Odgovor na problematiku rizika, u svrhu zaštite interesa, je upravljanje rizikom.

Upravljanje rizicima definirano je Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru kao cjelovit proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika u odnosu na poslovne ciljeve te poduzimanja potrebnih radnji radi smanjenja rizika.

Softver omogućuje implementaciju sustavnog pristupa upravljanju rizicima, razradom metodologije definirane Smjernicama za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora.

Kroz definiranje prava pristupa korisnika softvera određuju se uloge u koordiniranom procesu upravljanja rizicima.

Registar rizika omogućava softversku potporu u svim fazama procesa upravljanja rizikom. Registar omogućava organizacijama dokumentiranje podataka o identificiranim rizicima, procjeni vjerojatnosti i učinaka istih, o kontrolnim aktivnostima koje se poduzimaju kao odgovori na utvrđene rizike, o odgovornim osobama kao vlasnicima rizika i odgovornim osobama za poduzimanje utvrđenih radnji te planskim rokovima izvršavanja radnji odnosno ažuriranja podataka o utvrđenim ili novonastalim rizicima.

Osnovni elementi Registra rizika su:

  • ŠIFRA RIZIKA (povezivanje rizika sa procesom u kojem je nastao, ujedno je i šifra tog procesa)
  • TIP RIZIKA (strateški/operativni/koruptivni – određivanje razine rukovodstva koja se primarno bavi kojom kategorijom rizika – aspekt gledanja na upravljanje rizikom)
  • NAZIV RIZIKA (naziv prepoznatog i utvrđenog rizika u određenom procesu)
  • VLASNIK RIZIKA (funkcija osobe koja je ujedno i vlasnik procesa, a čija je odgovornost prepoznavanja rizika u procesu i njegovog rješavanja)
  • VJEROJATNOST (dodjeljivanje pripadajuće vjerojatnosti nastanka rizika, a prema bodovnim parametrima definiran u Strategiji upravljanja rizicima)
  • UČINAK (dodjeljivanje odgovarajuće veličine učinka rizika, a prema bodovnim parametrima definiran u Strategiji upravljanja rizicima)
  • INDEKS (umnožak vjerojatnosti nastanka rizika i učinka kojeg nastup rizika može prouzročiti – procijenjena veličina rizika)
  • MJERE OTKLANJANJA (definirane kontrolne aktivnosti/odgovori za rješavanje utvrđenih rizika)
  • ZADUŽENA OSOBA (funkcija osobe odgovorne za poduzimanje mjera otklanjanja/smanjivanja rizika)
  • DATUMI MJERENJA RIZIKA (datum 1. mjerenja, datum 2. mjerenja i datum sljedećeg mjerenja rizika – povijest mjerenja rizika)

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *