„SEVOI GRUPA“ Vam predstavlja i nudi „Školovanje za managera za strateški plan“. Ovo školovanje omogućava budžetskim korisnicima da se bolje upoznaju sa povezivanjem programskog budžetiranja, sa ciljevima definisanim u okviru strateškog plana kreiranim za trogodišnji period. Ovakav strateški plan će na transparentan način povezati ciljeve Vaše organizacije sa budžetskim programom. Time će se omogućiti jasno programsko budžetiranje i na najjednostavniji način objasniti rashode i izdatke organizacija sa ciljem ostvarenja Vaših projekata iskazanih u Strateškom planu.

                                           
PROGRAM EDUKACIJE

• Uvodno o strateškom planu, pojam strateškog plana, koje elemente sadrži i koje korake je potrebno hronološki napraviti
• Priprema planiranja: uvodno o obvezniku – opšti podaci o korisniku, identifikacija potrebne dokumentacije
• Strateška inicijativa : definisanje misije, vizije i ciljeva organizacije
• Definisanje politike uspostavljanja i ostvarenja ciljeva, način planiranja koji se vezuje na način politike ostvarenja ciljeva
• Analiza stanja: analiza postojećeg stanja organizacije i osnovne odrednice, koristi se kako bi se uočile prednosti i nedostaci u radu, kako bi se došlo do željenih i zacrtanih ciljeva, na opšte zadovoljstvo, pozicioniranje na osnovu analize
• Teoretski praktično objašnjavanje sljedećih analiza: SWOT, PEST, analiza interesnih grupa (stakeholder-a), analiza ljudskih resursa. Rјešavanje zadataka za vјežbu.
• Definisanje ciljeva: opštih, posebnih i načina ostvarenja navedenih ciljeva; prilikom oblikovanja ciljeva potrebno je primeniti niz kriterijuma. Razlaganje koji kriterijumi utiču na konkretizovanje opšteg cilja
• Definisanja posebnih ciljeva koji predstavljaju razradu opšteg cilja. Povezivanje posebnih ciljeva sa programima u budžetu.
• Opisivanje načina ostvarenja svakog posebnog cilja koji čine cјelinu jednog opšteg cilja organizacije.
• Radi ostvarenja ciljeva, svaki način ostvarenja ciljeva dobija svoj poslovni proces kako bi mogle da se dodjele odgovornosti, rokovi i odredili potencijalni rizici koji mogu ugroziti ostvarenje cilja.
• Praćenje i evaluacija – zaseban sistem koji je bitan faktor u sprovođenju strateškog plana. Sama činjenica blagovremenog uočavanja odstupanja od plana mogu dovesti do (ne)željenog efekta na ciljeve.
• Upravljanje rizicima – koja je svrha upravljanja, procjena rizika, njihovo rangiranje, sastavljanje registra rizika i otklanjanje
• Otklanjanje rizika- kontrolne aktivnosti u otklanjanju rizika. Rješavanje zadataka za vježbu.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *