Register-button

Close-up shot of human finger while it pushes the blue register online button on aluminium computer keyboard on office desk.


Odgovor na problematiku rizika, u cilju zaštite interesa, jeste upravljanje rizikom.

Upravljanje rizicima je definisano Smernicama za upravljanje rizicima kao celokupan proces utvrđivanja, procene i praćenja rizika i sprovođenje neophodnih kontrola sa ciljem da se izloženost rizicima svede na prihvatljiv nivo.

Softver omogućava implementaciju sistemskog pristupa upravljanju rizicima, razradom metodologije definisane Smernicama za upravljanje rizicima.
Kroz definisanje prava pristupa korisnika softvera određuju se uloge u koordiniranom procesu upravljanja rizicima.

Registar rizika omogućava softversku podršku u svim fazama procesa upravljanja rizikom. Registar omogućava organizacijama dokumentovanje podataka o identifikovanim rizicima, proceni verovatnoće i uticaja istih, o kontrolnim aktivnostima koje se preduzimaju kao odgovori na utvrđene rizike, o odgovornim osobama kao vlasnicima rizika i odgovornim osobama za preduzimanje utvrđenih radnji kao i planskim rokovima izvršavanja radnji odnosno ažuriranja podataka o utvrđenim ili novonastalim rizicima.
Osnovni elementi Registra rizika su:

  • ŠIFRA RIZIKA (povezivanje rizika sa procesom u kojem je nastao, ujedno je i šifra tog procesa)
  • TIP RIZIKA (strateški/operativni/koruptivni – određivanje nivoa rukovodstva koje se primarno bavi kojom kategorijom rizika – aspekt gledanja na upravljanje rizikom)
  • NAZIV RIZIKA (naziv prepoznatog i utvrđenog rizika u određenom procesu)
  • VLASNIK RIZIKA (funkcija osobe koja je ujedno i vlasnik procesa, a čija je odgovornost prepoznavanja rizika u procesu i njegovog rešavanja)
  • VEROVATNOĆA (dodeljivanje pripadajuće verovatnoće nastanka rizika, a prema bodovnim parametrima definisanim u Strategiji upravljanja rizicima)
  • UTICAJ (dodeljivanje odgovarajuće veličine učinka rizika, a prema bodovnim parametrima definisanim u Strategiji upravljanja rizicima)
  • INDEKS (rezultat množenja verovatnoće nastanka rizika i uticaja koji nastupanje rizika može prouzrokovati – procenjena veličina rizika)
  • MERE OTKLANJANJA (definisane kontrolne aktivnosti/odgovori za rešavanje utvrđenih rizika)
  • ZADUŽENA OSOBA (funkcija osobe odgovorne za preduzimanje mera otklanjanja/smanjivanja rizika)
  • DATUMI MERENJA RIZIKA (datum 1. merenja, datum 2. merenja i datum sledećeg merenja rizika – istorijat merenja rizika)

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *