Od odgovornih osoba institucija u javnom sektoru očekuje se da javnim sredstvima upravljaju odgovorno i transparentno, u skladu sa zakonima i propisima te na ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način.

Razvoj sustava unutarnjih kontrola dugotrajan je i složen proces i na određeni način predstavlja svojevrsnu reformu u načinu i pristupu upravljanja u javnom sektoru.

Takav pristup podrazumijeva da institucije:

  • imaju donesene dugoročne strateške planove s jasno definiranim ciljevima i pokazateljima,
  • upravljaju rizicima koji mogu utjecati na ostvarenje ciljeva
  • imaju uređene ovlasti i odgovornosti za realizaciju ciljeva i upravljanje financijskim sredstvima
  • razvijaju sustave evidencija i izvještavanja
  • provode samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti
  • koriste se radom unutarnje revizije na način da provode revizijske preporuke i time na vrijeme rješavaju uočene slabosti i nedostatke u sustavima unutarnjih kontrola.

Ključne osobe odgovorne za sustave unutarnjih kontrola i dobro financijsko upravljanje su rukovoditelji na svim razinama upravljanja. Oni su odgovorni kako i na koji način se upravlja financijskim sredstvima i što se postiže za uložena sredstva.
Za to su im potrebni savjeti i potpora financijske struke, o tome što učiniti i na koji način kako bi se na odgovarajući način uzeli u obzir financijski aspekti poslovanja u planiranju i provođenju aktivnosti.

Slijedom navedenog, poslovi koordinacije razvoja sustava unutarnjih kontrola na razini korisnika proračuna stavljeni su u nadležnost ustrojstvene jedinice za financije od koje se očekuje da potiče izradu i prati primjenu internih akata za ključne procese financijskog upravljanja, razvija računovodstvene sustave kako bi pružila informacije za potrebe upravljanja prihodima, rashodima, imovinom i obvezama te daje savjete i potporu rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica.

Međutim, važno je istaknuti da za sustave unutarnjih kontrola i financijsko upravljanje nisu i ne mogu biti zadužene samo ustrojstvene jedinice za financije, već je to sastavni dio upravljačke odgovornosti na svim razinama upravljanja.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *