Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“ br. 87 od 13.novembra 2018.(primena od 21.08.2019.) propisana je obaveza svih rukovalaca, odnosno obrađivača koji vrše obradu podataka o ličnosti (fizičkih lica), a koji imaju sedište, odnosno prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije, u okviru aktivnosti na teritoriji Republike Srbije bez obzira da li se radnja obrade vrši na teritoriji Republike Srbije, da se usklade s odredbama Zakona. 

Osim rigoroznim kaznama koje propisuje Zakon i mogućih pritužbi koje mogu da se upute Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (upozorenja, zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka, krivične prijave) svaki subjekt je izložen i visokom riziku tužbi i sudskih postupaka od strane svih onih fizičkih lica čije podatke o ličnosti prikupljaju, obrađuju i čuvaju, a što predstavlja veću realnu opasnost za nastanak štete. 

U skladu sa Zakonom, svaki subjekt mora da utvrdi i da bude u mogućnosti Povereniku, na zahtev u pisanom obliku, da predoči: 

 • koje sve kategorije podataka o ličnosti fizičkih lica (stranaka, korisnika, obaveznika), ali i zaposlenih i/ili spoljnih saradnika prikuplja, obrađuje i čuva 
 • u koju svrhu obrade podatke o ličnosti prikuplja/obrađuje/čuva 
 • ima li u tome i koje zakonsko uporište ili mu je za to potreban pristanak 
 • kojim tačno primaocima prikupljene podatke o ličnosti šalje, 
 • u kom obliku podatke o ličnosti vodi i čuva , 
 • koji je rok čuvanja/brisanja podataka o ličnosti propisao 
 • koje je konkretne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite podataka o ličnosti preduzeo 
 • kojim je dokumentima definisao prava fizičkih lica čijim podacima o ličnosti raspolaže 
 • kojim dokumentima je regulisao obaveze i postupanja zaposlenih i osoba uključenih u proces zaštite podataka o ličnosti

Projekat zaštite ličnih podataka je opsežan i složen proces i uključuje: 

Fazu I 

-Snimak stanja
-Izradu pojedinačnih evidencija o radnjama obrade
-Izradu svih potrebnih akata (procedura, politika, pravilnika, protokola, mera zaštite i uputstva)
-Edukaciju zaposlenih (na svim nivoima unutar subjekta) 

Faza II 

-Izrada procesa po evidencijama
-Registar rizika 

Faza III 

-Usklađenje sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i test srazmernosti 

Faza IV 

-Revidiranje i prilagođavanje svih postojećih dokumenata u skladu sa odredbama Zakona i implementacija u poslovanje 

Ukoliko želite da proverite i budete sigurni da ste projektu zaštite podataka o ličnosti pristupili na pravilan, a samim tim ga izradili na potpun način, u skladu sa Zakonom, obratite nam se i zatražite naše mišljenje. 

Od ovoga se izuzimaju 164 subjekta kojima je SEVOI GRUPA izradila projekat GDPR/usklađivanja sa Zakonom zato što su izrađeni u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (RH) kao i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Republika Srbija) 

Predmet ponude: 

 • Izrada projekta zaštite podatka o ličnosti (GDPR-a) 
 • Mišljenje o postojećem projektu zaštite podatka o ličnosti (GDPR-u , bilo da ste izradili sami ili ste to poverili nekoj spoljnjoj konsultantskoj kući ) 
 • Revizija i dopune Vašeg postojećeg, eventualno nepotpunog, projekta zaštite podataka o ličnosti (GDPR-a) 
 • Prilagođavanje postojećih obrazaca sa implementacijom i edukacijom zaposlenih 
 • Softverska aplikacija i unos projekta zaštite podataka o ličnosti (GDPR-a) u aplikaciju 

U slučaju potrebe za bilo kojom od gore navedenih usluga obratite nam se putem e-mail adresa: 

jbiki@sevoi.eu
aprsa@sevoi.eu 

Na raspolaganju Vam je tim stručnih savetnika sa dugogodišnjim iskustvom stečenim tokom 164 implementirana projekta GDPR-a.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *