Od 1. siječnja 2011. na snazi je Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10 i 19/14) koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. studenoga 2010. Ovim je Zakonom uvedena obaveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Izjava), kao godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima su osnivači Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Čelnik Izjavom potvrđuje:

  1. zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
  2. učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) propisan je izgled i sadržaj Izjave, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava.

Čelnik Izjavu daje na temelju:

  • Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (dalje u tekstu: Upitnik) koji su obveznici davanja Izjave dužni prethodno popuniti,
  • Raspoloživih informacija o radu tijela,
  • Rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i
  • Vlastite procjene.

Važno je istaknuti da se Izjava može dati i u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti ako uočene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava (Prilog 1b).

U skladu s podacima iz Upitnika čelnik daje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 1a ili Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 1b. Izjava 1a daje se ukoliko u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti nema odgovora NE i DJELOMIČNO.

Ukoliko takvi odgovori postoje čelnik mora dati Izjavu 1b kojom potvrđuje namjensko, zakonito i svrhovito trošenje proračunskih sredstava i funkcioniranje sustava unutarnjih financijskih kontrola, ali uz uočene nepravilnosti iz upitnika koje se obvezuje otkloniti planom otklanjanja.

Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti je popratni dokument koji se sastavlja za negativne odgovore iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i unutar njega navode se načini, rokovi, te odgovorne osobe za otklanjanje pojedine nepravilnosti iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti. Uz pripadajuću izjavu o fiskalnoj odgovornosti predaju se Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Mišljenje unutarnjeg revizora o revidiranim područjima za prethodnu godinu, te Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima u prethodnoj godini. Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima je dokument koji prikazuje u kojoj mjeri je izvršen plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti i jesu li se poštovali njegovi rokovi, te obrazloženje ukoliko su rokovi probijeni. Mišljenje unutarnjeg revizora je popratni dokument koji se dosada često mijenjao izjavom da organizacija nema uspostavljenu unutarnju reviziju, što se dijelom još tolerira. U listopadu 2013. godine Vlada RH je usvojila još jednu izmjenu Uredbe NN 106/12 u kojoj su u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti napravljene sitne izmjene tri pitanja i to: pitanja 6. i 14., te pitanja 66.
Novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti stupio je na snagu 01.01.2019. službeno je objavljen u Narodnim novinama (NN 111/2018)

Davanjem izjave o fiskalnoj odgovornosti pravi se nekakva vrsta samoprocjene sustava financijskog upravljanja i kontrola, te se nadležna tijela na dokaziv način izvještavaju o stanju organizacije i transparentnosti njenog poslovanja i potrošnje namjenskih sredstava. Izjava o fiskalnoj odgovornosti također je jak mehanizam za neprekidno poboljšanje organizacije jer ova zakonska obveza korisnike proračuna tjera na kontinuirano dokazivo godišnje izvještavanje, uočavanje nedostataka, te provođenje poboljšanja sukladno mjerama otklanjanja nepravilnosti koje su utvrđene Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti. Naravno cilj je da popratna dokumentacija uz izjavu i reference budu maksimalno ispravni jer je ta dokumentacija upravo predmet obavezne kontrole i provjere od strane Osobe zadužene za nepravilnosti u organizaciji.

Implementacijom sustava financijskog upravljanja i kontrola i poštivanjem zahtjeva izjave o fiskalnoj odgovornosti organizacija se podiže na novu razinu koja otvara mogućnosti za daljnji razvoj i ozbiljne projekte napretka.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *