Katastar i zemljišna knjiga dva su registra na kojima se zasniva hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na nekretninama. 

Katastar je“evidencija o česticama zemljine površine, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini“. 

Zemljišne knjige su „javne knjige u koje se upisuju podaci o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet“.

Katastarski podaci o nekretninama (katastarske čestice) temelj su za osnivanje, obnovu, vođenje i održavanje zemljišnih knjiga. Uvid u posjedovne i gruntovne listove moguć je na dva načina: odlaskom do pripadajućeg katastarskog ureda ili on-line uvid. Da biste obavili uvid u podatke koji Vas zanimaju morate znati u kojem katastarskom uredu se vode podaci za neku katastarsku česticu, u kojoj se katastarskoj općini ona nalazi i koji je njezin broj, ali i broj posjedovnog lista. 

Na posjedovnom listu vidljive su sljedeće značajke:
a) naziv odjela za katastar nekretnina;
b) katastarska općina i matični broj općine;
c) broj posjedovnog lista;
d) udio vlasništva;
e) prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivalište odnosno sjedište upisane osobe;
f) broj katastarske čestice;
g) adresa katastarske čestice/način uporabe katastarske čestice/način uporabe zgrade,            naziv zgrade, kućni broj zgrade;
h) površina (m
2);
i) broj detaljnog lista. 

Gruntovni list podijeljen je na tri dijela.

Najprije su vidljive općenite značajke:

a) naziv općinskog suda;
b) naziv zemljišnoknjižnog odjela;
c) katastarska općina i broj općine;
d) broj zemljišnoknjižnog uloška.

Zatim slijedi prvi dio (A = posjedovnica ili popisni list) koji sadrži sljedeće značajke:
a) broj zemljišta (katastarske čestice);
b) oznaka zemljišta;
c) površina (jutro/čhv/m
2).
Nakon toga slijedi drugi dio (B = vlastovnica ili vlasnički list) koji sadrži sljedeće značajke: a) vlasnički udio;
b) naziv vlasnika;
c) naziv korisnika.
I na kraju je treći dio (C = teretovnica ili teretni list) koji
sadrži podatke o stvarnim i drugim pravima kojima je nekretnina opterećena (hipoteka, osobne i stvarne služnosti, pravo građenja, obvezna prava).

Sve navedene značajke su sastavni dio registra imovine i na osnovu tih podataka izrađuje se koncept karakteristika koje trebaju biti unutar samog registra imovine. 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *