1_JZGqFJp-u34Bi873fl7caA-e1552753178778

Međunarodna norma ISO 14001 postavlja zahtjeve za planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sistema upravljanja okolišem.

Upravljanje okolišem prema zahtjevima norme osigurava:

 • smanjenje nepovoljnih uticaja na okoliš
 • brži odziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija 
 • smanjenje troškova (energije, materijala…)
 • lakši pristup finansijskim bespovratnim i kreditnim sredstvima (EU fondovi, Svjetska banka, EBRD, IPA II,…)
 • usklađivanje poslovanja sa zakonskim zahtjevima
 • pozitivnu predodžbu kompanije u javnosti
 • motivisanost zaposlenika.

Pozitivan i aktivan odnos prema okolišu postao je bitan pokazatelj poslovne uspješnosti!

Osnovni zahtjevi norme ISO 14001 su:

 • definisati politiku i ciljeve okoliša
 • prepoznati sve aspekte i uticaje na okoliš organizacije
 • prepoznati sve zakonske i druge zahtjeve vezane za okoliš koje se odnose na organizaciju
 • definisati obaveze i odgovornosti zaposlenika
 • definisati način komunikacije o značajnim aspektima okoliša
 • osigurati resurse
 • definisati mjere za smanjenje i/ili eliminaciju negativnih uticaja na okoliš
 • pratiti ostvarene rezultate
 • poduzimati radnje za kontinuirano poboljšanje sistema upravljanja okolišem.

Neke prednosti implementacije sistema 14001:

 • Racionalno korištenje sirovinskih i energetskih resursa
 • Smanjenje rizika vezanog uz zaštitu okoliša
 • Visoka razina udovoljavanja okolišnim normama i zakonskim propisima
 • Postizanje izvrsnosti vezano uz zaštitu okoliša
 • Smanjenje emisija što rezultira smanjenjem troškova poslovanja
 • Kvalitetniji imidž i povećana konkurentnost organizacije

           Kakve koristi će to donijeti mom poslovanju ili organizaciji ?

  Postoji mnogo razloga zašto organizacija treba da usvoji strateški pristup u poboljšavanju ekološkog defekta.Korisnici standarda su izvijestili da ISO 14001 pomaže da se:
  pokaže usaglašenost s tekućim i budućim zakonskim i regulatornim zahtjevima;
  • poveća uključenost rukovodstva i angažovanje zaposlenih;
  • poboljša reputacija kompanije i povjerenje zainteresovanih strana putem strateške         komunikacije;
  • postignu strateški poslovni ciljevi kroz uključivanje pitanja okoliša u upravljanje               poslovanjem;
  • osigura konkurentska i finansijska prednost kroz poboljšanu e kasnost i smanjenje         troškova;
  • podstakne bolji ekološki efekat dobavljača putem integracije u poslovne sisteme            organizacije.

POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA

Uprava mora osigurati da:

 • Odgovara prirodi, opsegu i uticaju na okoliš njezinih djelatnosti, proizvoda i usluga
 • Uključuje opredijeljenost uprave za trajno poboljšanje i sprječavanje onečišćavanja,
 • Uključuje obavezu usklađivanja s odgovarajućim zakonima i propisima te ostalim zahtjevima na koje se organizacija obavezala u odnosu na svoje aspekte okoliša
 • Daje okosnicu za postavljanje i preispitivanje općih i pojedinačnih ciljeva upravljanja okolišem
 • Se dokumentira, provodi i održava te priopćava svim osobama koje rade za ili u ime te organizacije
 • Je dostupna javnosti
 • Politika upravljanja okolišem je pokretač primjene i poboljšavanja sistema upravljanja okolišem
 • Odražava spremnost uprave na prihvaćanje primjenjivih zakona i neprekidnog poboljšavanja
 • Na temelju politike postavljaju se opći i pojedinačni ciljevi
 • Politika treba biti jasna, razumljiva svim zainteresiranim stranama.
 • Njezino područje primjene treba biti jasno utvrđeno
 • Treba se u propisanim vremenskim razmacima ocjenjivati i mijenjati kako bi odražavala izmijenjene okolnosti
 • Kroz praćenje ostvarivanja postavljenih ciljeva razvija se svijest zaposlenika o potrebi zaštite okoliša.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *