zakoni

  • ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) objavljen 17.07.2009. godine

Finansijsko upravljanje i kontrola

Član 81

Korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu, koja se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima sa zadatkom da se obezbedi razumno uveravanje da će svoje ciljeve ostvariti kroz:

1) poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima;

2) realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja;

3) ekonomično, efikasno i efektivno korišćenje sredstava;

4) zaštitu sredstava i podataka (informacija).

PODZAKONSKI AKTI

  • UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PREDPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE (IPA II) ZA PERIOD 2014-2020. (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2015), objavljen 14.10.2015.
  • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA USPOSTAVLJANJE, FUNKCIONISANJE I IZVEŠTAVANJE O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2011 i 106/2013), objavljen 27.12.2011.
  • STRATEGIJA RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE 2017-2020. (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2017) objavljena 25.05.2017.

OSTALO

  • PRIRUČNIK ZA FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU
  • PROGRAM REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *