Opći ciljevi su izjave o tome što organizacija namjerava postići u planiranom razdoblju, odnosno određuju jasan smjer kretanja i djelovanja kako bi, postižući svaki od njih, ostvarila svoju viziju i misiju.

Dobro postavljeni opći ciljevi:

  • ukazuju na jasan smjer kretanja i djelovanja organizacije,
  • istovremeno su ambiciozni i realni,
  • usredotočeni su na rezultate.

Posebni ciljevi

  • očekivani rezultati, odnosno željene promjene koji su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih k postizanju određenog općeg cilja,
  • detaljniji su od općeg cilja, vremenski okvir provedbe im je kraći te pomažu definiranju načina ostvarenja općeg cilja,
  • trebaju proizaći iz općeg cilja i ukazati na prioritete pri alokaciji resursa,
  • nakon što su posebni ciljevi utvrđeni potrebno ih je opisati na jednostavan i jasan način tako da reflektiraju postojeću situaciju ustrojstvene jedinice,
  • dobro postavljen poseban cilj daje jasnu sliku o tome u kojem smjeru obveznik ide, koja su mu najvažnija područja kojima će se baviti u planiranom razdoblju i koje konkretne promjene očekuje.

Načini ostvarenja ciljeva ukazuju na to kako će se posebni ciljevi ostvariti, odnosno oni opisuju, određuju i definiraju skupinu aktivnosti koje vode ostvarenju istog posebnog cilja. Prilikom utvrđivanja načina ostvarenja treba voditi računa o vremenu trajanja tih aktivnosti. Nakon što su načini ostvarenja utvrđeni potrebno ih je opisati počevši od prikaza postojeće situacije do utvrđivanja načina na koji će se postojeća situacija promijeniti.

Pokazatelji uspješnosti su objektivno mjerljivi ili konkretni znakovi da je nešto učinjeno. Pokazatelji uspješnosti trebaju se definirati na način da omogućuju ocjenu učinka provedenih aktivnosti.

Pri definiranju pokazatelja uspješnosti u strateškom planu koriste se dvije vrste pokazatelja: pokazatelj rezultata (output) i pokazatelj učinka (outcome).
Pokazatelji rezultata odnose se na proizvedena dobra i usluge stvorene putem različitih aktivnosti. Ovi pokazatelji se postavljaju na razini načina ostvarenja koji su orijentirani prema proizvodnji ili pružanju jedinstvene usluge, odnosno prema konkretnom rezultatu.

Pokazatelji učinka postavljaju se na razini posebnih ciljeva. Za svaki posebni cilj potrebno je odrediti jedan pokazatelj učinka (outcome).

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *