Državnu reviziju, sadrži popisane sve jedinice imovina u vlasništvu Gradova i Općina, klasificirane prema zakonski određenim portfeljima i podportfeljima, s prijedlogom procjene imovine, sa Strategijom upravljanja imovinom i na lak način upravljanje istim. Unos podataka u software za Klijenta radi SEVOI grupacija.
 • Usklađivanje s GDPR normom – uz prateći software lako se upravlja povjerljivim podacima.
 • Izrada Plana razvoja, Strateških planova, Provedbenih programa, Komunikacijske strategije, Komunikacijski akcijski planovi (dokumenti koji prate Plan razvoja) – Specijalizirani smo za izradu svih lokalnih Planova razvoja  i njihovu implementaciju te nam se za izradu istih možete obratiti sa punim povjerenjem.Ono što je za SEVOI grupaciju najvažnije, je da Klijenti prenose svoje zadovoljstvo jedni drugima o proizvodima  i uslugama SEVOI grupacije, te ističu želju zbog dobre komunikacije i dostupnosti informacija i  usluga, pojednostavniti svoj rad odabirom SEVOI grupacije kao svog pratećeg poslovnog partnera.
JEDINSTVENA KVALITETA PROIZVODA I USLUGA SEVOI GRUPE ZA JL(R)S NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

SEVOI grupacija nudi jedinstvenu kvalitetu proizvoda i usluga, te je putem svojih Prodajnih predstavnika, osigurala postojećim Klijentima i potencijalnim Kupcima sve potrebne informacije i edukaciju kroz prezentacije u radnom okruženju Klijenta, što omogućava prisutnost i edukaciju većeg broja djelatnika (bez naknade), a time i pružanje odgovora na sva pitanja i nejasnoće na licu mjesta.

Tako je na terenu potreba za proizvodima SEVOI grupacije, zbog svoje specifičnosti, nakon ljeta u porastu, unatoč izvanrednoj situaciji uzrokovane pojavom koronavirusa.

Raditi se treba i u takvoj izvanrednoj situaciji, a Čelne osobe su prepoznale potrebu za ovim jedinstvenim proizvodima SEVOI grupacije, koji im ispunjavaju zakonske obveze, znatno olakšavaju rad, praćenje, upravljanje…

Svaki proizvod SEVOI grupacije prate software-i, koji osim što zadovoljavaju sve zakonske regulative, na jednostavan i lak način omogućavaju korisniku brzu informaciju, što konačno dovodi do zadovoljnog klijenta.

Istaknula bih neke najkorištenije proizvode, koji se od početka njihove zakonske obveze stalno razvijaju, usavršavaju i poboljšavaju:

 • Sustav unutarnjih kontrola – Klijenti su prepoznali prednosti pratećeg software-a, koji sadrži popis svih procedura, Strategiju upravljanja rizicima i Registar rizika, a uz to i mogućnost grupiranja svih poslovnih procesa na jednom mjestu (procesi prema ISO standardima), dostupnost uvijek zadnje verzije poslovnih procesa svim djelatnicima, jednostavno korištenje, izmjene i dopune.
 • Uspostava i implementacija ISO standarda 9001,14001, 37001 – prateći softwari koji sadrži poslovne procese, Registre rizika, na lak i pregledan način prate se korektivne aktivnosti i ocjenjuje njihov učinak.
 • Registar imovine i komunalne infrastrukture software – jedinstven u RH, prepoznali su ga brojni Gradonačelnici i Načelnici kao nezamjenljivi  alat za upravljanje nekretninama, on jednostavno sadrži sve odgovore za Državnu reviziju, sadrži popisane sve jedinice imovina u vlasništvu Gradova i Općina, klasificirane prema zakonski određenim portfeljima i podportfeljima, s prijedlogom procjene imovine, sa Strategijom upravljanja imovinom i na lak način upravljanje istim. Unos podataka u software za Klijenta radi SEVOI grupacija.
 • Usklađivanje s GDPR normom – uz prateći software lako se upravlja povjerljivim podacima.
 • Izrada Plana razvoja, Strateških planova, Provedbenih programa, Komunikacijske strategije, Komunikacijski akcijski planovi (dokumenti koji prate Plan razvoja) – Specijalizirani smo za izradu svih lokalnih Planova razvoja  i njihovu implementaciju te nam se za izradu istih možete obratiti sa punim povjerenjem.Ono što je za SEVOI grupaciju najvažnije, je da Klijenti prenose svoje zadovoljstvo jedni drugima o proizvodima  i uslugama SEVOI grupacije, te ističu želju zbog dobre komunikacije i dostupnosti informacija i  usluga, pojednostavniti svoj rad odabirom SEVOI grupacije kao svog pratećeg poslovnog partnera.
PROVEDBENI PROGRAM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), jedinice lokalne samouprave prvi put imaju obvezu izrade i donošenja provedbenih programa.

ŠTO JE PROVEDBENI PROGRAM?

KRATKOROČNI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA KOJI OPISUJE I OSIGURAVA POSTIZANJE CILJEVA, AKO JE PRIMJENJIVO, IZ SREDNJOROČNOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA I POVEZNICU S PRORAČUNOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg gradonačelnik, odnosno općinski načelnik, donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

ZA KOJE RAZDOBLJE SE DONOSI?

PROVEDBENI PROGRAM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DONOSI SE ZA VRIJEME TRAJANJA MANDATA IZVRŠNOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I VRIJEDI ZA TAJ MANDAT.
(4 GODINE RAZDOBLJE 2021.-2024.)

Provedbeni program je mandatni jer se vezuje za postupke djelovanja za vrijeme trajanja mandata izvršne vlasti. Izvršna vlast ima legitimitet djelovanja odnosno određivanja prioriteta djelovanja i provedbenih aktivnosti za postizanje dugoročnih/srednjoročnih ciljeva temeljem demokratskih izbora.

TKO GA DONOSI?

IZVRŠNO TIJELO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DONOSI PROVEDBENI PROGRAM NAJKASNIJE 120 DANA OD DANA STUPANJA NA DUŽNOST.

Donošenje provedbenog programa služi operacionalizaciji dokumenata višeg reda i poboljšanju poveznice s proračunom.

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave obvezno sadrži poglavlja sa sadržajem kako slijedi:

 • vizija jedinice lokalne samouprave
 • mandat i misija jedinice lokalne samouprave
 • opis kratkoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala
 • odabir strateških ciljeva i odgovarajućih posebnih ciljeva iz hijerarhijski viših akata strateškog planiranja te opis usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja
 • terminski plan provedbe mjera, aktivnosti i projekata za provedbu posebnih ciljeva
 • ključni pokazatelji ishoda i pokazatelji rezultata s ciljnim vrijednostima
 • financijski plan za provedbu mjera, aktivnosti i projekata te procjena fiskalnog učinka, sukladno propisu o postupku davanja iskaza o procjeni fiskalnog učinka 
 • opis okvira za praćenje provedbe

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave moraju osigurati vezu s proračunom JLS i sredstvima koja su planirana u proračunu. Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene provedbenim programom sredstva moraju biti predviđena odobrenim proračunom i/ili osigurana iz drugih izvora financiranja (npr. fondovi EU-a).

Provedbeni programi ažuriraju se jednom godišnje ili prema potrebi, u cilju prilagođavanja promjenama u politici ili fiskalnom okruženju te nepredviđenim okolnostima.

Treba napomenuti da su doneseni provedbeni programi na razini središnji tijela državne uprave od kojih se neki navode u nastavku:

 • Provedbeni program Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2021.-2024. godine
 • Provedbeni program Ministarstva financija za razdoblje 2021.-2024. godine
 • Provedbeni program Ministarstva obrane Republike Hrvatske 2021. – 2024.
 • Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. do 2024. godine
 • Provedbeni program Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2021.-2024.
 • Provedbeni program Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za razdoblje 2021. do 2024. godine.  
 • Provedbeni program Ministarstva znanosti i obrazovanja 2021. – 2024.
 • Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje od 2021. do 2024. godine.
 • Provedbeni program Državnog zavoda za statistiku 2021. – 2024.
IZRADA PROVEDBENOG PROGRAMA ZA JL(R)S

U prosincu 2017. godine donesen je

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017)

kojim se po prvi put uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.

Prema čl. 26 ovoga Zakona definirano je sljedeće:
Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave su kratkoročni akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave.
Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi provedbeni program najkasnije 120 dana od dana stupanja na dužnost.
Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave mogu se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini.
Jedinica lokalne samouprave izvješćuje putem lokalnog koordinatora polugodišnje i godišnje regionalnog koordinatora, koordinacijsko tijelo o provedbi provedbenog programa.

Prema čl. 2. st. 9.:
Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/2018) Provedbeni program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg gradonačelnik, odnosno općinski načelnik, donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.