skolovanje_fuk

SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM – upravljački sistem kojim usmjeravamo organizaciju na ostvarenje postavljenih ciljeva u pogledu kvalitete poslovanja; sistem čine organizacijska struktura, odgovornosti, procesi i resursi, to je sistem u kojemu se zna tko, što, kada i kako radi.

Norma ISO 9001:2015 temelji se na 8 načela kvalitete:

 1. ORIJENTACIJA NA KUPCAorganizacije ovise o svojim kupcima pa trebaju prepoznati sadašnje i buduće potrebe te nastojati nadmašiti njihova očekivanja
 2. VOĐENJE-vodstvo treba stvoriti okruženje u kojemu se zaposleni mogu potpuno uključiti u postizanje ciljeva poslovanja
 3. UKLJUČIVANJE LJUDIzaposleni na svim razinama su srž svake organizacije pa puno uključivanje ljudi osigurava da njihove sposobnosti budu korištene za benefit organizacije
 4. PROCESNI PRISTUPplanirani rezultat se postiže djelotvornije kada se aktivnostima i odgovarajućim resursima upravlja kao procesom
 5. SISTEMSKI PRISTUP UPRAVLJANJUidentifikacija, razumijevanje i upravljanje povezanim procesima kao sistemom doprinosi djelotvornom i učinkovitom postizanju ciljeva
 6. STALNO POBOLJŠAVANJEkontinuirano poboljšanje svih svojstava organizacije treba biti trajni cilj
 7. ODLUČIVANJE TEMELJEM ČINJENICAdobre i djelotvorne odluke se temelje na analizi podataka i informacija
 8. OBOSTRANO KORISNI ODNOSI S DOBAVLJAČIMAorganizacija i njeni dobavljači ovise jedni o drugima te moraju biti sposobni stvoriti uzajamno dobre odnose radi obostrane koristi

Ova međunarodna norma određuje zahtjeve sistema upravljanja kvalitetom u slučajevima kad organizacija:

 • treba dokazati svoju sposobnost dosljednog dobavljanja proizvoda/ usluge koji ispunjava zahtjeve kupaca i zahtjeve zakona i propisa
 • namjerava povećati zadovoljstvo kupca učinkovitom primjenom sistema, uključujući procese za stalno poboljšavanje sistema i osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima

Organizacija mora:

 • utvrditi procese koji su potrebni za sistem upravljanja kvalitetom i njihovu primjenu kroz organizaciju,
 • odrediti slijed i međusobno djelovanje tih procesa,
 • odrediti kriterije i metode potrebne kako bi se osiguralo da su odvijanje i nadzor ovih procesa djelotvorni,
 • osigurati dostupnost resursa i informacija nužnih za potporu odvijanju i nadzoru ovih procesa,
 • nadgledati, mjeriti gdje je primjenjivo i analizirati ove procese, i
 • implementirati aktivnosti nužne za postizanje planiranih rezultata i trajno poboljšavanje ovih procesa
 • najviše poslovodstvo mora, u planiranim razdobljima, ocijeniti sistem upravljanja kvalitetom organizacije da bi osiguralo njegovu trajnu prikladnost, primjerenost i djelotvornost. Ovom ocjenom mora biti obuhvaćena procjena mogućnosti za poboljšanjem i potreba za promjenama sistema upravljanja kvalitetom uključujući politiku kvalitete i ciljeve kvalitete.
 • zapisi s upravnih ocjena moraju biti održavani

Organizacija mora neprekidno poboljšavati učinkovitost sistema upravljanja kvalitetom primjenom:

 • politike kvalitete,
 • ciljeva kvalitete,
 • rezultata audita,
 • analize podataka,
 • popravnih i preventivnih radnja i
 • preispitivanja sistema

Implementacija sistema se odvija prema sljedećim fazama:

1.Snimanje organizacije i prikupljanje podataka

2.Upoznavanje sa ISO normom 9001:2015

3.Analiza poslovnih procesa organizacije

4.Izrada dokumentacije prema zahtjevima ISO norme 9001:2015

5.Interni audit (ocjena Sistema upravljanja kvalitetom)

6.Priprema za certifikacijski audit i kontaktiranje certifikacijske kuće

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *