planiranje22

Strategija upravljanja imovinom je planski dokument za upravljanje i raspolaganje imovinom kojeg donosi predstavničko tijelo JLS. Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu JLS uvažavajući privredne i razvojne interese lokalne jedinice. Strategijom se želi osigurati ekonomski svrhovito, održivo, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom JLS, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za JLS pri upravljanju i raspolaganju imovinom.

Cilj Strategije je osigurati da imovina JLS bude u službi privrednog rasta te rasta i zaštite javnog interesa poštujući sljedeća načela:

 1. Načelo javnosti – osigurava se propisivanjem načina raspolaganja, utvrđivanjem pravila i kriterija raspolaganja imovinom u aktima JLS te njihovom javnom objavom, vođenjem registra nekretnina u vlasništvu JLS.
 2. Načelo predvidljivosti – osigurava jednak i predvidljiv način raspolaganja imovinom u istim ili sličnim slučajevima.
 3. Načelo učinkovitosti – osigurava učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom radi ostvarivanja privrednih, infrastrukturnih i drugih ciljeva
 4. Načelo odgovornosti – osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja imovinom, nadzorom nad upravljanjem imovinom, izvješćivanjem o postignutim ciljevima i učincima upravljanja imovinom i poduzimanjem mjera protiv nositelja funkcija koji ne postupaju u skladu sa propisima.

Strategija upravljanja imovinom sastoji se od slijedećih elemenata:

 • Priprema planiranja
 • Uvod
 • O obvezniku
 • Analiza stanja upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu JLS
 • Aktivnosti efikasnog upravljanja imovinom
 • Inventura imovine
 • Tranzicijska pitanja
 • Klasifikacija imovine
 • Procjena imovine
 • Operativni izvještaji
 • Finansijska analiza portfelja, imovine i projekata
 • Deregulacija iznajmljivanja
 • Praćenje subvencija
 • Izvještavanje o imovini
 • Konsolidirano upravljanje
 • Sveobuhvatni/cjeloviti plan
 • Ciljevi i smjernice za raspolaganje i upravljanje imovinom
 • Dugoročni strateški ciljevi
 • Prioritetni ciljevi
 • Smjernice za ostvarenje prioritetnih ciljeva

JLS kroz izradu Strategije upravljanja imovinom, planira realizirati niz prioriteta i smjernica koji će dodatno poboljšati poslovanje te doprinijeti ukupnom razvoju lokalne zajednice.

JLS  mora konstantno unaprjeđivati sistem upravljanja imovinom, kako bi istu očuvala za sadašnje i buduće generacije, a donošenje Strategije upravljanja imovinom i pridržavanje prioriteta i smjernica iz strategije jedan je od prvih koraka u ostvarenju tog cilja.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *