SEVOI grupa Baja Luka je  10. i 11.10.2022. god na Jahorini  održala  vrlo uspešan seminar iz područja FUK-a i nove materije za BH, Strategije upravljanja imovinom sa registrom imovine

Oba područja edukacije bila su popraćena radionicama u aplikacijama koju smo razvili davne 2000 godine  i svake godine ih unapređujemo

Mapa procesa /procesi /procedure / dijagram toka / registar rizika / upravljanje imovinom

Edukacija za Rukovodioca FUK-a i lice zaduženo za upravljanje imovinom  osposobili su polaznike za implementaciju, upravljanje i nadogradnju FUK sistema kroz određene procesne faze, i postupanje po rizicima sa integracijom registra  imovine u strategiju upravljanja imovinom.

NAČIN REALIZACIJE

Predavanje se realizovalo interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vežbom.

Modul 1

 • Upoznavanje i početak predavanja, obrada prvog modula sledećeg sadržaja:
 • Zakonska regulativa
 • Definisanje – koja imenovanja i zbog čega je potrebno napraviti pre nego što se krene u samu proceduru implementacije, definisanje politike kroz koju se doprinosi ostvarenju ciljeva
 • Procesna orijentacija, način popisa procedura na obrascima
 • Uloga interne revizije
 • Procesna orijentacija i koju podelu je potrebno napraviti u odnosu na tipove procesa koji postoje
 • Struktura procesa od kojih elemenata se sastoje procesi, determinisanje broja procedura unutar procesa, utvrđivanje aktivnosti od kojih se sastoji procedura što je preduslov za utvrđivanje rizika i sastavljanje registra rizika
 • Prezentacija svih mogućnosti rada kroz aplikaciju
 • FUK-om kroz PIFC aplikaciju
 • Upravljanje rizicima – celokupan proces koji se sastoji od dokumentovanja, informacije o rizicima, njihovoj vrsti, verovatnoći nastanka i proceni efekta/učinka, uspostavljanju registra rizika, uvođenju sistema izveštavanja o rizicima, imenovanju odgovornih osoba za praćenje rizika, izradi strategija upravljanja rizicima
 • Strategija upravljanja rizicima – način izrade ovog dokumenta koji se sastoji od ciljeva procesa,opisivanje procesa upravljanja rizicima-prikaz mogućnostima upravljanja rizicima kroz aplikaciju

Modul 2

 • Strateško upravljanje imovinom
 • Važnost upravljanja imovinom
 • Uspješno upravljanje imovinom kroz 12 koraka
 • Inventura imovine
 • Klasifikacija imovine
 • Softversko rješenje za upravljanje imovinom i njeno izvještavanje
 • Strategija upravljanja imovinom

Osim klasične edukacije seminar je obilovao i neformalnim druženjima sa bogatom razmjenom iskustava kroz dosadašnji rad polaznika na predmetnoj problematici.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *