Velika važnost ustrojstva Registra imovine i same Strategije upravljanja imovinom sa svojim Godišnjim planom ponovno je u prvom planu izlaskom novih uredbi vezanih za fiskalnu odgovornost. Unutar same izjave o fiskalnoj odgovornosti donesena su nova pitanja koja konkretno obuhvaćaju samo upravljanje imovinom.

Pitanja unutar izjave o fiskalnoj odgovornosti:

 1. Doneseni su strateški i provedbeni dokumenti za upravljanje i raspolaganje nekretninama;
  73.1. Donesena je Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama;
  73.2. Na temelju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama donesen je Godišnji plan za ostvarenje ciljeva utvrđenih u strategiji;
   
 2. Za nekretnine u vlasništvu upisana su vlasnička prava u zemljišnim knjigama; 
 3. Ustrojen je Registar imovine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sadrži podatke i informacije propisane za Središnji registar državne imovine; 
 4. Državna imovina kojom se raspolaže/upravlja neovisno o pravnoj osnovi korištenja te imovine (knjižno vlasništvo, izvan knjižno vlasništvo, druga pravna osnova korištenja, bez dokumentirane pravne osnove) evidentirana je u glavnoj knjizi onog tko raspolaže s/upravlja imovinom, u skladu s Uputom ministarstva financija o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske; 
 5. Utvrđena je namjena nekretnina s kojima se upravlja i raspolaže; 
 6. Za nekretnine kojima je definirana namjena utvrđeno je jesu li u funkciji ili ne, odnosno koriste li se ili ne u skladu s namjenom; 
 7. Za nekretnine koje nisu u funkciji poduzimane su aktivnosti za stavljanje istih u funkciju, odnosno korištenje prema utvrđenoj namijeni; 
 8. Za imovinu za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi poduzimane su aktivnosti za rješavanje istih; 
 9. Prije stjecanja nekretnina izrađena je analiza kojom je utvrđena opravdanost odabranog oblika stjecanja nekretnine; 
 10. Isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga provodi se isključivo nakon prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja imovine, a temeljem izlaznog računa, ugovora o kupoprodaji, zapisnika o uništenju, potvrde o odvozu na otpad i slične dokumentacije; 
 11. Čelnik je donio interni akt o načinu korištenja službenih automobila; 
 12. Postoji pisana procedura kojom su detaljno utvrđeni poslovi upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlasti i nadležnosti zaposlenika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova.

Upravo iz gore navedenih pitanja vidimo koliko je važno imati adekvatan Registar imovine, samu Strategiju upravljanja imovinom te Godišnji plan. 

Ukoliko imate dvojbe na koji način posložiti imovinu u Vašem vlasništvu ili niste zadovoljni trenutnim stanjem slobodno nam se obratite.

Važno je da se upravljanje imovinom unutar grada ili općine dovede u onaj oblik koji Vama pomaže u svakodnevnom radu. Također, jedna do bitnih segmenata  je da imate  potporu kroz sam rad, da se napravi popis kompletne imovine i klasificira na adekvatan način kako bi dobili stvarnu sliku imovine, te da kroz Strategiju upravljanja imovinom odredite samo rješavanje problematike kao dugoročnog plana. I da adekvatno u samom Godišnjem planu budu realni planovi moguće riješeni unutar jedne godine.

Svemu tome dodajte softver, koji onog trena kada smo postavili sve unutar zakonskih okvira i dobili realnu sliku, imate softversko rješenje kao potporu prilaganju dokaza iz izjave o fiskalnoj odgovornosti te ćete tako izbjeći određene probleme i nedoumice da li je to adekvatno izrađeno.

S potpunim povjerenjem nam se možete obraditi, jer smo upoznati sa svim problematikama s kojim se susrećete i za Vas nudimo najbrže, najadekvatnije i najmodernije rješenje kako i na koji način upravljati imovinom.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *