FMC- Finansijsko upravljanje i sistem unutrašnjih kontrola- velika reforma javnog sektora

Od odgovornih osoba institucija u javnom sektoru očekuje se da javnim sredstvima upravljaju odgovorno i transparentno, u skladu sa zakonima i propisima te na ekonomičan, učinkovit i efikasan način.

Razvoj sistema unutrašnjih kontrola dugotrajan je i složen proces i na određeni način predstavlja svojevrsnu reformu u načinu i pristupu upravljanja u javnom sektoru.

Takav pristup podrazumijeva da institucije:

– imaju donesene dugoročne strateške planove s jasno definisanim ciljevima i pokazateljima,
– upravljaju rizicima koji mogu uticati na ostvarenje ciljeva
– imaju uređena ovlaštenja i odgovornosti za realizaciju ciljeva i upravljanje finansijskim sredstvima
– razvijaju sisteme evidencija i izvještavanja
– provode samoprocjene sistema unutrašnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti
– koriste se radom unutrašnje revizije na način da provode revizijske preporuke i time na vrijeme rješavaju uočene slabosti i nedostatke u sistemima unutrašnjih kontrola.

Ključne osobe odgovorne za sisteme unutrašnjih kontrola i dobro finansijsko upravljanje su rukovodioci na svim nivoima upravljanja. Oni su odgovorni kako i na koji način se upravlja finansijskim sredstvima i šta se postiže za uložena sredstva.

Za to su im potrebni savjeti i podrška finansijske struke, o tome šta učiniti i na koji način kako bi se na odgovarajući način uzeli u obzir finansijski aspekti poslovanja u planiranju i provođenju aktivnosti.

Slijedom navedenog, poslovi koordinacije razvoja sistema unutrašnjih kontrola na nivou korisnika proračuna stavljeni su u nadležnost organizacione jedinice za finansije od koje se očekuje da potiče izradu i prati primjenu internih akata za ključne procese finansijskog upravljanja, razvija računovodstvene sisteme kako bi pružila informacije za potrebe upravljanja prihodima, rashodima, imovinom i obavezama te daje savjete i podršku rukovodiocima organizacionih jedinica.

Važno je istaknuti da za sisteme unutrašnjih kontrola i finansijsko upravljanje nisu i ne mogu biti zadužene samo organizacione jedinice za finansije, već je to sastavni dio upravljačke odgovornosti na svim nivoima upravljanja.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *