GIFUK1

Interne finansijske kontrole u javnom sektoru (eng. PIFCPublic Internal Finance Control) predstavljaju cjelokupan sistem finansijskih i drugih kontrola koji uspostavlja rukovodilac korisnika javnih sredstava s ciljem da osigura zakonito, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno upravljanje javnim sredstvima kao i da se osigura njihova kontrola; sistem internih finansijskih kontrola sastoji se od tri elementa: finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija i centralna harmonizacijska jedinica.

Pojam i koncept internih finansijskih kontrola u javnom sektoru razradila je Evropska komisija kao pomoć u razumijevanju i primjeni dobro razvijenih i efektivnih sistema kontrole u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Cilj sistema je osigurati da se javnim sredstvima (nacionalnim i sredstvima Evropske unije) upravlja na efikasan i ekonomičan način.

Okvir PIFC-a čine tri stuba koja bi trebalo da osiguraju dovoljno sinergetskih efekata kako bi se osiguralo razumno uvjeravanje da interne kontrole funkcionišu adekvatno i efektivno, a to su:

  • finansijsko upravljanje i kontrola uz jačanje odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije te ekonomično, efikasno i efektivno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrola u instituciji
  • funkcionalno nezavisna i decentralizovana interna revizija (IR) kao pomoć rukovodiocu institucije koja vrši preglede efektivnosti internih kontrola
  • CHJ Ministarstva finansija i trezora BiH, kao zasebna jedinica, koja razvija i usmjerava proces PIFC-a. Između ostalog, odgovorna je za uspostavljanje standarda interne kontrole i interne revizije, te obezbjeđuje da se ti standardi održavaju na odgovarajućem nivou kvaliteta.

Primarna odgovornost za uspostavu i razvoj sistema PIFC-a je na rukovodiocima institucija, koji su odgovorni za uspostavljanje i provođenje adekvatnog i efektivnog funkcionisanja interne finansijske kontrole u svojim institucijama

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *