ISO 14001 – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

Međunarodna norma ISO 14001 postavlja zahtjeve za planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

Upravljanje zaštitom životne sredine prema zahtjevima norme osigurava:

• smanjenje nepovoljnih uticaja na sredinu
• brži odziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija
• smanjenje troškova (energije, materijala…)
• lakši pristup finansijskim bespovratnim i kreditnim sredstvima (EU fondovi, Svjetska banka, EBRD, HBOR,…)
• usklađivanje poslovanja sa zakonskim zahtjevima
• pozitivni doživljaj kompanije u javnosti
• motivisanost zaposlenih.

Pozitivan i aktivan odnos prema životnoj sredini postao je bitan pokazatelj poslovne uspješnosti!

Osnovni zahtjevi norme ISO 14001 su:

• definisati politiku i ciljeve sredine
• prepoznati sve aspekte i uticaje na sredinu organizacije
• prepoznati sve zakonske i druge zahtjeve vezane za zaštitu sredine koje se odnose na organizaciju
• definisati obaveze i odgovornosti zaposlenika
• definisati način komunikacije o značajnim aspektima zaštite životne sredine
• osigurati resurse
• definisati mjere za smanjenje i/ili eliminaciju negativnih uticaja na zaštitu životne sredine
• pratiti ostvarene rezultate
• preuzimati radnje za kontinuirano poboljšanje sistema upravljanja

Neke prednosti implementacije sistema 14001:

• Racionalno korištenje sirovinskih i energetskih resursa
• Smanjenje rizika vezanog uz zaštitu okoliša
• Visoka razina udovoljavanja okolišnim normama i zakonskim propisima
• Postizanje izvrsnosti vezano uz zaštitu okoliša
• Smanjenje emisija što rezultira smanjenjem troškova poslovanja
• Kvalitetniji imidž i povjećana konkurentnost organizacije

                                 POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Uprava mora osigurati da:

• Odgovara prirodi, opsegu i uticaju na sredinu njezinih djelatnosti, proizvoda i usluga
• Uključuje opredijeljenost uprave za trajno poboljšanje i sprječavanje onečišćavanja,
• Uključuje obavezu usklađivanja s odgovarajućim zakonima i propisima te ostalim zahtjevima na koje se organizacija obavezala u odnosu na svoje aspekte okoliša
• Daje okosnicu za postavljanje i preispitivanje opštih i pojedinačnih ciljeva upravljanja životnom sredinom
• Se dokumentira, provodi i održava te priopćava svim osobama koje rade za ili u ime te organizacije
• Je dostupna javnosti
• Politika upravljanja životnom sredinom je pokretač primjene i poboljšavanja sistema upravljanja životne sredine
• Odražava spremnost uprave na prihvaćanje primjenjivih zakona i neprekidnog poboljšavanja
• Na temelju politike postavljaju se opšti i pojedinačni ciljevi
• Politika treba biti jasna, razumljiva svim zainteresiranim stranama.
• Njezino područje primjene treba biti jasno utvrđeno
• Treba se u propisanim vremenskim razmacima ocjenjivati i mijenjati kako bi odražavala izmijenjene okolnosti
• Kroz praćenje ostvarivanja postavljenih ciljeva razvija se svijest zaposlenika o potrebi zaštite životne sredine.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *