planiranje22

Strateško planiranje je:

  • upravljačko sredstvo odnosno alat koji poput drugih upravljačkih sredstava, ima jednu svrhu – unapređenje poslovanja organizacije,
  • pomaže organizaciji da fokusira svoju viziju i prioritete u odnosu na promenljivu okolinu i osigurava da članovi organizacije rade na ostvarivanju istih ciljeva,
  • ključ uspešnosti jedne organizacije, ali i njena potreba kako bi opstala u dinamičnom okruženju,
  • sistemski način donošenja primarnih odluka, određivanja smera funkcionisanja i sprovođenja aktivnosti i mera koje usmeravaju organizaciju prema budućnosti. Prilikom planiranja utvrđuju se ciljevi i načini ostvarenja, koji  usmeravaju organizaciju prema njihovoj viziji u budućnosti,
  • proces koji zahteva kontinuirano praćenje rezultata koji se odnose na postavljene ciljeve.

Organizacija procesa strateškog planiranja u javnom sektoru započinje utvrđivanjem strateškog okvira odnosno definisanjem Izjave o viziji i misiji i  definisanjem strateških ciljeva.

Najpre se utvrđuju opšti ciljevi, zatim posebni ciljevi i na kraju načini ostvarenja. Sledeći korak u procesu strateškog planiranja je definisanje pokazatelja uspešnosti koji omogućavaju praćenje i merenje uspešnosti postizanja utvrđenih ciljeva.

Proces praćenja sprovodi se kontinuirano kroz vremenski period za koje je strateški dokument izrađen i sa njim se utvrđuje da li su i u kojoj meri ostvareni postavljeni ciljevi. Poslednja faza procesa je izveštavanje o sprovođenju strateškog dokumenta.Podela planske dokumentacije se može napraviti prema vremenskom periodu u kom se planira izvršavanje, stoga, radi se o hijerarhijskoj podeli jer bi prema logičnom sledu strateško planiranje moralo da se zasniva na dugoročnoj Strategiji razvoja (5-10 godina) koja daje smernice za izradu Strateškog plana za trogodišnji period.

Strategija razvoja je dugoročni osnovni dokument za utvrđivanje i sprovođenje privrednog i društvenog razvoja. Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti JLS, Strategijom razvoja se utvrđuju vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, finansiranje i sprovođenje razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promena u privredi i društvu u celini.

Strateški plan je srednjoročni planski dokument koji proizlazi iz strategije razvoja, i direktno je povezan sa budžetskim planiranjem.Strateško planiranje ima sledeće osnovne karakteristike:

  • Uzima u obzir analizu okruženja, postojeće situacije

Strateško planiranje se u velikoj meri oslanja na rezultate analize okruženja u kom JLS radi, a na koje ima vrlo malo uticaja. Različiti faktori iz okruženja, kao, na primer, demografski trendovi, makroekonomska situacija, politički trendovi, socijalna kretanja itd., mogu da imaju presudan uticaj na rezultate organizacije.

  • Pruža srednjoročni okvir rada

Strateški plan se, između ostalog, pravi radi postizanja kontinuiteta i konzistentnosti aktivnosti organizacije, što nas upućuje na izradu plana sa što dužim vremenskim okvirom. Sa druge strane, stalne promene u okruženju zahtevaju fleksibilnost i dug period planiranja koji smanjuje preciznost plana. Zbog toga, dobar izbor vremenskog okvira na koji se donosi strateški plan je 3-5 godina.

  • Predstavlja dinamičan proces

Zbog činjenice da se okruženje stalno menja i da je vrlo teško sa sigurnošću predvideti buduće događaje, planiranje je kontinuiran proces. Prilagođavanje plana novim uslovima u okruženju obavlja se svake godine.

  • Preduslov za alokaciju resursa

Da bi plan bio ostvarljiv, proces strateškog planiranja mora biti integrisan sa procesom budžetiranja tako da konačna alokacija resursa odražava izbor prioriteta, koji će doprineti razvoju delokruga koji JLS obavlja.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *