STRATEŠKO PLANIRANJE-PRAĆENJE I EVALUACIJA

Današnji trendovi razvoja i globalizacije podstiču organizacije da uz jedinstvenost i kvalitet onoga čime se bave, potvrđuju svoju efikasnost i uspešnost.

Dakle, organizacije moraju da budu sigurne da ono što rade, rade dobro i da to mogu i da dokažu. Iz toga razloga, praćenje (monitoring) i vrijednovanje (evaluacija) planiranih projekata pojedinaca, stručnih grupa, ali i same organizacije kao i njenih organizacionih jedinica i rezultata po utvrđenom kriterijumu ili standardu je od izuzetne važnosti.

Za uspješno sprovođenje Strateškog plana potrebno je razraditi načine praćenja i vrijednovanja, tj. kako da se:

-definišu aktivnosti za kontinuirano praćenje sprovođenja Strateškog plana;
-definišu i osiguraju relevantni, mijerljivi, jasni pokazatelji praćenja i vrijednovanja sprovođenja Strateškog plana
-utvrdi metodologija i osigura izrada izvještaja (kvartalnih, polugodišnjih, godišnjih)
standardizuju obrasci koji dokumentuju primjenu procedure (upitnici, formulari za evaluaciju, formulari za izvještavanje)
-osigura da se sa rezultatima vrijednovanja Strateškog plana upoznaju i da ih koriste svi ključni nosioci
-sprovede godišnja ocijena napretka u sprovođenju Strateškog plana, koju treba izraditi pre utvrđivanja budžeta i finansijskih planova za narednu godinu.

Od izuzetne važnosti za strateško planiranje je uspostavljanje sistema koji će pratiti, evaluirati i izvještavati o sprovođenju strateškog plana.

Sprovođenje strateškog plana neophodno je sistemski i redovno pratiti i mijenjati. Svrha praćenja je pravovremeno uočavanje odstupanja od plana i ocijena hoće li planirane aktivnosti imati željeni efekat na postavljene ciljeve.

Važna komponenta sistema praćenja je izvještavanje. Izvještaji o ispunjavanju ciljeva se baziraju na kvalitetnom praćenju i sadrže procijene koje bi trebalo da daju odgovore na sljedeća pitanja:

1.Može li se uz razumni nivo sigurnosti očekivati da će se sprovođenje do kraja godine odvijati prema planu?
2.Ako ne, zašto i šta je potrebno učiniti da bi se plan ostvario?
3.Da li planirane aktivnosti imaju očekivani efekat na posebne ciljeve?
4.Da li su osigurani svi resursi (administrativni, finansijski, organizacioni)?
5.Na koji način se sprovodi koordinacija s drugim nosiocima?
6.Da li se ostvaruju posebni i opšti ciljevi u skladu sa očekivanjem?
7.Da li su posebni ciljevi i dalje relevantni za opšte ciljeve odnosno hoće li njihov doprinos ostvarenju opštih ciljeva biti u skladu sa očekivanim rezultatima?
8.Dobro definisani pokazatelji rezultata i efekta olakšavaju sistem praćenja, jer se isti bazira na izvještavanju o tome da li su realizovane ciljane „vjeličine“.

Na osnovu definisanih pokazatelja rezultata i efekta omogućava se uspešan sistem praćenja, obzirom da se na osnovu navedenih pokazatelja može utvrditi u kom smijeru realizuju ciljane vjeličine.

Praćenje sprovođenja strateškog planiranja je proces prikupljanja, analize i upoređivanja pokazatelja kojim se sistemski prati efikasnost sprovođenja ciljeva i mijera akata strateškog planiranja.

Izvještavanje o sprovođenju akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nosiocima strateškog planiranja na nivou organizacije i široj javnosti o statusu sprovođenja akata strateškog planiranja.

Ciljevi praćenja i izvještavanja su:

sistemsko praćenje efikasnosti sprovođenja ciljeva i mijera akata strateškog planiranja
efikasno upravljanje sprovođenja akata strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje javne politike korišćenjem rezultata praćenja i izvještavanja pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donosiocima odluka prilikom određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na nivou strateškog planiranja i reviziju akata strateškog planiranja kroz analizu efekta, ishoda i rezultata sprovedenih ciljeva i mijera utvrđivanje nenamernih pozitivnih i negativnih posledica sprovođenja planskih dokumenta povjezivanje politike, programa, prioriteta, mijera i razvojnih projekata i osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korišćenje javnih sredstava i izvještavanje javnosti o efektima potrošnje javnih sredstava.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *