U skladu sa Zakonom o Budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS” broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) i Priručnikom o finansijskom upravljanju i kontroli na osnovu kojih su utvrđeni metodologija, standardi, odnosi i odgovornosti i nadležnosti korisnika budžeta u navedenom sistemu, svaki korisnik budžeta (budžetski korisnici i fondovi) dužni su da imenuju Rukovodioca za finansijsko upravljanje i kontrolu.

Upravo u svrhu navedenog, predstavljamo Vam jedinstvenu stručnu literaturu u ovom segmentu poslovanja koja predstavlja alat i daje konkretne smernice za efikasno upravljanje sistemom finansijskih kontrola u javnom sektoru iz perspektive Rukovodioca Finansijskog upravljanja i kontrole.

Autori ove knjige omogućili su čitaocima da na jednom mestu pronađu sve praktične savete, primere, zakonske obaveze koji su značajni za Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole.

 

    RASPRODATO II IZDANJE

   

    U PRIPREMI III. IZDANJE

                      37 €

 

 

U PONUDI / NAJNOVIJE – PREPORUKA

Strateško planiranje je sastavni deo sistema finansijskog upravljanja i kontrole čiji su uloga i značaj sadržani i objašnjeni u okviru Priručnika o finansijskom upravljanju i kontroli.
U skladu sa navedenim postoje brojne brojne prednosti koje proizilaze iz strateškog planiranja.

 

 

RASPRODATO II. IZDANJE

U PRIPREMI III. IZDANJE

                    37 €

 

..svim korisnicima budžeta u javnom sektoru da mere/projekti/aktivnosti koje se finansiraju ili će se finansirati iz budžeta (nacionalna/lokalna/sredstva Evropske unije) imaju uporište u nekom strateškom dokumentu koji sadrži ono što se želi postići, kao i načine na koji država/region/lokalna samouprava namerava da se suoči sa kompleksnim problemima koje nije moguće na kratkoročan, ad hoc način rešiti.

„Sve prethodno navedeno predstavlja ključne elemente za kvalitetan sistem finansijskog upravljanja. Stoga je obavezna izrada strateških planova predstavlja važan iskorak u pravcu razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontrole.“

„S’ obzirom na obavezu pripreme planskih/programskih dokumenata za povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske unije, (kao i budućih sredstava iz strukturnih fondova i Kohezionog fonda) važno je da sektorski, regionalni i lokalni strateški dokumenti budu u skladu sa ciljevima u strateškim dokumentima Republike Srbije koji su pripremljeni u procesu pristupanja Evropskoj uniju, odnosno da strateški ciljevi u svim tim dokumentima budu međusobno usklađeni.“

Upravo iz ovih razloga, predstavljamo Vam jedinstvenu stručnu literaturu u ovom segmentu poslovanja. Strateško planiranje predstavlja alat i pruža konkretne smernice za efikasno upravljanje procesom izrade i donošenja strateškog plana u javnom sektoru.

Autori ove knjige omogućili su čitaocima da pronađu sve praktične savete, primere i uputstva za izradu samog dokumenta Strateški plan, koji je temeljno polazište za donošenje budžeta.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *