resim_1528877478_051

Na osnovu člana 79a stav 2. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka i 108/13),

Ministar finansija donosi

Pravilnik o sadržaju izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 65/2014 od 27.6.2014. godine, a stupio je na snagu 5.7.2014.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije koji Republička direkcija za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) dostavlja Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, radi sastavljanja završnog računa budžeta Republike Srbije za prethodnu godinu.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana Direkcija sastavlja na osnovu izveštaja o strukturi i vrednosti imovine Republike Srbije koje Direkciji dostavljaju korisnici sredstava u svojini Republike Srbije (u daljem tekstu: korisnici).

Podatke o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije, korisnici vode u skladu sa pravilnikom koji propisuje standardni klasifikacioni okvir i kontni plan za budžetski sistem i iskazuju i dostavljaju na Obrascu SVI 1 – Izveštaj o strukturi i vrednosti nepokretne imovine u svojini Republike Srbije na dan 31.12.20__. godine korisnika _________________ i Obrascu SVI 2 – Izveštaj o strukturi i vrednosti pokretne imovine Republike Srbije na dan 31.12.20__. godine korisnika _________________, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 2.

Obrasce iz člana 1. stav 3. ovog pravilnika korisnici dostavljaju Direkciji najkasnije do 28. februara tekuće budžetske godine, u pisanoj formi i elektronskim putem preko Web aplikacije Direkcije.

Član 3.

Na osnovu izveštaja korisnika iz člana 1. stav 3. ovog pravilnika, Direkcija dostavlja Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, izveštaje o strukturi i vrednosti imovine Republike Srbije, na Obrascu SVI 1/ZBIR – Zbirni izveštaj o strukturi i vrednosti nepokretne imovine u svojini Republike Srbije na dan 31.12.20__. godine i Obrascu SVI 2/ZBIR – Zbirni izveštaj o strukturi i vrednosti pokretne imovine Republike Srbije na dan 31.12.20__. godine, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4.

Izveštaje iz člana 3. ovog pravilnika Direkcija dostavlja Ministarstvu finansija – Upravi za trezor do 31. marta tekuće budžetske godine.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana sastavljaju se u dva primerka u pisanoj i elektronskoj formi, od kojih se po jedan dostavlja Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, a drugi zadržava Direkcija za svoje potrebe.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-9/2014-001-003

U Beogradu, 19. juna 2014. godine

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *