pracenje_strategija

Današnji trendovi razvoja i globalizacije podstiču organizacije da uz jedinstvenosti i kvalitet onoga čime se bave, potvrđuju svoju efikasnost i uspešnost. Dakle, organizacije moraju da budu sigurne da ono što rade, rade dobro i da to mogu i da dokažu. Iz toga razloga, praćenje (monitoring) i vrednovanje (evaluacija) planiranih projekata pojedinaca, stručnih grupa, ali i same organizacije kao i njenih organizacionih jedinica i rezultata po utvrđenom kriterijumu ili standardu je od izuzetne važnosti.

Za uspešno sprovođenje Strateškog plana potrebno je razraditi načine praćenja i vrednovanja, tj. kako da se:

 • definišu aktivnosti za kontinuirano praćenje sprovođenja Strateškog plana;
 • definišu i osiguraju relevantni, merljivi, jasni pokazatelji praćenja i vrednovanja sprovođenja Strateškog plana
 • utvrdi metodologija i osigura izrada izveštaja (kvartalnih, polugodišnjih, godišnjih)
 • standardizuju obrasci koji dokumentuju primenu procedure (upitnici, formulari za evaluaciju, formulari za izveštavanje)
 • osigura da se sa rezultatima vrednovanja Strateškog plana upoznaju i da ih koriste svi ključni nosioci
 • sprovede godišnja ocena napretka u sprovođenju Strateškog plana, koju treba izraditi pre utvrđivanja budžeta i finansijskih planova za narednu godinu

Od izuzetne važnosti za strateško planiranje je uspostavljanje sistema koji će pratiti, evaluirati i izveštavati o sprovođenju strateškog plana.

Sprovođenje strateškog plana neophodno je sistemski i redovno pratiti i menjati. Svrha praćenja je pravovremeno uočavanje odstupanja od plana i ocena hoće li planirane aktivnosti imati željeni efekat na postavljene ciljeve.

Važna komponenta sistema praćenja je izveštavanje. Izveštaji o ispunjavanju ciljeva se baziraju na kvalitetnom praćenju i sadrže procene koje bi trebalo da daju odgovore na sledeća pitanja:

 • Može li se uz razumni nivo sigurnosti očekivati da će se sprovođenje do kraja godine odvijati prema planu?
 • Ako ne, zašto i šta je potrebno učiniti da bi se plan ostvario?
 • Da li planirane aktivnosti imaju očekivani efekat na posebne ciljeve?
 • Da li su osigurani svi resursi (administrativni, finansijski, organizacioni)?
 • Na koji način se sprovodi koordinacija s drugim nosiocima?
 • Da li se ostvaruju posebni i opšti ciljevi u skladu sa očekivanjem?
 • Da li su posebni ciljevi i dalje relevantni za opšte ciljeve odnosno hoće li njihov doprinos ostvarenju opštih ciljeva biti u skladu sa očekivanim rezultatima?

Dobro definisani pokazatelji rezultata i efekta olakšavaju sistem praćenja, jer se isti bazira na izveštavanju o tome da li su realizovane ciljane „veličine“.

Na osnovu definisanih pokazatelja rezultata i efekta omogućava se uspešan sistem praćenja,  obzirom da se na osnovu navedenih pokazatelja može utvrditi u kom smeru realizuju ciljane veličine.

Praćenje sprovođenja strateškog planiranja je proces prikupljanja, analize i upoređivanja pokazatelja kojim se sistemski prati efikasnost sprovođenja ciljeva i mera akata strateškog planiranja.

Izveštavanje o sprovođenju akata strateškog planiranja je proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nosiocima strateškog planiranja na nivou organizacije i široj javnosti o statusu sprovođenja akata strateškog planiranja.

Ciljevi praćenja i izveštavanja su:

 • sistemsko praćenje efikasnosti sprovođenja ciljeva i mera akata strateškog planiranja
 • efikasno upravljanje sprovođenja akata strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje javne politike korišćenjem rezultata praćenja i izveštavanja
 • pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donosiocima odluka prilikom određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na nivou strateškog planiranja i reviziju akata strateškog planiranja kroz analizu efekta, ishoda i rezultata sprovedenih ciljeva i mera
 • utvrđivanje nenamernih pozitivnih i negativnih posledica sprovođenja planskih dokumenta
 • povezivanje politike, programa, prioriteta, mera i razvojnih projekata i
 • osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korišćenje javnih sredstava i izveštavanje javnosti o efektima potrošnje javnih sredstava.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *