14001

                             STRATEŠKI PLAN – CILJEVI

Opšti ciljevi su izjave o tome šta organizacija namjerava da postigne u planiranom periodu, odnosno određuju jasan smijer kretanja i poslovanja kako bi, postižući svaki od njih, ostvarila svoju viziju i misiju.

Dobro postavljeni Opšti ciljevi:
• ukazuju na jasan smijer kretanja i poslovanja organizacije,
• istovremeno su ambiciozni i realni,
• fokusirani su na rezultate.

Posebni ciljevi

• očekivani rezultati, odnosno željene promjene koji su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih ka postizanju određenog opšteg cilja,
• detaljniji su od opšteg cilja, vremenski okvir sprovođenja im je kraći i pomažu definisanju načina ostvarenja opšteg cilja,
• proizilaze iz opšteg cilja i ukazuju na prioritete pri alokaciji resursa,
• nakon što su posebni ciljevi utvrđeni potrebno ih je opisati na jednostavan i jasan način tako da reflektuju postojeću situaciju organizacione jedinice,
• dobro postavljen poseban cilj daje jasnu sliku o tome u kom smjeru obveznik ide, koja su mu najvažnija područja kojima će se baviti u planiranom vremenskom periodu i koje konkretne promjene očekuje.

Načini ostvarenja ciljeva ukazuju na to kako će se posebni ciljevi ostvariti, odnosno oni opisuju, određuju i definišu grupu aktivnosti koje vode ka ostvarenju istog posebnog cilja. Prilikom utvrđivanja načina ostvarenja treba voditi računa o vremenu trajanja tih aktivnosti. Nakon što su načini ostvarenja utvrđeni potrebno ih je opisati počevši od prikaza postojeće situacije do utvrđivanja načina na koji će se postojeća situacija promjeniti.

Pokazatelji uspješnosti su objektivno mjerljivi ili konkretni znakovi da je nešto učinjeno. Pokazatelje uspješnosti bi trebalo definisati tako da omogućavaju ocjenu efekta sprovedenih aktivnosti.

Pri definisanju pokazatelja uspješnosti u strateškom planu koriste se dvije vrste pokazatelja: pokazatelj rezultata (output) i pokazatelj efekta (outcome).

Pokazatelji rezultata odnose se na proizvedena dobra i usluge stvorene putem različitih aktivnosti. Ovi pokazatelji se postavljaju na nivo načina ostvarenja koji su orijentisani prema proizvodnji ili pružanju jedinstvene usluge, odnosno prema konkretnom rezultatu.

Pokazatelji efekta postavljaju se na nivo posebnih ciljeva. Za svaki posebni cilj potrebno je odrediti jedan pokazatelj efekta (outcome).

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *