pracenje_strategija

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O FUNKCIONISANJU SISTEMA FUK (GI FUK)

EUROPSKA ORGANIZACIJA za financijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje u saradnji sa svojom članicom SEVOI GRUPA d.o.o. BiH, poziva predstavnike korisnika javnih sredstava prvog i drugog nivoa budžeta Federacije, kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova, kao i pravnih lica u kojima Federacija ili kanton imaju većinski vlasnički udjel, te predstavnike organizacija i tijela u javnom sektoru u Federaciji koja se finansiraju iz fondova i programa Evropske unije na jednodnevni seminar na temu:

Sadržaj seminara:

  1. Izjava o fiskalnoj odgovornosti
  • Zakonski okvir – Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti donesen na osnovu člana 44. stav 6. Zakona o budžetima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, br.102/13, 9/14 i 13/24)
  • Obveznici predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti
  • Sadržaj, izgled i dostavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti
  • Kaznene odredbe za nepredavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti shodno čl. 102 Zakona o budžetimau FBiH i Izmjenama i dopunama zakona o budžetima u Federaciji BiH (za odgovorne osobenovčana kazna 3.000 – 20.000 KM)
  1. Godišnji izvještaj (GI FUK)
  • Zakonski okvir – Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH/Pravilnik oprovođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru FBiH
  • Oblik i sadržaj Godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema FUK (obrazac GI FUK)
  • Obveznici predaje i rokovi podnošenja obrasca GI FUK

U želji da se osigura kvalitetno i stručno znanje, odnosno upoznavanje sa svim elementima Finansijskog upravljanja i kontrole  pozivamo Vas da nam se pridružite na seminaru.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *