NOVA OBVEZA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA – PROPISANE KAZNE ZA NE PREDAJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA – izmjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru NN 102/19 i Nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti NN 95/19

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru  NN 102/19 od 02.11.2019. godine i nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN 95/19 od 03.10.2019. godine, slobodni smo Vas informirati o svim novim izmjenama u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti te izmjenama koje se tiču izrade,  predaje i novih obveznika predaje Godišnjeg izvješća o nepravilnostima (trgovačka društva i dr. pravne osobe).

Vodeći brigu o sve bližem roku za donošenje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i  Godišnjeg izvješća o nepravilnostima, cilj nam je u što većem broju upoznati sve NOVE obveznike primjene Zakona,  stoga Vas pozivamo na jednodnevni edukativni seminar kako bismo Vas obučili da kvalitetno ispunite svoju zakonsku obvezu predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Godišnjeg izvješća o nepravilnostima, temeljem toga organiziramo izvanredan ciklus seminara:

„IZRADA I PREDAJA IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O NEPRAVILNOSTIMA“

Seminar će obuhvatiti aktualne teme:

Upoznavanje i definiranje novih zakonskih obveza prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola koji propisuje:

  • NOVI OBVEZNICI I ROKOVI predaje Izvješća o nepravilnostima osnivaču institucije/Ministarstvu financija
  • Izgled i sadržaj Izvješća o nepravilnostima
  • Postupak sastavljanja i predaje Izvješća
  • Pojašnjavanje specifičnosti prilikom evidentiranja uočenih ili prijavljenih nepravilnosti
  • Prekršajne odredbe za nedostavljanje
   Izvješća o nepravilnostima

Upoznavanje i definiranje obveza prema novoj Uredbi o Izjavi o fiskalnoj odgovornosti  NN 95/19 koja propisuje

 • Izgled i sadržaj Izjave i prateće dokumentacije
 • Postupak sastavljanja i predaje Izjave
 • Način vođenja Registra trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave
 • Pojašnjavanje specifičnosti i mogućnosti davanja pojedinih odgovora u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti – obvezne i preporučene reference odnosno dokazi na potvrdne odgovore iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
 • Rokovi predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti – prekršajne odredbe za nepredavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti odnosno predaju nevjerodostojne Izjave o fiskalnoj odgovornosti

 

Seminar se održava: 

*SPLIT…28.01.2020. 10:00 – 15:00 sati / ŽUPANIJSKA KOMORA SPLIT (1. kat) , Obala Ante Trumbića 4, 21000 SPLIT

*NOVI ZAGREB…29.01.2020. 10:00 – 15:00 sati / AKADEMIJA, Turinina 11, 10020 NOVI ZAGREB

*OSIJEK…30.01.2020.. 10:00 – 15:00 sati / ŽUPANIJSKA KOMORA OSIJEK, Europske avenije 13, 31000 OSIJEK

Namjena seminara

Seminar je namijenjen trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim pravnim osobama kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Način realizacije

Seminar se realizira interaktivnom  PPT prezentacijom, diskusijama, odgovorima na pitanja, a predviđeno vrijeme trajanja seminara je cca 6 sati, osigurani materijali za seminar

Kotizacija za seminar: 700,00 kn + PDV

Za sve dodatne informacije možete se obratiti:

 • gđi. Josipi Biki na broj telefona 091/4200-281 ili putem mail-a: jbiki@sevoi.eu 
 • gđi. Andrei Prša na broj telefona 091/2525-684 ili putem mail-a: aprsa@sevoi.eu 

Molimo da na vrijeme rezervirate svoje mjesto na seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavnicom u nastavku.

Obratite nam se sa punim povjerenjem, jer ćemo uvijek zastupati Vaše interese!

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *