S obzirom na dinamičnost poslovanja u današnjem vremenu važnije je nego ikad shvatiti važnost upravljanja rizicima. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola iz tog razloga sadrži odredbe koje se tiču načina uspostave upravljanja rizicima. Na temelju spomenutog zakona proizašle su Smjernice o upravljanju rizicima koje su donošene iz razloga da se pomogne institucijama javnog sektora RH kako i na koji način organizirati proces upravljanja rizicima. Svaka institucija već na svoj način i upravlja rizicima svjesno ili nesvjesno i razmišljanje temeljeno na prepoznavanju rizika nije nešto novo. Ono što se zahtjeva za uspješnost takvog upravljanja je sustavni pristup upravljanju. Primjenom postavljenih zahtjeva zakona i smjernica na način da se isti ugrade u svakodnevne aktivnosti, upravljanje rizicima postaje uobičajeno i stalan posao te povećava mogućnost da će se postavljeni ciljevi i ostvariti. Za institucije koje se opredijele na sustavno upravljanje rizicima ne znači da se u takvim organizacijama neće rizici pojaviti nego će one imati spremne odgovore prilikom nastanka štetnog događaja i unaprijed planirano postupanje u takvim slučajevima. Potrebno je osigurati način prepoznavanja značajnih rizika koji bi mogli ugroziti poslovanje ili ostvarenje zacrtanih planiranih ciljeva. Cilj je utvrditi nepoželjne događaje, vrednovati ih i na temelju vrednovanja utvrditi prioritete, tretirati ih odnosno implementirati preventivne mjere ili definirati postupanje po nastanku štetnog događaja. Na taj način prepoznavaju se i sprječavaju nepoželjne situacije koje dovode do neostvarenja ciljeva, financijskih šteta, oštećenja ili gubitka imovine, narušavanja ugleda institucije, narušavanja kvalitete, zlouporabe javnih resursa i slično.

Kako će institucija odgovoriti na rizike ovisi o različitim faktorima: odlučnost uprave da se bavi pitanjem rizika, kultura upravljanja rizicima shvaćena kroz cijeli organizacijski sustav, zatim postavljenog modela upravljanja rizicima i naravno kvalitetnih odgovora na utvrđeno stanje. Najviša razina rukovodstva (uprava) uspostavlja upravljanje rizicima te je bitna njezina opredijeljenost za takvo upravljanje kako bi se stvorili uvjeti za nesmetanu provedbu svih aktivnosti vezano uz upravljanje rizicima. Niže razine rukovodstva osiguravaju učinkovito upravljanje rizicima kroz pojedine ustrojstvene jedinice te osiguravaju da su svi zaposlenici svjesni ključnih ciljeva i rizika s kojima se suočavaju. Svi zaposleni se osposobljavaju za sustavno prepoznavanje i rješavanje rizika. 

Potrebno je prepoznati važnost ovakvog načina razmišljanja i promatrati upravljanje rizicima kao alat koji pomaže najvišem rukovodstvu u prepoznavanju prijetnji i prilika. 

Ono što se želi nije zadovoljiti zakonske zahtjeve nego osigurati kontinuitet poslovanja te nastaviti ostvarivati poslovne ciljeve na pravilan, etičan, ekonomičan, djelotvoran i učinkovit način.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *