Businessman working in the office


Vlada Republike Sjeverna Makedonija usvojila je Politiku razvoja sistema PIFC za razdoblje 2019 – 2021 u ožujku 2019. (tzv. PIFC Policy Paper). Ovaj dokument na jednom mjestu povezuje već usvojenu Strategiju reforme javne administracije za period 2018-2022 (tzv. PAR Strategy čiji je nositelj ministarstvo nadležno za javnu administraciju) i Program reformi javnih finansija za period 2018 – 2021 (PFM Reform Program, za koji je nadležno Ministarstvo finansija) s ciljevima koji se odnose na daljnji razvoj unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (PIFC). U izradu dokumenta bili su uključeni i predstavnici SIGMA-e i Evropske komisije.

Dokument sadrži 8 sljedećih prioriteta:

1) Poboljšanje veze između strateških planova i planiranih resursa
2) Jačanje decentralizacije upravljačke odgovornosti
3) Efikasno upravljanje rizicima
4) Kontrolne aktivnosti u finansijskom upravljanju
5) Informacije, komunikacija i monitoring
6) Unutrašnja revizija
7) Osiguranje kvalitete sistema PIFC
8) Finansijska inspekcija

Osim Ministarstva finansija odgovornost za uspješnu implementaciju ove Strategije je i na Generalnom sekretarijatu koji je nadležan za razvoj i metodologiju strateškog planiranja te na Ministarstvu nadležnom za javnu administraciju u čijoj nadležnosti je razvoj upravljačke odgovornosti u javnom sektoru.

Uz Strategiju izrađen je akcijski plan za razdoblje 2019-2021 s detaljno razrađenim aktivnostima, rokovima i nadležnostima, izvorima finansiranja te indikatorima.

Evropska komisija očekuje da će i ostale zemlje kandidati i potencijalni kandidati na ovakav sveobuhvatan način pristupiti izradi vlastitih strateških dokumenata razvoja PIFC sistema za naredno razdoblje.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *