DEFINICIJA PROBLEMA

Skretanje pozornosti na problem neučinkovitog upravljanja imovinom u javnom sektoru je započelo 1980-ih godina. Uočavanje veličine tog problema i nužnosti za rješavanjem je dovelo do pokretanja reformi javnog sektora, a upravljanje imovinom te njezinim sastavnim dijelom nekretninama je jedna od ključnih komponenata tih reformi jer je javni sektor najveći vlasnik nekretnina.

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proces tranzicije u Republici Hrvatskoj koji je započeo 1990-ih donio je sa sobom niz promjena i reorganizacija.

To je označilo prelazak vlasništva sa društvenog na privatno, prijelaz iz socijalističkog društva u kapitalističko.

Postojeće državne nekretnine tada koriste različite vladine institucije, prvenstveno na nacionalnoj razini, a one koje su imale manju stratešku važnost su dane jedinicama lokalne samouprave na korištenje i upravljanje u svrhu lokalnog razvoja.

Jedinica lokalne samouprave kao razina uprave koja je najbliža svojim korisnicima te koja bi stoga trebala biti u mogućnosti osigurati višu razinu usklađenosti lokalnih javnih dobara sa njihovim ukusima i preferencijama, oslanja se na mogućnost da pruži racionalne i učinkovite javne usluge u odnosu na središnje tijelo, međutim to se nije dogodilo.

Jedinice lokalne samouprave su se našle sa velikim portfeljem nekretnina različite namjene s kojima nisu znale upravljati i raspolagati, nisu imale informacije, potrebno znanje kao ni tehnologiju.

Problemi s kojima se suočavaju izabrane jedinice lokalne samouprave u upravljanju i raspolaganju nekretninama:

Registar nekretnineDJELOMIČAN

Informatička povezanost DJELOMIČNA / NE POSTOJI

Klasifikacija nekretnineDJELOMIČNA

Upravljanje troškovima i rezultatima upravljanja i raspolaganja nekretninama – DJELOMIČNO

Kratkoročni planPOSTOJI / DJELOMIČNO

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninamaPOSTOJI / DJELOMIČNO

Regulacija ovlasti, procedura i kriterija za upravljanje i raspolaganje nekretninamaDJELOMIČNO

Informacije o ukupnom broju i vrijednosti nekretnina

Jedinstvena baza podataka o nekretninamaNE POSTOJI

Vrijednost javnih nekretnina je enormna kao i troškovi povezani sa upravljanjem istih.
Troškovi nekretnina su među najvećim troškovima u javnom sektoru.

Upravljanje nekretninama je složen proces koji ovisi o mnogim eksternim i internim faktorima, veličini, povijesti, politici.., a dodatnoj složenosti upravljanja pridonosi činjenica da se javne nekretnine često smatraju zajedničkim dobrom, te samim tim i besplatnim dobrom.

Stručnjaci smatraju da se upravljanje nekretninama u javnom sektoru treba do neke granice približiti upravljanju nekretninama privatnog sektora.

Javne uprave u Hrvatskoj, obilježene su naglim suočavanjem sa velikim brojem nekretnina koje čine više od 80% ukupne vrijednosti imovine lokalne samouprave s jedne strane, te s nerazumijevanjem nekretnina, njihove vrijednosti i obaveza koje sa sobom nose s druge strane.

Tranzicijski procesi prijenosa prava i vlasništva su uzrokovali brze i velike promjene u sadržaju i veličini portfelja, što djelomično objašnjava nedostatak popisa nekretnina i zaostajanje u usvajanju znanja, vještina i sposobnosti u upravljanju nekretninama.

Upravljanje nekretninama zahtjeva točne podatke o nekretninama.

Nepotpune financijske informacije o nekretninama, nepostojanje podataka o tržištu (u vezi s konkurentnim cijenama najma i kupoprodajnim vrijednostima), kao i podaci o izdacima koji nisu u potpunosti razvrstani po nekretninama spriječiti će djelotvorno upravljanje nekretninama  i na kraju rezultirati nemogućnošću portfelja da udovolje financijskim i socijalnim potrebama i očekivanja stanovništva komu ta imovina pripada.Dužnosnici bi mogli nastojati iskoristiti nekretnine kako bi osigurali pružanje potrebnih usluga građanima ili za stvaranje dobiti radi financiranja lokalnog proračuna.

No zaposlenici u javnim službama često nisu dovoljno stručni ni motivirani da budu uspješni i djelotvorni u poslovima s nekretninama, a njihovo natjecanje s privatnim poduzećima može biti nepravedno.

Izuzetno je važno da se nekretninama upravlja sustavno i aktivno zadovoljavajući pritom kako javni tako i ekonomski interes.

Lokalne vlasti trenutno se bore sa velikim poslom reorganizacije u odjelima za nekretnine.

Ovaj proces se ne provodi samo za poboljšanje učinkovitosti upravljanja nekretninama već je dio reforme cjelokupnog javnog sektora koji bi trebao utjecati na dugoročni razvoj lokalnih samouprava Republike Hrvatske kao i zemlje u cjelini. Da bi javna uprava bila učinkovita svi njezini dijelovi moraju biti poboljšani.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *