Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), jedinice lokalne samouprave prvi put imaju obvezu izrade i donošenja provedbenih programa.

ŠTO JE PROVEDBENI PROGRAM?

KRATKOROČNI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA KOJI OPISUJE I OSIGURAVA POSTIZANJE CILJEVA, AKO JE PRIMJENJIVO, IZ SREDNJOROČNOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA I POVEZNICU S PRORAČUNOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg gradonačelnik, odnosno općinski načelnik, donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

ZA KOJE RAZDOBLJE SE DONOSI?

PROVEDBENI PROGRAM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DONOSI SE ZA VRIJEME TRAJANJA MANDATA IZVRŠNOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I VRIJEDI ZA TAJ MANDAT.
(4 GODINE RAZDOBLJE 2021.-2024.)

Provedbeni program je mandatni jer se vezuje za postupke djelovanja za vrijeme trajanja mandata izvršne vlasti. Izvršna vlast ima legitimitet djelovanja odnosno određivanja prioriteta djelovanja i provedbenih aktivnosti za postizanje dugoročnih/srednjoročnih ciljeva temeljem demokratskih izbora. 

TKO GA DONOSI?

IZVRŠNO TIJELO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DONOSI PROVEDBENI PROGRAM NAJKASNIJE 120 DANA OD DANA STUPANJA NA DUŽNOST.

Donošenje provedbenog programa služi operacionalizaciji dokumenata višeg reda i poboljšanju poveznice s proračunom.

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave obvezno sadrži poglavlja sa sadržajem kako slijedi:

 • vizija jedinice lokalne samouprave
 • mandat i misija jedinice lokalne samouprave
 • opis kratkoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala
 • odabir strateških ciljeva i odgovarajućih posebnih ciljeva iz hijerarhijski viših akata strateškog planiranja te opis usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja
 • terminski plan provedbe mjera, aktivnosti i projekata za provedbu posebnih ciljeva
 • ključni pokazatelji ishoda i pokazatelji rezultata s ciljnim vrijednostima
 • financijski plan za provedbu mjera, aktivnosti i projekata te procjena fiskalnog učinka, sukladno propisu o postupku davanja iskaza o procjeni fiskalnog učinka 
 • opis okvira za praćenje provedbe

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave moraju osigurati vezu s proračunom JLS i sredstvima koja su planirana u proračunu. Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene provedbenim programom sredstva moraju biti predviđena odobrenim proračunom i/ili osigurana iz drugih izvora financiranja (npr. fondovi EU-a).

Provedbeni programi ažuriraju se jednom godišnje ili prema potrebi, u cilju prilagođavanja promjenama u politici ili fiskalnom okruženju te nepredviđenim okolnostima.

Treba napomenuti da su doneseni provedbeni programi na razini središnji tijela državne uprave od kojih se neki navode u nastavku:

 • Provedbeni program Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2021.-2024. godine
 • Provedbeni program Ministarstva financija za razdoblje 2021.-2024. godine
 • Provedbeni program Ministarstva obrane Republike Hrvatske 2021. – 2024.
 • Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. do 2024. godine
 • Provedbeni program Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2021.-2024.
 • Provedbeni program Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za razdoblje 2021. do 2024. godine.  
 • Provedbeni program Ministarstva znanosti i obrazovanja 2021. – 2024.
 • Provedbeni program Ministarstva poljoprivrede za razdoblje od 2021. do 2024. godine.
 • Provedbeni program Državnog zavoda za statistiku 2021. – 2024.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *