U skladu sa zakonom uređuje se sistem internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske, finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija, metodologija, standardi i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, razvoj i sprovođenje sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru.

U svrhu navedenog, predstavljamo Vam jedinstvenu stručnu literaturu, u ovom segmentu poslovanja, koja predstavlja alat i daje konkretne smjernice za efikasno upravljanje sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru iz perspektive Rukovodilac Finansijskog upravljanja i kontrole.

Autori ove knjige omogućili su čitaocima da pronađu sve praktične savjete, primjere, zakonske obveze bitne za Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole.

 

    RASPRODATO II IZDANJE

   

    U PRIPREMI III. IZDANJE

                      37 €

 

 

 

Strateško planiranje je sastavni deo sistema finansijske kontrole koje se sprovodi prema zakonu i uređuje se sistem internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske. U svrhu sprovođenja navedenog zakona izdat je Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrole od strane Ministarstva financija RS.

 

 

RASPRODATO II. IZDANJE

U PRIPREMI III. IZDANJE

                    37 €

 

 

..svim korisnicima budžeta u javnom sektoru da mjere/projekti/aktivnosti koje se finansiraju ili će se finansirati iz budžeta (nacionalna/lokalna/sredstva Evropske unije) imaju uporište u nekom strateškom dokumentu koji sadrži šta se želi postići i na koji način se država/regija/lokalna zajednica namjerava suočiti sa složenim problemima koje nije moguće na kratkoročan, ad hoc način riješiti.

„Sve prethodno navedeno predstavlja ključne elemente za kvalitetan sistem finansijskog upravljanja. Stoga je obavezna izrada strateških planova koja je važan iskorak u smjeru razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontrole.“

„S’ obzirom na obavezu pripreme planskih/programskih dokumenata za povlačenje sredstava iz predpristupnih fondova Evropske unije, (kao i budućih sredstava iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda) važno je da sektorski, regionalni i lokalni strateški dokumenti budu usaglašeni sa ciljevima u strateškim dokumentima Republike Srpske koji su pripremljeni za Evropsku uniju, odnosno da strateški ciljevi u svim tim dokumentima budu međusobno usklađeni.“

U svrhu navedenog, predstavljamo Vam jedinstvenu stručnu literaturu, u ovom segmentu poslovanja, koja predstavlja alat i daje konkretne smjernice za efikasno upravljanje procesom izrade i donošenja strateškog plana u javnom sektoru.

Autori ove knjige omogućili su čitaocima da pronađu sve praktične savjete, primjere, upute za izradu samog dokumenta strateški plan koji je temeljno polazište za donošenje budžeta.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *