Na osnovu člana 44. stav 6. Zakona o budžetu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH “, br. 102/13, 9/14 i 13/14), donesen je Pravilnik o obliku, sadržaju,načinu popunjavanja i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti u kojem je u čl.3 definirano da Rukovodioci obaveznika iz člana 2. ovog pravilnika (u daljem tekstu:„rukovodilac“) Izjavom potvrđuje:
1. zakonito, namjensko i svrsishodno planiranje i korištenje budžetskih sredstava,
2. efikasno i uspješno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u okviru budžeta odnosno finansijskim planom utvrđenih sredstava

Dakle, sama Izjava o fiskalnoj odgovornosti koju ste u obavezi predati do 15.marta tekuće godine za prethodnu godinu podrazumijeva da imate uspostavljen Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u okviru budžeta odnosno finansijskim planom utvrđenih sredstava.

Rukovodilac Izjavu daje na temelju:
Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (dalje u tekstu: Upitnik) koji su obaveznici davanja           Izjave dužni prethodno popuniti,
• raspoloživih informacija o radu tijela,
• rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i
• vlastite procjene.

Važno je istaknuti da se Izjava može dati i u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti ako uočene slabosti i nepravilnosti ne utiču na zakonito, namjensko i planirano korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sistema finansijskog upravljanja i kontrola u okviru budžeta, odnosno finansijskim planom utvrđenih sredstava (Prilog 1b).

U skladu s podacima iz Upitnika rukovodilac daje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 1a ili Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 1b.

Izjava 1a daje se ukoliko u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti nema odgovora NE i DJELIMIČNO.

Ukoliko takvi odgovori postoje rukovodilac mora dati Izjavu 1b kojom potvrđuje namjensko, zakonito i planirano trošenje budžetskih sredstava i funkcioniranje sistema unutarnjih finansijskih kontrola ali uz uočene nepravilnosti iz upitnika koje se obavezuje otkloniti planom otklanjanja.

Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti je popratni dokument koji se sastavlja za negativne odgovore iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i unutar njega navode se načini, rokovi, te odgovorne osobe za otklanjanje pojedine nepravilnosti iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti. Uz pripadajuću Izjavu o fiskalnoj odgovornosti predaju se Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Mišljenje unutarnjeg revizora o revidiranim područjima za prethodnu godinu, te Izvještaj o otklonjenim slabostima i nepravilnostima u prethodnoj godini. Izvještaj o otklonjenim slabostima i nepravilnostima je dokument koji prikazuje u kojoj mjeri je izvršen plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti i da li su se poštovali njegovi rokovi, te obrazloženje ukoliko su rokovi probijeni. Mišljenje unutarnjeg revizora je popratni dokument koji se do sada često mijenjao izjavom da organizacija nema uspostavljenu unutarnju reviziju, što se dijelom još tolerira.

Davanjem izjave o fiskalnoj odgovornosti pravi se nekakva vrsta samoprocjene sistema finansijskog upravljanja i kontrola, te se nadležna tijela na dokaziv način izvještava o stanju organizacije i transparentnosti njenog poslovanja i potrošnje namjenskih sredstava. Izjava o fiskalnoj odgovornosti također je jak mehanizam za neprekidno poboljšanje organizacije jer ova zakonska obaveza korisnike budžeta tjera na kontinuirano dokazivo godišnje izvještavanje, uočavanje nedostataka, te provođenje poboljšanja u skladu s mjerama otklanjanja nepravilnosti koje su utvrđene Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti. Naravno cilj je da popratna dokumentacija uz izjavu i reference budu maksimalno ispravni jer je ta dokumentacija upravo predmet obavezne kontrole i provjere od strane Osobe zadužene za nepravilnosti u organizaciji.

Implementacijom sistema finansijskog upravljanja i kontrola i poštivanjem zahtjeva izjave o fiskalnoj odgovornosti organizacija se podiže na novu razinu koja otvara mogućnosti za daljnji razvoj i ozbiljne projekte napretka.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *