U 2012. godini Ministarstvo financija odlučilo je propisati i obaveze i zadaće osobe zadužene za nepravilnosti. Do 2012. godine imenovanje osobe zadužene za nepravilnosti nije bilo striktno propisano već samo spomenuto kao stavka koja bi se trebala napraviti u javnom sektoru.

Budući da je utvrđeno da velik broj korisnika proračuna nije imenovao osobu zaduženu za nepravilnosti usvojen je Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika NN 70/12.

Ovaj naputak po prvi puta propisuje strogu obavezu imenovanja osobe zadužene za nepravilnosti u nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, te u jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave.

Prava i obaveze osobe za nepravilnosti regulirana su Naputkom o otkrivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika i Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Prema navedenom Zakonu Osoba za nepravilnosti je osoba koja je zadužena zaprimati obavijesti o nepravilnostima, pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima i sastavljati izvješća o nepravilnostima te obavljati ostale zadaće propisane podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Odgovorna osoba institucije obvezna je sprječavati rizik nepravilnosti te poduzimati mjere  u slučaju utvrđenih nepravilnosti.

Odgovorna osoba institucije imenovat će osobu za nepravilnosti.

Osoba zadužena za nepravilnosti dužna je temeljem podataka iz obrazaca „ Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti“ i „Praćenje postupanja po poduzetim mjerama“ sastavljati polugodišnja i godišnja izvješća o nepravilnostima na propisanim obrascima. Izvješća se predaju polugodišnje do 31.srpnja tekuće godine i godišnje do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Izvješća se dostavljaju nadležnim tijelima.
Nepravilnosti se klasificiraju kao:

  • nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne odredbe,
  • nepravilnost koja ima obilježje prekršaja,
  • sumnja na kazneno djelo.

Dakle, polugodišnje izvješće o nepravilnostima u prvih šest mjeseci tekuće godine, dostavlja se  do 31. srpnja tekuće godine na Obrascu Izvješće o nepravilnostima.

Dok se godišnje  izvješće o nepravilnostima u prethodnoj godini, dostavlja nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor do 31. ožujka tekuće godine na Obrascu Izvješće o nepravilnostima.

Uz izvješće o nepravilnostima preporuča se  sastaviti popratni dopis u kojem je razjašnjeno popunjavanje obrazaca za nepravilnosti.

Ukoliko obveznik odnosno organizacija u polugodišnjem ili godišnjem razdoblju nije imala nepravilnosti predaje se prazno izvješće, te se u popratnom dopisu pojašnjava da obveznik nema nepravilnosti u revidiranom razdoblju.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *