42956299 - meeting seminar conference business collaboration team concept


Da li ste preduzeli sve što je u Vašoj moći u borbi protiv korupcije u Vašoj organizaciji?

ISO Organizacija je oktobru 2016. godine napokon izdala Međunarodnu normu ISO 37001:2016 Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije i do danas je postala druga najprodavanija norma na celom svetu! Ova norma ima za cilj da uspostavi efektivne mere za suzbijanje i sprečavanje korupcije i mita u svim organizacijama koje uspostave ovu normu.

SEVOI Grupacija je prva u ovom delu Evrope pokrenula organizaciju školovanja i implementacije sistema prema normi ISO 37001:2016.

RAZMISLIMO ZA POČETAK O NEKIM POJMOVIMA

ISTINA JE UVEK JASNA I KRATKA SA ILI BEZ NAVODNIKA!

ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVATNE SVRHE
…je najjednostavnija i najtačnija definicija korupcije ili/i podmićivanja…

Međunarodni standard ISO 37001:2016 – Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije odražava međunarodnu dobru praksu i primenjiv je u svim pravnim sistemima. Može se primeniti na male, srednje i velike organizacije u svim sektorima, uključujući državni, javni, privatni i neprofitni sektor.

Usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom ne može garantovati da se podmićivanje nije dogodilo ili da se neće dogoditi u odnosu na organizaciju, budući da nije moguće u potpunosti eliminisati  rizik od podmićivanja. Međutim, ovaj međunarodni standard može da pomogne organizaciji da implementira razumne i proporcionalne mere koje su osmišljene za prevenciju, otkrivanje i preduzimanje mera u vezi  podmićivanja.
NEKA BITNA PITANJA NA KOJIMA NORMA INSISTIRA

Koje metode prikupljanja informacija za praćenje učinaka organizacija koristi, i koliko često?

Da li su informacije o pregledu sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije dokumentovane kao dokaz? Nivo poverljivosti?

Da li je organizacija razvila i pripremila set merljivih indikatora za merenje efekta u postizanju ciljeva?

Da li su projekti sa većim rizikom od korupcije prioritet audita u odnosu na projekte sa manjim rizikom?

Da li je određena procedura/osobe koja će rezultate audita dostaviti relevantnim nadležnim telima u organizaciji?

Koliko je delotvoran postupak dobijanja povratnih informacija o efikasnosti u zavisnosti od raznih izvora?

Šta  podrazumeva  ISO 37001?

Sistem može biti samostalan ili integrisan  u već postojeći (opšti) sistem upravljanja.

ISO 37001 podrazumeva sledeće,  u odnosu na poslovanje organizacije:

  • podmićivanje u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru
  • podmićivanje od strane organizacije u celini
  • podmićivanje od strane određenog osoblja organizacije, koje posluje u ime organizacije ili u njenu korist
  • podmićivanje od strane poslovnih saradnika organizacije koji posluju u ime organizacije ili u njenu korist
  • podmićivanje organizacije od treće strane
  • podmićivanje osoblja organizacije od treće strane u odnosu na aktivnosti organizacije
  • podmićivanje poslovnih saradnika organizacije u odnosu na aktivnosti organizacije
  • sve ostale oblike direktnog i indirektnog podmićivanja (npr. mito ponuđen ili prihvaćen putem ili od treće strane).

Kome je namenjen  ISO 37001?

Zahtevi norme ISO 37001 su opšti i primenjivi su na sve organizacije (ili delove organizacije), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu delatnosti u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

ISO 37001 je osmišljen sa ciljem da pomogne Vašoj organizaciji  pri implementaciji sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije kao i poboljšanje kontrola koje trenutno postoje  u organizaciji.

Implementacijom ove norme organizacija dokazuje poslovnoj okolini, društvu i svim potencijalnim partnerima svoju nameru poslovanja na etičan i transparentan način.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *