SERTIFIKOVANO ŠKOLOVANJE ZA RUKOVODIOCE FUK-a  SA STRATEGIJOM UPRAVLJANJA IMOVINOM I IZRADOM REGISTRA IMOVINE

10. i 11.10. 2022. god.  JAHORINA

Hotel Lavina

 STRUČNO ŠKOLOVANJE

U nastavku se možete detaljnije informisati o akreditovanom školovanju u trajanju od 2 dana.

Nakon uspešno položenog ispita kandidat stiče uslov za izdavanje stručnog Sertifikata  MANAGER – RUKOVODILAC FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE i MANAGER UPRAVLJANJA IMOVINOM (sertifikat je važeći u celoj EU).

KOME JE NAMJENJENO ŠKOLOVANJA :

 • RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I ČLANOVI TIMA ZA FUK
 • RUKOVODILAC SEKTORA IMOVINE
 • OPERATIVNI MANAGERI UPRAVLJANJA IMOVINOM

Školovanje za Rukovodioca FUK-a će Vas osposobiti za implementaciju, upravljanje i nadogradnju FUK sistema kroz određene procesne faze, i postupanje po rizicima, kao i rad u aplikacijama za sve vrste pretraživanja.

Školovanje za Managera imovine će Vas osposobiti za Izradu registra imovine i strategiju upravljanja imovinom po portfeljima i podportfeljima na 70-ak parametara kao i rad u aplikacijama za sve vrste pretraživanja.

NAČIN REALIZACIJE

Predavanje će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vježbom, u trajanju od tri dana, nakon čega sljedi polaganje ispita. Posle uspešno položenog ispita nakon prisustvovanja edukaciji kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE  I RUKOVODILAC UPRAVLJANJA IMOVINOM (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata važećeg u celoj EU).

PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:

 • Dr. Željko Krpan, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole,  sa iskustvom od preko 1.000 polaznika školovanja u državama regiona, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti
 • Predsednik uprave SEVOI GRUPACIJE i direktor SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd, specijalizovan za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje i GDPR. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa više od 1100 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Srbija, Republika Srpska, Republika Hrvatska, Crna Gora, Federacija BiH).

GOST PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:

 • Dipl . ing. Bernard Nađ direktor Sektora imovine u Sevoi grupi sa više od 200 projekata Strategija upravljanja imovinom sa registrom imovine. Voditelj grupe od 12 managera na projektima upravljanja imovinom.

OSPOSOBLJNOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA, SUSTAV UNUTRAŠNJIH KONTROLA (FUK)

 • Praćenje i ocenjivanje cjelokupnog sistema unutrašnje kontrole
 • Izrada procesne orijentacije organizacije
 • Izrada registra rizika i procenjivanje rizika
 • Koordinacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
 • Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
 • Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
 • Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika

PREZENTACIJA FUK-a NA SOFTVERSKOJ APLIKACIJI

Sve teoretske osnove FUK-a praktično će se demonstrirati kroz aplikaciju sa naglaskom na izvještavanje.

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM SA IZRADOM REGISTRA IMOVINE STRATEŠKO UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Realnost ekonomske situacije i male stope rasta privrede nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima. Imovina kao takav resurs je uglavnom bila zanemarena kategorija, a tempo budućeg razvoja i standarda života mogu se povećati ako se promjeni odnos prema postojećoj imovini i upravljanju istom.

Sevoi grupacija je međunarodna regionalno pozicionirana grupa koja djeluje u sinergiji nekoliko konsultanskih  kompanija specijaliziranih u oblastima Strateškog upravljanja imovinom.

VAŽNOST UPRAVLJANJA IMOVINOM

Kada pričamo o Strateškom upravljanju imovinom, isključivo govorimo o imovini, nekretninama koje su u vlasništvu, suvlasništvu, posjedu ili udjelu jedne jedinice lokalne samouprave. Upravljanje imovinom oslanja se na niz zakonskih odredbi, akata i odluka za svaku jedinicu lokalne samouprave.

UPRAVLJANE IMOVINOM SPROVODI SE ZBOG DVA OSNOVNA CILJA:

 1. Zbog podrška razvoju lokalne samouprave i
 2. Zbog pribavljanja upravnih prihoda iz alternativnih izvora

Svaka imovina ima potencijal za stvaranje privredne  koristi.

Upravljanje imovinom je proces donošenja odluka o:

 1. Stjecanju imovine
 2. Korištenju imovine
 3. Raspolaganju imovinom za vlasnika
 4. Ili kao potencijalna investicija

USPEŠNOST UPRAVLJANJE IMOVINOM SPROVODI SE KROZ 12 KORAKA:

1.INVENTURA IMOVINE­– prikupljanje podataka iz gruntovnice i katastra

2.TRANZICIJSKA PITANJA – pitanja vlasništva, povrat imovine

3.KLASIFIKACIJA IMOVINE – po portfeljima i podportfeljima

4.FUNKCIONALNOST IMOVINE

A – imovina za izravne potrebe JLS

B – diskrecijska imovina za rješavanje socijalnih, kulturnih, sportskih i drugih potreba

C – imovina za ostvarivanje prihoda

5.PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE – sprovođenje tzv. POREDBENE ili USPOREDNE metode kako bi bili približno realnim tržnim cijenama

6.OPERATIVNI IZVJEŠTAJI – računovodstveni izvještaji, podaci o prihodima i troškovima po svakoj JI

7.FINANCIJSKA ANALIZA – po svakom portfelju kroz njegove prihode i troškove

8.DEREGULACIJA IZNAJMLJIVANJA – razmotriti sve najmove i otvoriti se prema tržištu

9.PRAĆENJE SUBVENCIJA – imovina koja se daje u zakup stvara najviši dohodak

10.IZVJEŠTAVANJE O IMOVINI – potpune i jezgrovite informacije o imovini, Registar imovine,  Struktura imovine, Knjiga jedinice imovine

11.SVEOBUHVATNI / CJELOVITI PLAN – obuhvata izradu i sprovodi dugoročne politike pri upravljanju i implementaciju preduzetih mjera, Strategija upravljanja imovinom, Plan upravljanja imovinom

12.KONSOLIDIRANO UPRAVLJANJE – centralizirati upravljanje u jedano odeljenje

CJELOKUPNI PROJEKAT PO KOJEM SMO JEDINSTVENI NA TRŽIŠTU SPROVODIMO KROZ PET FAZA:

( KLJUČ U RUKE )

1.USLUGA UNOSA JEDINICE IMOVINE – kroz Registar imovine unose se osnovni podaci, dodatni, Financijski i ostalo, kompletna analitika evidencija upravljanja i raspolaganja imovinom

2.SOFTVERSKO RJEŠENJE ZA UPRAVLJANJE I IZVJEŠTAVANJE O IMOVINI – mogućnost korištenja Softvera kao Web aplikaciju smještenu na server

3.IZRADA STRATEGIJE I PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM – sadrži:

 1. A) PRIPREMA PLANIRANJA – na temelju čega je izrađena
 2. B) UVOD – uopšteno o imovini i upravljanju
 3. C) O OBVEZNIKU – glavni i opći podaci
 4. D) ANALIZA STANJA/OKRUŽENJA
  SWOT ANALIZA – snaga, slabost, prilike, prijetnje,
  PEST ANALIZA – političko/pravni, ekonomski, socijalno, tehnolški
  ANALIZA LJUDSKIH RESURSA – interna
  ANALIZA DIONIKA – grupe, lobiji, institucije
  ANALIZA FIN.IZVJEŠTAJA – horizontalna, vertikalna
 1. E) UPRAVLJANJE IMOVINOM – kroz 12 koraka
 2. EDUKACIJE
 3. ŠKOLOVANJE ZA MENADŽERA UPRAVLJANJA IMOVINOM – certificiranje, ISO 55001:2014 Assets Managment

U svakom trenutku kada donesete odluku o izradi Registra nekretnina i Strategije upravljanja imovinom, naš tim savjetnika i certificiranih stručnjaka sa iskustvom preko 200 izrađenih projekata stoji vam na raspolaganju.

Usluga je namijenjena svim korisnicima koji imaju potrebu za brže i uspešnije upravljanje resursima, siguran i brz rad na Softveru uz trajno arhiviranje podataka.

VI SAMI ODLUČITE KAD!!!  KAKO??  TO S POVJERENJEM PREPUSTITE NAMA!!

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA TRODNEVNOG ŠKOLOVANJA:

 1. i 11. 10. 2022. hotel Lavina Jahorina Hotel Lavina u 10:00 sati
 • Cijena noćenja po osobi, jednokrevetna STANDARD soba, pun pansion, iznosi 165 km Dnevno
 • Cijena noćenja po osobi, dvokrevetna STANDARD soba, pun pansion, iznosi 140,00 km Dnevno
 • Cijena nićenja po osobi, trokrevetna STANDARD soba, pun pansion, iznosi 120,00 km Dnevno

U cijenu smještaja je uključeno:

 • Korištenje wellnes&spa centra hotela

Doplate po osobi dnevno/km:

 • Boravišna taksa i osiguranje 3,50 km dnevno
 • Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu Hotela www.lavina.ba

Kotizacija za polaznike:

 • ZA JEDNU OSOBU: 300,00 km + PDV
 • ZA DVE OSOBE: 500,00 km+ PDV
 • ZA TRI I VIŠE OSOBA: 600,00 km + PDV

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I IZDAVANJE MEĐUNARODNOG SERTIFIKATA ZA RUKOVODIOCA FUK- a: 180,00 km +PDV

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *