Analysis Analytics Bar graph Chart Data Information Concept


SEVOI Grupa d.o.o. Društvo za konsalting i implemenatacije osnovana je 2014.godine u Sarajevu. Članica je Evropske organizacije za finansijsko upravljanje i kontrolu i strateško planiranje.

Područje djelovanja od početka poslovanja je u segmentu pružanja konsultanstskih usluga uspostavljanja Sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u skladu sa zahtjevima međunarodne norme MN FMC 2017, a što predstavlja i zakonsku obavezu za sve institucije javnog sektora shodno Zakonu o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH koji je objavljen 18.05.2016.,Sl.novine FBiH broj 38/2016.
Od usvajanja Zakona 2016. godine do danas u BiH je 105 institucija započelo/implementiralo Sistem FUK. Od toga SEVOI GRUPA d.o.o je bila angažovana u 89 institucija u FBiH, i 5 institucija u RS, a ostatak su institucije započele samostalno.

EU je u svojim zahtjevima prema BiH postavila kao veoma bitno – uspostavljanje strategije borbe protiv korupcije. Iz te strategije su institucije u obavezi da izrade plan integriteta kao i akcijski plan za borbu protiv korupcije.
SEVOI GRUPA d.o.o. je prva i jedina u BiH, a druga u Evropi certificirana po ISO 37 001:2016 za pružanje usluga savjetovanja iz područja organizacije i upravljanja u oblasti borbe protiv korupcije u javnom sektoru. Kao prva i jedina konsultantska kuća u BiH smo 14.2.2019.godine potpisali Ugovor o implementaciji ISO 37001:2016 sa Općinom Ilidža.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije – APIK, državni organ koji nadležan za praćenje, prevenciju korupcije u institucijama javnog i privatnog sektora; je prepoznao kvalitet našeg dosadašnjeg rada, naše kompetencije. Danas potpisujemo memorandum o ‘Uspostavljanju partnerstva o provedbi projekta iz oblasti prevencije korupcije’. Naše dalje aktivnosti proizilaze iz dinamičkog plana koji je sastavni dio memoranduma.
https://www.akta.ba/Promo/sevoi-prva-i-jedina-konsultantska-kuca-u-bih-savjetuje-u-borbe-protiv-korupcije/6199

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *