procurement-cycle

Krajem prošle godine usvojene su izmene Zakona o javnim nabavkama, ali je primena izmenjenih i dodatih odredbi odložena za 01.07.2020.

Najbitnije novine novog Zakona o javnim nabavkama odnose se na pragove za primenu zakona, pragove do kojih se zakon ne primenjuje.

Zakonska regulativa više ne predviđa kvalifikacioni postupak, kao ni postupak javne nabavke male vrednosti. Sa druge strane, uređuje se sistem dinamične nabavke, kao tehnika i instrument kojim naručilac može da uspostavlja elektronskim putem, za kupovinu predmeta nabavki koji su dostupni na tržištu i koji zadovoljavaju potrebe privrednog društva – naručioca.

Kada su u pitanju kriterijumi za dodelu ugovora, naglasak je na ekonomski najpovoljnijoj ponudi na osnovu cene ili troškova primenom pristupa troškovne efikasnosti ili odnosa cene i kvaliteta. Sva komunikacija tokom procesa sprovođenja javnih nabavki se, po novom Zakonu, obavlja isključivo elektronskim putem , na Portalu javnih nabavki.

Cilj uvođenja ove vrste postupka je razvoj tržišta inovativnih dobara, radova ili usluga. Takođe, omogućeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava kojim se osporava zakonitost dodele ugovora, poštujući izuzeća od primene Zakona (čl. 11 – čl.21), u ovom kontekstu. Kao još jedna od novina, uvodi se Zahtev za zaštitu prava koji predstavlja jedino pravno sredstvo koji ponuđači imaju na raspolaganju u cilju saniranja posledica eventualno nezakonitog ili nepravilnog postupanja naručioca u toku samog postupka javne nabavke.

Implementacijom procesa javnih nabavki kod klijenata ustanovljeno je da se po novom zakonu odziv za procese javne nabavke i dalje prilagođava što u praksi znači da klijenti primenu postupka javnih nabavki ne primenjuju u celosti u praksi. Sama izrada procesa javnih nabavki olakšana je zahvaljujući procesu za Centralizovane javne nabavke koje su uštedele vreme izrade procesa konkurentskih zahteva. Centralizovane javne nabavke kontrolišu i usklađuju sa zakonom klijenti sa svojim osnivačima.
O izradi procesa javnih nabavki ubuduće kao i o samoj vremenskoj ograničenosti izrade procesa, više ćemo znati nakon tri aktivna klijenta tačnije nakon usvajanja shodno tom rezultatu opširnije i detaljnije možemo da predvidimo realno vreme izrade procesa javnih nabavki kao i njihovu implementaciju u sistem finansijskog upravljanja i kontrole.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *