Donošenje Godišnjeg plana upravljanja

utvrđeno je

člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom
(„Narodne novine“, br. 52/18)
,
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_52_1023.html

gdje je propisana obveza donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Kako se sukladno
članku 35.st.8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

„Narodne novine“, br.

91/96  , 68/98 , 22/00  , 73/00 , 129/00 , 114/01 , 79/06 , 141/06 , 146/08 , 38/09 , 153/09 , 143/12 , 152/14 , 81/15 , 94/17 

na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave na odgovarajući način primjenjuju pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, to se načelo upravljanja imovinom u vlasništvu Države treba dosljedno i u cijelosti primjenjivati i na imovinu jedinica lokalne samouprave.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *