Plan, kao jedan od tri ključna dokumenta upravljanja i raspolaganja imovinom JL(R)S, izrađuje se sukladno članku 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (N.N. broj: 52/18).

Planom se određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom JL(R)S te izvedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu JL(R)S (koja se donosi za razdoblje od sedam godina). Plan sadrži detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine JL(R)S.

Koraci u upravljanju imovinom koje je potrebno poduzeti prije izrade Plana:

 • POPIS IMOVINE
  U ovaj korak spada inventura imovine: identifikacija nekretnine u vlasništvu JL(R)S, veličina imovine, opis, trenutna namjena, moguća namjena, ograničenja u namjeni ako postoje, popis korisnika, podaci o najmu, prihodi/izdaci, vrijednost i financijski tereti na pojedinoj nekretnini – obuhvat cijele nekretnine, a ne samo pojedinih dijelova.
 • TRANZICIJSKA PITANJA
  U ovaj korak spada rješavanje pitanja vlasništva: pripremiti popis imovine za povrat, godišnje pregledati i odobriti proračunske izdatke, osigurati usklađenost između imovinskih prava i bilance i dr.
 • KLASIFIKACIJA IMOVINE
  U ovom koraku se izrađuje nacrt klasifikacije sve imovine, odnosno podjela u tri skupine imovine: obveznu, diskrecijsku i onu koja stvara dohodak/prihod (ABC klasifikacija imovine).
 • PROCJENA IMOVINE
  Kroz ovaj korak se određuju prioriteti među imovinom koja se procjenjuje: uzeti u obzir socijalnu i društvenu vrijednost imovine, procijeniti tržišni potencijal, vršiti usporedbu sa imovinom sličnih karakteristika ili vrijednosti, revalorizacija imovine i dr.

Faze tijeka Projekta:

 • Analiza stanja
  Vrši se detaljan obuhvat i provjera postojećeg stanja, odnosno savjetnik vrši analizu stanja upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu JL(R)S.
  Cjelokupnu postojeću dokumentaciju o imovini potrebno je dati savjetniku na uvid
 • Definiranje Plana aktivnosti
  Temeljem uspostavljenog popisa imovine (Registra imovine) i prikupljene potrebne dokumentacije, oblikuju se kratkoročni ciljevi, odnosno aktivnosti koje se planiraju provoditi u razdoblju od jedne godine – savjetnik odrađuje uz pomoć upravnog odjela ili ovlaštene osobe.

S obzirom da je unutar Izjave o fiskalnoj odgovornosti Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom dobio iznimno veliku važnost kao sastavni dio pitanja te kao takav se prilaže u dokumentaciju vrlo je važno imati sve stavke prije samog Plana ispunjene iz kojih izlazi sama dokumentacija Godišnjih planova.

Kao takvi sa dugogodišnjim iskustvom mnogobrojnih klijenata slobodno nam se obratite da i Vama pomognemo u izradi dokumentacije, pratimo i adekvatno analiziramo za Vas. 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *