Pozivamo Vas na jedinstvenu stručnu edukaciju koju organizuje SEVOI GRUPA d.o.o. Banja Luka , članica Evropske organizacije za finansijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje:

AKREDITOVANA EDUKACIJA ZA ZVANJE KOORDINATOR ZA FUK

Cilj i namjena edukacije

I. Svaki korisnik javnih sredstava shodno Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske Službeni glasnik Republike Srpske broj: 91/16 dužan je da implementira Sistem finansijskog upravljanja i kontrole – FUK i imenuje Koordinatora za finansijsko upravljanja i kontrolu

II. Finansijsko upravljanje i kontrola – FUK je sveobuhvatan sistem internih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni Rukovodioci korisnika javnih sredstava

III. Edukacija za zvanje Koordinator za FUK će Vam omogućiti pružanje savjeta i podrške Rukovodiocu korisnika javnih sredstava o načinu uspostavljanja, provođenja i razvoja FUK na nivou organizacije, pružanje savjeta i podrške rukovodiocima organizacionih jedinica o načinu uspostavljanja, provođenja i razvoj FUK-a u dijelu za koji su nadležni, planiranje, pripremu i praćenje provođenja planiranih aktivnosti na uspostavljanju i razvoju FUK; koordinaciju samoprocjene, kao i implementaciju sistema kroz određene procesne faze. Vaše sposobnosti će biti usmjerene, između ostalog i na praćenje i ocjenjivanje cjelokupnog sistema interne kontrole, izradu procesne orijentacije organizacije, registra rizika i procjenjivanje rizika, koordinaciju razvoja i implementacije programa interne kontrole, izvještavanje prema zahtjevima internih i eksternih korisnika, vođenje radne grupe, ocjenjivanje planova za procjenu rizika i preglede interne kontrole ili njihovo pospješivanje.

Program edukacije

Edukacija je podjeljena u 4 modula:

I. MODUL

Zakonska regulativa.
Definisanje – koja imenovanja su potrebna prije nego što se krene u samu proceduru implementacije FUK-a, definisanje politike kroz koju se doprinosi ostvarenju ciljeva.
Pregled upitnika o samoocjenjivanju.
Procesna orijentacija, način popisa procedura.
Uloga interne revizije.

II. MODUL

Procesna orijentacija – koju podjelu je potrebno napraviti u odnosu na tipove procesa koji postoje.
Struktura procesa – od kojih elemenata se sastoje procesi, determinisanje broja procedura unutar procesa, utvrđivanje aktivnosti od kojih se sastoji procedura što je preduslov za utvrđivanje rizika i sastavljanje registra rizika.

III. MODUL

Upravljanje rizicima – cjelokupan proces koji se sastoji od dokumentovanja, informacije o rizicima, njihovoj vrsti, vjerovatnoći nastanka i procjeni efekta/učinka, uspostavljanju registra rizika, uvođenju sistema izvještavanja o rizicima, imenovanju odgovornih osoba za praćenje rizika, izradi strategija upravljanja rizicima.

Strategija upravljanja rizicima – način izrade ovog dokumenta koji se sastoji od ciljeva procesa upravljanja rizicima i opisivanje procesa upravljanja rizicima.

IV. MODUL

Zadaci za vježbu koje će polaznici školovanja raditi uz pomoć naših predavača.

Edukacija će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vježbom, u trajanju od tri dana, nakon čega slijedi pismeno polaganje ispita.

Održat će se 17.18. i 19.06.2019.god. u
Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka

CIJENA EDUKACIJE SA CERTIFIKATOM
1250 KM+ PDV

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *