Disclosed book on table at library


Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN141/06), kojim su utvrđeni metodologija, standardi, odnosi i odgovornosti te nadležnosti korisnika proračuna u navedenom sustavu, svaki korisnik proračuna (proračunski korisnici i izvanproračunski zavodi, odnosno fondovi) dužni su imenovati Voditelja financijskog upravljanja i kontrola, teOsobu za nepravilnosti.

U svrhu navedenog, predstavljamo Vam jedinstvenu stručnu literaturu, u ovom segmentu poslovanja, koja predstavlja alat i daje konkretne smjernice za učinkovito upravljanjesustavom financijskih kontrola u javnom sektoru iz perspektive Voditelja Financijskog upravljanja i kontrola i Osobe za nepravilnosti.

Autori ove knjige omogućili su čitatelju da pronađe sve praktične savjete, primjere, zakonske obveze bitne za Voditelja financijskog upravljanja i kontrola, te u posebnom izdanju i za Osobu za nepravilnosti, pronađe na jednom mjestu.

 

 

 

RASPRODANO II. IZDANJE

(u cijenu je uračunat PDV
i troškovi dostave)

CIJENA KNJIGE: 270,00 kn
(u cijenu je uračunat PDV
i troškovi dostave)

U PRIPREMI TREĆE IZDANJE
                  37 €

 

 

 

 

 

RASPRODANO II. IZDANJE

(u cijenu je uračunat PDV
i troškovi dostave)

 

CIJENA KNJIGE: 270,00 kn
(u cijenu je uračunat PDV
i troškovi dostave)

U PRIPREMI TREĆE IZDANJE
                 37 €

 

 

 

 

Strateško planiranje je sastavni dio sustava financijskog upravljanja i kontrola koje se provodi prema Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006). Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006) je usko povezan sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12), pa tako i direktno povezan sa donošenjem dokumenata dugoročnog odnosno srednjoročnog razvoja na temelju kojeg se donosi Proračun.

Strateško planiranje je sastavni dio sustava financijskog upravljanja i kontrola koje se provodi prema Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006). U svrhu provođenja navedenog zakona izdan je Priručnik za financijsko upravljanje i kontrole od strane Ministarstva financija RH – Središnja harmonizacijska jedinica, u kojem se navodi sljedeće:

 

 

RASPRODANO DRUGO IZDANJE

U PRIPREMI TREĆE IZDANJE
                

 

 

 

..svim korisnicima proračuna u javnom sektoru da mjere/projekti/aktivnosti koje se financiraju ili će se financirati iz proračuna (nacionalna/lokalna/sredstva Europske unije) imaju uporište u nekom strateškom dokumentu koji sadrži što se želi postići i na koji način se država/regija/lokalna zajednica namjerava suočiti sa složenim problemima koje nije moguće na kratkoročan, ad hoc način riješiti.

„Sve prethodno navedeno predstavlja ključne elemente za kvalitetan sustav financijskog upravljanja. Stoga je obveza izrada strateških planova i županijskih razvojnih strategija važan iskorak u smjeru razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola.“

„S obzirom na obvezu pripreme planskih/programskih dokumenata za povlačenje sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije, (kao i budućih sredstava iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda) važno je da sektorski, regionalni i lokalni strateški dokumenti budu u suglasju s ciljevima u strateškim dokumentima Republike Hrvatske koji su pripremljeni za Europsku uniju, odnosno da strateški ciljevi u svim tim dokumentima budu međusobno usklađeni.“

U svrhu navedenog, predstavljamo Vam jedinstvenu stručnu literaturu, u ovom segmentu poslovanja, koja predstavlja alat i daje konkretne smjernice za učinkovito upravljanje procesom izrade i donošenja strateškog plana u javnom sektoru.
Autori ove knjige omogućili su čitatelju da pronađe sve praktične savjete, primjere, te upute za izradu samog dokumenta strateški plan koji je temeljno polazište za donošenje proračuna.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *