4131

Zakonski okvir

Zakon o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske(Sl. glasnik 91/16.) stupio na snagu 05.11.2016. godine.

Uputstvo o načinu uspostavljanja i sprovodjenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole(Sl. glasnik 99/17)

Pravilnik o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (Sl. glasnik 112/17)

Dodatak Pravilniku o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole

PRAVCI RAZVOJA U NAREDNOM PERIODU

-Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru Republike Srpske,

-Strategiju razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike   Srpske 2019 – 2024. god.

-Akcioni plan za realizaciju Strategije

-Registar lica zaduženih za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru Republike   Srpske                                                                                   (do sada imenovano 123 lica)

 

IZVJEŠTAVANjE PO ČLANU 2. ZAKONA

Izvještavanje se vrši u skladu sa Pravilnikom o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole.
Pravilnik se primjenjuje na subjekte iz člana 2. Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske.

„Pod javnim sektorom Republike Srpske u smislu ovog zakona, smatraju se sljedeće organizacije javnog sektora: korisnici sredstava budžeta Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave i korisnici sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave, vanbudžetski fondovi, agencije i druge institucije, javna preduzeća, ustanove i organizacije u kojima je Republika Srpska većinski vlasnik“.

BITNE NAPOMENE

Uspostavljanjem sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru doprinosi unapređenju poslovanja i uspješnijeg finansijskog upravljanja, pravilnog, ekonomičnog, efikasnog i efektivnog korišćenja budžetskih i drugih sredstava u cilju zaštite imovine i resursa subjekata javnog sektora Republike Srpske.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *