“SEVOI GRUPA d.o.o.” nudi “Školovanje za managera za strateško planiranje” na kome se budžetski korisnici mogu bolje upoznati sa povezivanjem programskog budžetiranja sa ciljevima definisanim strateškim planom za trogodišnje razdoblje. Ovakav strateški plan će transparentno povezati ciljeve Vaše organizacije sa budžetskim programom, i jasno je da će programsko budžetiranje najjednostavnije objasniti izdatke i rashode organizacija u cilju ostvarenja Vaših projekata iskazanih u Strateškom planu.

PROGRAM EDUKACIJE

• Uvodno o strateškom planu, pojam strateškog plana, koje elemente sadrži i koje korake je potrebno hronološki napraviti
• Priprema planiranja: uvodno o obvezniku – opšti podaci o korisniku, identifikacija potrebne dokumentacije
• Strateška inicijativa : definisanje misije, vizije i ciljeva organizacije
• Definisanje politike uspostavljanja i ostvarenja ciljeva, način planiranja koji se vezuje na način politike ostvarenja ciljeva
• Analiza stanja: analiza postojećeg stanja organizacije i osnovne odrednice, koristi se kako bi se uočile prednosti i nedostaci u radu, kako bi se došlo do željenih i zacrtanih ciljeva, na opšte zadovoljstvo, pozicioniranje na osnovu analize
• Teoretski praktično objašnjavanje sljedećih analiza: SWOT, PEST, analiza interesnih grupa (stakeholder-a), analiza ljudskih resursa. Rješavanje zadataka za vježbu.
• Definisanje ciljeva: opštih,posebnih i načina ostvarenja navedenih ciljeva; prilikom oblikovanja ciljeva potrebno je primijeniti niz kriterijuma. Razlaganje koji kriterijumi utiču na konkretizovanje opšteg cilja
• Definisanja posebnih ciljeva koji predstavljaju razradu opšteg cilja. Povezivanje posebnih ciljeva sa programima u budžetu.
• Opisivanje načina ostvarenja svakog posebnog cilja koji čine cijelinu jednog opšteg cilja organizacije.

• Radi ostvarenja ciljeva, svaki način ostvarenja ciljeva dobija svoj poslovni proces kako bi mogle da se dodjele odgovornosti, rokovi i odredili potencijalni rizici koji mogu ugroziti ostvarenje cilja.
• Praćenje i evaluacija – zaseban sistem koji je bitan faktor u sprovođenju strateškog plana. Sama činjenica blagovremenog uočavanja odstupanja od plana mogu dovesti do (ne) željenog efekta na ciljeve.
• Upravljanje rizicima – koja je svrha upravljanja, procijena rizika, njihovo rangiranje, sastavljanje registra rizika i otklanjanje
• Otklanjanje rizika- kontrolne aktivnosti u otklanjanju rizika. Rješavanje zadataka za vježbu.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *