U prosincu 2017. godine donesen je

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017)

kojim se po prvi put uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.

Prema čl. 26 ovoga Zakona definirano je sljedeće:
Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave su kratkoročni akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave.
Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi provedbeni program najkasnije 120 dana od dana stupanja na dužnost.
Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave mogu se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini.
Jedinica lokalne samouprave izvješćuje putem lokalnog koordinatora polugodišnje i godišnje regionalnog koordinatora, koordinacijsko tijelo o provedbi provedbenog programa.

Prema čl. 2. st. 9.:
Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/2018) Provedbeni program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg gradonačelnik, odnosno općinski načelnik, donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *