Na temelju odredbi Zakona o finansiranju institucija BiH, Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH ; a u skladu sa Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru FBiH, godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola priprema Koordinator za finansijsko upravljanje i kontrole na temelju podataka koji se odnose na izvještajno razdoblje, a odobrava ga Rukovodilac institucije, korisnika budžetskih sredstava.

Godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola sadrži sljedeće dijelove:

I. Opći dio

– opći podaci o korisniku budžetskih sredstava

II. Posebni dio

Upitnik o samoprocjeni sistema finansijskog upravljanja i kontrola

Upitnik samoprocjene, odnosno GI FUK, sadrži ukupno pet područja koje prati:

Kontrolno okruženje
Upravljanje rizicima
Kontrolne aktivnosti 
Informacije i komunikacije
Praćenje i procjenu sistema
Upute za ispunjavanje upitnika

Obaveznici izrade godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola u skladu sa čl.14 stav 1. Zakona o FUK jesu:

Korisnici javnih sredstava prvog nivoa i vanbudžetski fondovi na federalnom nivou
– Korisnici javnih sredstava prvog nivoa i vanbudžetski fondovi na kantonalnom nivou
– Jedinice lokalne samouprave sa statusom grada
– Pravna lica u kojima Federacija ili kanton ima većinski vlasnički udio

Korisnici budžeta koji nisu obaveznici izrade godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola, izvještavaju o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrola podnošenjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti na način kako je uređeno Pravilnikom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Izjavom potvrđuje:

1. zakonito, namjensko i svrsishodno planiranje i korištenje              budžetskih sredstava,

2. efikasno i uspješno funkcionisanje sistema finansijskog                  upravljanja i kontrole u  okviru budžetom odnosno                          finansijskim planom utvrđenih sredstava

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *