Studious female high school student


FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I STRATEŠKI PLAN

Pozivamo Vas na edukacije – Finansijskog upravljanja i kontrole i Strateški plan u organizaciji „SEVOI GRUPE “ koja je članica Evropske organizacije za finansijsko upravljanje i kontrolu i strateško planiranje.

TRODNEVNA EDUKACIJA

Ovim putem želimo da Vam damo detaljna uputstva o jedinstvenoj, stručnoj i adekvatnoj edukaciji u trajanju od tri dana. Nakon odslušanih predavanja i uspješno položenog pismenog ispita kandidat stiče uslov za izdavanje Sertifikata – Rukovodilac za finansijsko upravljanje i kontrolu.

NAMJENA I CILJ EDUKACIJE – LICA ZADUŽENIH ZA USPOSTAVLJANJE I PROVOĐENJE FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Edukacija je namijenjena za imenovana i zadužena lica za uspostavljanje Finansijskog upravljanja i kontrole u subjektima javnog sektora. Edukovanjem imenovanih i zaduženih lica vrši se osposobljavanje za implementaciju, upravljanje i nadogradnju sistema FUK-a.

NAČIN REALIZACIJE

Predavanja će se realizovati interaktivnim Power Point prezentacijama, diskusijama i vježbama, u trajanju od tri dana, nakon čega slijedi polaganje ispita. Edukacija je podijeljena na 4 modula. Poslije uspješno položenog ispita kandidat stiče uslove za izdavanje dvojezičnog Sertifikata.

PREDAVAČ NA EDUKACIJI JE:

Dr. Željko Krpan, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti i Izvršni direktor Evropske organizacije za finansijsko upravljanje i kontrolu. Praktično i teoretski će Vam preneti bogato iskustvo stečeno saradnjom u preko 900 subjekata javnog sektora u različitim državama (Republika Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

OSPOSOBLJENOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENE EDUKACIJE JE:

 -Praćenje i ocjenjivanje cjelokupnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole,
 -Izrada procesne orjentacije subjekta,
 -Izrada registra rizika i procjena rizika,
 -Koordinacija razvoja i sprovođenje programa finansijskog upravljanja i kontrole,
 -Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji,
 -Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primjenjivim politikama poslovanja, da         dobiju odgovarajuću obuku na području finansijskog upravljanja i kontrole, i
 -Izveštavanje prema zahtjevima internih i eksternih korisnika.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *