photodune-5828554-consulting-l

Image of two young businessmen discussing document in touchpad at meeting


Vlada Republike Makedonije usvojila je politiku razvoja PIFC-a za period 2019-2021. U martu 2019. godine (tzv. PIFC Policy paper). Ovaj dokument povezuje prethodno usvojenu Strategiju reforme javne uprave za period 2018-2022. (tzv. PAR Strategy, koja je zadužena za Ministarstvo javne uprave) i Program reforme javnih finansija za period 2018-2021. (Program za upravljanje javnim finansijama, Ministarstvo finansija) sa ciljevima daljeg razvoja PIFC-a (Javna interna finansijska kontrola). Dokumentu su prisustvovali predstavnici SIGMA-e i Evropske komisije.

Dokument sadrži 8 prioriteta:

1) Poboljšanje veze između strateških planova i planiranih resursa
2) Jačanje decentralizacije upravljačke odgovornosti
3) Efikasno upravljanje rizicima
4) Kontrolne aktivnosti revizije u finansijskom upravljanju
5) Informacije, komunikacije i monitoring
6) Interna revizija
7) Osiguranje kvaliteta sistema PIFC
8) Finansijska inspekcija

Pored Ministarstva finansija, Generalni sekretarijat je odgovoran za razvoj i metodologiju strateškog planiranja, kao i ministarstvo nadležno za javnu upravu, čija je nadležnost razvoj menadžerske odgovornosti u javnom sektoru, za uspešnu implementaciju ove Strategije.
Uz strategiju izrađen je akcioni plan za period 2019-2021. sa detaljno razrađenim aktivnostima, rokovima i odgovornostima, izvorima finansiranja i indikatorima.

Evropska komisija očekuje da će druge zemlje kandidati i potencijalni kandidati moći pristupiti svojim strateškim dokumentima PIFC-a za naredni period.

Više na https://www.finance.gov.mk/en/node/972

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *